Hoppa till huvudinnehåll

Beskärning av äppelträd

Hösten är en tid för skörd och beskärning. Gröna äpplen på Strömsö Bild: YLE/Strömsö gröna äpplen,sommar,strömsö,trädgård,vår,äppelträd

Vissa saker är bra att komma ihåg när äppelträden skall beskäras. Beskärningsredskapen skall vara i skick, beskärningens grundprinciper bör följas och årstiden skall vara lämplig.

Service av beskärningsredskap

Med vassa redskap som är i gott skick gör du beskärningsjobbet lätt och slutresultatet blir bäst. Ifall du inte hunnit sköta om redskapen på hösten kan du göra det ännu på våren före du börja beskära. Ifall redskapen är väldigt smutsiga kan de kräva blötläggning i såpvatten över natten. Tvätta betten och alla rörliga delar med en liten borste (typ gammal tandborste). Torka väl!

verktyg i blötMed till exempel en tandborste kan man enkelt rengöra redskapen

Kontrollera ifall själva bettena behöver vässas. Ifall de inte klipper jämnt kan du snabbt vässa upp dem och få dem i gott skick! Du kan använda en liten slipsten eller diamantfil. Med diamantfil vässer man torrt. Med vissa slipstenar behöver man vätska (olja eller vatten) och med vissa kan man vässa torrt. Det viktiga är att hålla samma vinkel på filen som bettet har, annars blir bettet runt och skär inte lika bra mer. Som hjälpmedel kan du använda en tuschpenna med vilken du färgar den delen av bettet du ska vässa. Sedan filar du jämnt bort färgen.

När du vässer bildas det som en ås på motsatt sida om bettet. Ta bort det med ett par drag med filen på den motsatta sidan. Då man slipar med diamantfil blir mellanrummen mellan filens korn med tiden täppta. Du får bort täppan genom att gumma filen med ett vanligt suddgummi. Då redskapet är vasst kan du olja de delar som är rörliga. Använd mineralolja eller syntetisk olja.
Tvätta alltid redskapen före du börjar klippa ett nytt träd. Då hindrar du att sjukdomar sprider sig mellan träden.

Om man markerar med tusch var man skall slipa så går det lättareVerktygens bett vässes

Trädbeskärningens grundprinciper
Beskärning orsakar alltid stress åt växten. En växt som mår dåligt får man inte i gott skick genom beskärning. Då krävs det andra åtgärder. Beskär äppelträdet litet varje år, så blir inte trädet så stressat. Så gjorde vi också på Strömsö. I och med att trädet hade en stor skada i toppen och en gren hade rivits av av snötyngden, tog vi bara bort det allra nödvändigaste. Istället följer vi med i sommar hur trädet mår och beroende på hur det klarar sig så beskär vi det mer nästa år igen.

Det finns många goda vinkar och regler, men av de kan jag ta fram tre grundregler:

1. Beskär inte bort för stora, levande grenar. Håll gärna såren mindre än 5-7 cm i diam då du beskär ett stort och gammalt träd. Måtta sårytorna så att ju yngre och mindre trädet är, destu mindre blir sårytorna. Trädet tål bättre att man tar bort många små grenar än en stor. Man kan beskära bort ca 20 % levande grenar från en trädkrona. Ifall en stor gren av någon orsak är i vägen eller i risk för att brytas kan man försöka korta in på den istället för att ta bort den helt. Gör då snittet vid en grenförgrening, d.v.s. lämna inte grenlösa tappar kvar i kronan.
2. Beskär inte för nära stammen. Lämna grenkragen orörd. Grenkragen är den litet tjockare delen som finns mellan stam och gren. Det är grenkragen som växer samman såret. Ifall man beskär in på grenkragen vill inte såret växa samman. Lämna heller inte långa tappar. Då tar det länge för trädet att växa ihop såret.
3. Sträva efter goda grenvinklar. Ifall grenvinkeln är öppen och inte har invuxen bark mellan stam och gren, så tål den tyngd. En gren som växer i stor vinkel ut från stammen får också mera ljus och börjar blomma tidigt. Öppna grenvinklar får man genom att böja ner grenarna då de är unga.

