Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

En av Finlands första jordkraftledningar dras genom Torolfs gård: "Finns ingen opartisk utredning av riskerna"

Uppdaterad 24.05.2021 12:36.
En man står framför en äng. I bakgrunden syns några hus. Han ser skeptisk ut.
Bildtext – Vi har inte hörts. Ingen har varit i kontakt med oss från kommunen eller Fortum, säger Torolf Widenius om kraftledningen som ska byggas under hans bakgård.

Fortum planerar en ny datacentral på Kolabacken i Kyrkslätt. Centralen behöver ändå rejält med ström, och den strömmen ska ledas genom en 400 000 volts kraftledning rakt genom Bobäckbon Torolf Widenius bakgårds, ett tiotal meter från hans hus. "Kabelns risker är inte avsevärda", säger Strålsäkerhetscentralen.

Ljudsignalen från Bobäcks järnvägskorsning ljuder envist. Det är en varm våreftermiddag.

Vi står på banvallen med Bobäckbon Torolf Widenius. Ett tåg på väg till Åbo susar förbi.

Widenius pekar på en gräsbelagd bit av hans tomt på andra sidan ett dike. Ett tiotal meter bakom punkten står hans egnahemshus i trä.

– Här ska Fortum dra en 400 kilovolts jordkabel, en och en halv meter under marken. Mig veterligen har en sån kabel aldrig tidigare dragits under jorden i Finland.

Kabeln kommer att motsvara en kraftledning genom luften till sin styrka, och kommer att skapa ett kraftigt magnetfält runt sig som kan påverka människors hälsa. Kraftledningar har ofta stora områden under och runt sig som måste stå tomma.

En man pekar på en äng. Det ser varmt ut ute.
Bildtext Där ska den dras, visar Torolf Widenius.

– Det finns ingen opartiskt utredning, det enda som finns är Fortums egna utredning, som kommunen har fattat sina beslut utgående från. Den här kabeln kommer nästan bokstavligen att gå under folks knutar, nära hus, säger Widenius.

På andra sidan järnvägen planerar Trafikledsverket som bäst en ny depå, som ska serva huvudstadsregionens lokaltågstrafik. Kyrkslätt kommun har motsatt sig depån och vill inte ha den. Planen prövas i rätten som bäst.

På grund av den potentiella depån kan kabeln inte dras där, utan ska i stället gå igenom Bobäckbornas gårdar.

– Vi har inte hörts. Ingen har varit i kontakt med oss från kommunen eller Fortum, säger Widenius.

Säkert har invånarna hörts

― Kommunarkitekt Tero Luomajärvi

STUK: "Riskerna små"

Vilka risker finns det då med 400 000 volt en meter under gårdsplanen? Skiljer sig verkligen en jordkabel så mycket från en kraftledning genom luften?

Ja, säger Lauri Puranen från Strålsäkerhetscentralen.

– Riskerna är inte avsevärda. Jordkabeln orsakar ett magnetfält som är starkast ovanpå kabeln. Fältet dämpas ganska snabbt då avståndet ökar. I Kyrkslättfallet borde kabeln inte längre ha nån effekt på en människa som vistas fyra meter ifrån kabeln. Det är heller inte farligt att vistas en kort stund närmare kabeln.

På markytan får inga hus byggas, träd planteras eller andra större grävarbeten utföras på ett avstånd på fyra meter i vardera riktning. Man kan ändå ha ett grunt grönsaksland ovanpå området, och kommunen får också bygga gång- och cykelbanor ovanpå kabeln.

– En vuxen borde inte påverkas av magnetfältet. Det finns vissa studier som visar att barns risk för att drabbas av leukemi ökar ifall de bor inom ett starkt magnetfält, alltså på fyra meters avstånd från en sån här kabel. Man har ändå inte lyckats stärka sambandet med cell- och djurprover.

Puranen bekräftar att Bobäckkabeln är en av de första av sitt slag i Finland.

