Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bolaget My Bromarv vill att företag bygger nästan 20 hus på Furumalm - Raseborgs stad säljer mark

Från 2021
Ritad karta med båt vid brygga och hus i bakgrunden, så som man föreställer sig Furumalm i Bromarv i framtiden.
Bildtext Aktiebolaget My Bromarv hoppas att nya hus ska locka flera att bosätta sig i Bromarv.
Bild: JS Bygg&Design

Aktiebolaget My Bromarv vill bygga hus på Furumalm i Bromarv. Politikerna i stadsstyrelsen i Raseborg förhåller sig positiva till planerna.  

Aktiebolaget grundades för att främja bland annat inflyttning till Bromarv och för att marknadsföra Raseborg. På det sättet vill man locka nya skattebetalare och turister att besöka Raseborg.  

Nu kommer My Bromarv med ett förslag om att bygga nya hus på fastigheten Furumalm som ägs av Raseborgs stad. Tanken är att staden säljer mark till investerare som är villiga att bygga. 

I den plan för Furumalm som My Bromarv presenterar för Raseborgs stad så skulle det kunna rymmas cirka 20 bostäder på området.  

Enligt förslaget som skickats till staden kunde man få plats för sex bostäder på 136 kvadratmeter i tre parhus på sluttningen mot östra stranden. Dessutom planeras fyra bostäder på 77 kvadratmeter i en ny radhuslänga på västra sidan och ytterligare fem bostäder på 85 kvadratmeter i en radhuslänga uppe på backen med utsikt mot bägge stränderna. I radhuslängorna kan man också ha fyra till sju mindre bostäder.

Ritad karta över var nybyggda hus kunde placewras i Furumalm i Bromarv.
Bildtext Så här tänker sig aktiebolaget My Bromarv att det ser ut på Furumalm då alla byggskeden är klara.
Bild: JS Bygg&Design

På fastigheten finns nu pensionärsbostäder och brandstation. Området där bostäderna finns är 6 000 kvadratmeter med en total byggrätt på 1 250 kvadratmeter. Pensionärsbostäderna byggdes 1980 och det finns 816 kvadratmeter oanvänd byggrätt kvar. 

Bolaget utgår från att det behövs nya pensionärsbostäder och att hyresavtalen som staden har för dem överförs på den nya köparen. My Bromarv skriver att köparen förutsätts bygga fyra till sju mindre hyresbostäder för de pensionärer som bor i de nuvarande hyresbostäderna och förbinder sig till att hyra ut dem under minst fem år.

Byggrätt finns på brandstationens område

Bromarv FBK hyr brandstationen av staden. Bromarv FBK planerar att bygga en ny brandstation åren 2022-2023. Området där brandstationen finns har en byggrätt på 300 kvadratmeter våningsyta. 

Hela Furumalm är nästan 46 000 kvadratmeter med land- och vattenområden och finns på båda sidor av Vättlaxvägen. 

Andelslaget anser i sin plan för Furumalm att det här byggnadsprojektet är relativt stort för lokala byggare. Så man hoppas att det väcker intresse hos privata investerare och att projektet kan finansieras i samarbete mellan finansiärer och byggare.  

Staden utvecklar inte området

Tjänstemännen konstaterar i föredragningslistan till stadsstyrelsens möte den 24 maj att det inte är meningen att staden själv utvecklar området, utan att investerare tillsammans med byggbolag förverkligar projektet.  

Stadens uppgift är att se till att området utvecklas till gagn för Bromarv och Raseborg genom att sälja delar av området med vissa villkor, konstaterar stadens tjänstemän vidare. 

Stadsstyrelsen beslöt därför att sätta ut genom öppet anbudsförfarande möjlighet till reserveringsavtal eller föravtal som leder till försäljning av områdena där brandstationen och pensionärsbostäderna finns. Stadsstyrelsen vill också att anbudsgivaren beskriver hur områdena skulle utvecklas. 

Diskussion om artikeln