Med dessa grundregler i tankarna beskar vi äppelträdet på Strömsö så att vi tog bort en större, avriven gren, putsade upp grenar som blivit uppätna av haren, tog bort grenar som växte rakt in i kronan och vissa som växte rakt upp. Det fanns också många grenar som skavade mot varandra. Vi kortade in på några och putsade upp skavande ställen så att kronan blev litet glesare.
I och med att trädet är ungt men ändå redan kommit in i skördemogen ålder, sporrbeskar jag vissa rakt uppåt växande skott.

Grenkragen skall lämnas kvarEn brusten gren

Beskärningstid
Man kan beskära träd, som äppelträd, på våren före knoppsprickning. Då syns grenverket och vilka grenar som är döda. Det är också lättare att få ner de beskurna grenarna då det inte är löv på grenarna. Beskär hellst inte i väldigt kallt väder eller dagar som är soliga och varma och påföljs av kall natt. Mulen och mild dag är bäst.

Från trädets synvinkel sett är sommaren bästa beskärningstid. Efter midsommar övergår växtkraften från skottillväxt till rot- och stamtjocklekstillväxt. Då stammen växer i tjocklek växer sårena ihop. Bra att veta är också att då man beskär på våren orsakar beskärningen alltid kraftigare tillväxt, än vad den gör ifall man beskär på sommaren. Ifall man har ett träd som blivit för kraftigt beskuret är det därför bäst att gallra bland vattenskotten på sommaren, hellre än på våren.
Träd i allmänhet kan beskäras efter midsommar, men äppelträd helst litet senare, d.v.s. efter mitten av juli till början av augusti. För tidig beskärning kan orsaka tillväxt av nya skott. De skottena hinner kanske inte avmogna och förveda sig till vintern. Det kan leda till frostskador, d.v.s. sår i barken och på det sättet får trädet inkörsportar för svampsjukdomar.
Träd som har kraftig savstigning på våren, så som körsbärs- och plommonträd, kan man beskära på våren, men hellre på sommaren i och med att då trädet har löv blöder heller inte såren.
Beskär inte under lövsprickning på våren, eller på hösten då trädet avmognar och tappar sina blad. Döda grenar kan man ta bort när som helst.

Trädet har många olika defensmekanismer som aktiveras då det blir ett sår i barken. Ifall såret får torka upp av sig själv trivs inte svampsjukdomar i det (svampar kräver passligt fuktig miljö för att trivas). Trädet sköter därför bäst sina sår själv. Sårmedel behövs inte.

Grenar som skavar mot varandraInvuxen bark

Att beskära äppelträd
Bra att komma ihåg är att det är skillnad mellan beskärning av äppelträd i professionell odling och i hemträdgården.
Då man skaffar sig ett äppelträd är det bra att tänka efter vad man vill ha av trädet. Främst ett fruktproducerande träd eller ett långlivat och vackert prydnadsträd som även gör frukt?

Redan då man köper trädet är det bra att se efter att man får ett exemplar vars grenar är jämnt fördelade runt och längs med stammen.

En kvist kapas av
Man beskär ett fruktträd, främst äppelträd:
  för att det skall hållas lågt och skörden bli lätt att samla
  för att det inte skall bli för tätt, hållas fuktigt och på så sätt bli bofäste för sjukdomar, samt ge dålig skörd
  för att det skall ha goda och starka grenvinklar
  för att rikta energin till vissa knoppar, för att få god blomning och skörd möjligast tidigt.
En mindre gren sågas av
Annat som är bra att veta då det gäller trädbeskärning:
  I och med att äppelträd är känsliga i vårt klimat är det bäst att vara försiktig med beskärning. Ju längre norrut vi går desto känsligare blir trädet.
  Ju mera man beskär desto mera växer trädet. Det betyder för äppelträd att de växer, men gör inte så mycket frukt. Därför är det också bra att beskära med måtta!
Grenen är beskuren
  Stympning är inte bra. Man kan inte föryngra ett gammalt träd på samma sätt som man föryngrar en buske (d.v.s. beskära ner det). Ifall man inte vill att ett träd ska bli så stort är det bäst att börja beskära det redan som ungt. Då hålls såren små och tillväxten inom vissa gränser.
  Ifall man beskär ett träd för hårt försöker det kompensera förlusten i grenmassa genom och göra vattenskott (=snabbväxande, långa skott som gör stora blad). Vattenskott är inte samma sak som en vanlig gren i och med att vattenskottet sitter väldigt löst fast i stammen. Ifall vattenskott får bli väldigt stora bryts de lätt av.