Enligt dagens lagstiftning måste den som bygger en kraftledning genom luften med en styrka på mer än 200 kilovolt göra en utredning av ledningens miljöpåverkan.

Samma lagstiftning gäller ändå inte för jordkablar.

– En kraftledning behöver ett betydligt större säkerhetsutrymme runt sig, säger Puranen.

En åker, med några färgade träpålar. I bakgrunden syns en bro.
Bildtext Här har Fortum stakat ut kabelns rutt på en åker vi Esbogränsen.

Kyrkslätt: "Inte vårt projekt"

Varför behövs då en 400 kilovolts kabel som går strax invid tågbanan?

Kyrkslätt ska i framtiden få en ny datacentral, som producerar spillvärme som leds till Kyrkslättsbornas batterier. Centralen ska byggas på Kolabacken, och kommer att få ström via Bobäckkabeln, från Esbo elstation.

Kyrkslätt kommun har förhållit sig positivt till Kolabackens central, och har senast i mars gett ett utlåtande om jordkabeln.

– Det har varit besvärligt att hitta en bra rutt. Trafikledsverket är väldigt strikta, de vill inte att man ska dra kabeln på de områden i Bobäck och Mankby där det finns planer på en tågdepå – trots att vi från kommunens sida sagt nej till depån. Vi har begärt att Fortum ännu utreder om kabeln kan dras på järnvägsområdet, så att den inte behöver dras genom tomterna, säger kommunarkitekt Tero Luomajärvi.

 Har ni hört invånarna om jordkabeln?

– Säkert har invånarna hörts. Det är inte vårt projekt, det är på Fortums ansvar att höra invånarna. Vi har endast gett vårt utlåtande om projektet, och där sagt att kommunen och invånarna måste hållas uppdaterade.

Fortum: "Kabeln ännu bara ett streck på kartan"

Kalle Schneider på Fortum förklarar att kabeln och den nya datacentralen är en del av Fortums plan på att sluta bränna stenkol.

– Data är den enda formen av industriell verksamhet som växer kraftigt just nu, och som man kan ha nära bostadsområden. Centralen måste ha el i alla situationer, 24 timmar om dygnet. Carunas elstation nära den framtida datacentralen räcker inte och därmed måste vi dra en ny kabel.

Han säger att Fortum utrett många andra rutter för kabeln, bland annat under Esboviken.

– Där är Naturaområdet och havslivet i vägen. Vi beslöt också att en kraftledning genom luften är en dålig idé, det är alltför besvärligt.

Enligt Fortums planer ska kabeln stå klar tidigast i slutet av 2024.

– Än så länge är kabeln bara ett streck på kartan.

Har ni hört områdets invånare om kabeln?

– Vi har varit i kontakt med några av områdets invånare, och ska ordna flera invånarkvällar och möten.

Nytt beslut på kommande om utredningsbehov

Ett samtal till regionförvaltningsverket bekräftar att de ursprungligen beslutat att projektet inte behöver en utredning av miljöpåverkan.

Det beslutet kanske ändå omkullkastas, då regionförvaltningsverket nu utreder om ett utredning ändå behövs, på grund av att invånarna tagit kontakt med dem.

– Det är säkert bra att saken utreds så noggrant som möjligt, säger Schneider vid Fortum.

Trots en ljusglimt i ändan av tunneln säger Widenius att hans förtroende för beslutsfattarna håller på att ta slut.

Vi hade tidigare en tågstation här i Bobäck, men den drogs in av kommunen i samråd med Trafikledsverket. Och nu ska depån och kabeln komma hit.

Enligt honom är det är ekonomiska intressen som går först.

– Då har det mindre betydelse hur Bobäckbornas hälsa och mående påverkas. Det här är en kulturhistorisk by. Om alla de här projekten körs igenom blir det här en industriort.

En man står framför ett trähus. Han ser in i kameran, han är skeptisk.
Bildtext – Det här är en kulturhistorisk by. Om vi får både kraftledning och depå hit blir det här en industriort, säger Torolf Widenius.