Beskärning av ett ungt äppelträd
Påbörja beskärningen då trädet har rotat sig ordentligt, ca 1-2 år efter plantering. Ta bort konkurrerande toppar och beskär bort hälften av toppskottet.
Ifall sidogrenarna är väldigt långa lönar det sig att korta in på dem, antingen vid en passlig grenförgrening eller vid en nedåtriktad knopp. Ifall inte sidogrenarna förgrenar sig kan man beskära in på dem vid en nedåtriktad knopp, så förgrenar de sig vid beskärningspunkten.
Ta med tiden bort grenar som växer nedan om ½ m höjd på stammen. De kommer att vara i skuggan och bär ändå inte frukt. Ifall de är många grenar som bör tas bort från stammen lönar det sig inte att ta bort alla på en gång. Ta bort en eller två. Korta in de övriga, så avtar de i tjocklekstillväxten, och du kan ta bort de under följande år.
Ta bort grenar som växer in mot kronan eller mot stammen. Gallra bland grenar som växer från stammen väldigt nära varandra. Mellanrummet mellan dem på stammen skulle gärna få vara ca 15-20 cm.
Kontrollera också ifall trädet har svaga grenförgreningar, d.v.s. invuxen bark. Sådana grenar kan behöva tas bort eller kortas in, så att de inte rivs av vid ett senare skede då de har blivit stora och bär skörd.

Trädbeskärning

Ritning:
Här kan du skriva ut Lottas ritning på hur man beskär ett ungt äppelträd i pdf-format

Nerböjning av grenar. Ett ungt äppelträd kan ha väldigt snäva grenvinklar. Sådana grenar fortsätter att växa i längd och börjar först sent göra frukt. Ifall grenen däremot växer i möjligast öppen vinkel (bäst är 45-50°) får hela grenen ljus och börjar bilda blomknoppar. Böj därför ner sådana grenar, med ett platt band, och knyt fast bandet i stammen. Gör nerböjningen på våren, senast 3 veckor före midsommar. Efter midsommar kan du kontrollera ifall grenarna har förvedat sig i ny ställning. Senast i slutet på sommaren är det bra att ta bort banden. Grenar som är mer än 1 år gamla kan vara svåra att böjas utan att de rivs av.

Sporrbeskärning. Då trädet är 5 år gammalt kan man börja sporrbeskära det. Med hjälp av sporrbeskärning kan man få ett ungt äppelträd att bilda blomknoppar tidigare än vad det annars skulle göra det. Välj skott som växer uppåt och får tillräckligt med ljus. Korta in skottet ovanom 3-5. knoppen på våren. De översta knopparna växer ut till skott och den nedersta kan bli en blomknopp. Följande vår tar man bort det översta skottet och beskär in det andra ovanom 3-5. knoppen. De nedersta knopparna kan bli blomknoppar och bära frukt. Ifall bara en knopp gör ett skott beskär man in det.

Sporrbeskärning

Ritning:
Här kan du skriva ut Lottas ritning på hur man sporrbeskär ett äppelträd i pdf-format

Beskärning av gamla äppelträd
Ta bort döda och skadade grenar. Ifall grenen växer ner mot marken, korta in den vid en gren som är uppåtväxande. Ta bort klena grenar inne i kronan samt gamla och torra fruktsporrar.
Kontrollera uppåtväxande grenar och deras hållbarhet (invuxen bark) och ifall det behövs, korta in på grenen ifall den är tjock och du inte kan ta bort den helt. Man kan också beskära bort av klena grenar högst upp i kronan för att de lägre grenarna skall få ljus och bilda frukt. Men var försiktig! Ta hellre bort ett stort antal små grenar än en stor gren!

Beskärning av andra fruktträd
Päronträd beskärs som äppelträd men inte lika kraftigt. Päronträdet kan bli ett stort träd och ifall det beskärs kraftigt växer det ännu kraftigare. Vinterhärdigheten kan dessutom bli störd och den skördemogna åldern skjuts upp. Böj istället ner kraftiga grenar så behöver du inte beskära dem.

Körsbärs- och plommonträd behöver bara litet beskärning. Ta bort konkurrerande toppskott och grenar som växer i för snäv vinkel och har dålig grenförgrening (invuxen bark). Överlånga skott kan kortas in vid behov. Annars tas enbart döda, skavande och skadade grenar bort.

Det färdigt beskurna äppelträdet

Kommentarer

Inlagt av

till er att ni behåller och uppdaterar sådana här artiklar! Precis vad vi behöver just nu - och senare på våren.

 • Sista chansen att påverka bb-beslut i Borgå

  Ny demonstration precis innan avgörande möte.

  Kampen för att bevara Borgå bb fortsätter. En ny demonstration ordnas strax innan sjukvårdsnämnden fattar beslut om förlossningarnas framtid i staden.

 • Muminvärldens strandskräp blir instrument

  På onsdag städas stränderna med hjälp av daghemsbarn.

  På onsdag hålls ett Snygg Beach-jippo för renare stränder i Muminvärlden i Nådendal. Tillsammans med dagisbarn ska man samla in, sortera och undersöka det skräp som hittats på stranden.

 • SFP:s ordförandedebatt i Åbo

  Också Samlingspartiet och Vänsterförbundet väljer nytt.

  Den här veckan har det ordnats partiordförandedebatter i Åbo, där man har kunnat träffa kandidaterna till nya partiledare för SFP, Samlingspartiet och Vänsterförbundet.

Trädgård

 • Vi måste börja tänka på de minsta!

  Insekterna är livsviktiga för trädgården.

  Tänk på våra livsviktiga små vänner – insekterna. Bygg din trädgård så att de känner sig välkomna. Var inte så noga med städningen. Skapa oaser med lite ovårdad växtlighet, nässlor, ris och gamla stubbar. Anlägg en äng som drar till sig pollinerare. Bygg bon åt fjärilar och humlor och framförallt – glöm alla kemikalier!

 • Odling i halm

  Artikel om odling i halm.

  Om du vill gå den enkla vägen när du anlägger ditt potatisland då är halmodling den rätta tekniken!

 • Väggodling - dekorativt och utrymmessnålt

  En solig vägg är en ypperlig odlingsplats.

  En solig vägg är en ypperlig odlingsplats. Det är varmt, ljust och skyddat från vind och väder. En väggodling är ett perfekt blickfång på en kanske annars trist och kal väggyta.

 • Plantkuvös

  Kontrollera tillväxtfaktorerna – ljus, värme, fukt & näring

  Att förkultivera i en plantkuvös har sina fördelar, där kan vi lättare kontrollera tillväxtfaktorerna – ljus, värme, fukt och näring. Plantkuvöser finns i många olika utföranden att köpa men den som är händig snickrar ihop en plantkuvös som är skräddarsydd just för de egna behoven.

 • Bevattning

  Ett växthus fyllt med egenhändigt odlade tomater, gurkor och paprikor är något som många längtar efter. Men odlingarna kräver daglig eftersyn, vädringsluckorna skall öppnas på morgonen och stängas till kvällen, plantorna vattnas – i bästa fall flere gånger om dagen.

Nyligen publicerat - Trädgård

 • Äpple - allt annat än förbjuden frukt

  "Äpplet är Nordens potatis."

  Korridoren av träd verkar aldrig ta slut. Så långt ögat kan se bågnar grenarna av äpplen i röda, gröna och gräddgula färger. När man plockar ett faller några andra till marken och korgen fylls i ett nafs. Pressen från musteriet hörs på avstånd, men de här apelfrukterna skall bli äppelpaj till eftermiddagskaffet.

 • Bygg en gärdesgård i gammal stil

  Så här bygger man en traditionell gärdesgård.

  Gärdesgårdar är vackra och åldras med skönhet. Vill man ha ett snyggt staket eller ett stängsel för att hålla ordning på husdjur eller mota vilda djur är gärdesgårdar ett trevligt alternativ. Men det krävs en hel del arbete och hantverksskicklighet för att uppföra en traditionell gärdesgård.

 • Att odla på en gren ger trädet karaktär

  Ta fram trädets karaktär med en sommarplantering på en gren.

  Har du ett gammalt äppelträd i din trädgård? Ta fram trädets karaktär med en sommarplantering på en gren.

 • Odla i lastpall

  Det finns alltid en plats för en lastpallsodling.

  En liten lastpall med sallad och örter utanför köksdörren är väl inte så illa för den som gillar matlagning. Och den som gillar att skapa mönster och större helheter kan placera ut ett dussin lastpallar och fylla dem med örter, sommarblommor, gräs och perenner.