Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Hamnbolaget och koncernledningen har inte informerat tillräckligt öppet" - revisionsnämnden i Hangö efterlyser transparens i stadens bolag

Från 2021
En flygbild över Hangö där Västra hamnen, Tullstranden och Tulludden syns.
Bildtext Ombyggnaden av Västra hamnen i Hangö blev klar i slutet av år 2019. Bilden är från hösten 2020.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Intressekonflikten inom Hangö hamn har inte inverkat på EU-stödet som hamnbolaget beviljades för utvidgningen av Västra hamnen.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Urpo Hyttinen (VF) bekräftade på Hangö stads fullmäktigemöte på tisdagen (8.6) att EU-stödet har beviljats och betalas ut.

EU betalade ett stöd på en och en halv miljon euro för utvidgningen av Västra hamnen som blev klar i slutet av år 2019.

Intressekonflikten handlade om att hamnens tekniska chef via sitt privata bolag hade sålt konsulttjänster till ett annat företag samtidigt som Hangö hamn i samband med utvidgningen av Västra hamnen köpte tjänster av företaget.

En specialrevision visade att det inte fanns ekonomiska eller andra oegentligheter.

Revisionsnämnden: Hamnbolaget tar inte tydlig ställning

På fullmäktigemötet behandlades också revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2020. Där går nämnden genom de olika förvaltningsgrenarna i staden för att se att man följer lagen och ger råd hur arbetet ska förbättras.

Revisionsnämnden är inte nådig mot Hangö hamn och inte heller mot hur staden skött processen.  

I utvärderingsberättelsen skriver revisionsnämnden att det i hamnbolagets bokslut för 2020 saknas ett tydligt ställningstagande över de konstaterade bristerna eller ett omnämnande om händelserna i Hangö hamn.

“Då man ser på hamnbolagets bokslut så står det bara kortfattat att en specialrevision gjorts på grund av en eventuell intressekonflikt mellan en arbetstagare och bolaget då Västra hamnen utvidgades. I bokslutet konstateras att inga oegentligheter uppdagades”, skriver revisionsnämnden.  

"Inte tillräckligt öppen information"

Vidare står det i utvärderingsberättelsen så här: “Hamnbolaget och koncernledningen har enligt revisionsnämndens mening inte informerat tillräckligt öppet om ifrågavarande fall. Enligt revisionsnämnden kunde man ha informerat öppnare om specialrevisionen och om nekandet av ansvarsfriheten utan att sekretessbelagd information eller affärshemligheter hade publicerats.”  

Då revisionsnämnden hänvisar till ansvarsfriheten så handlar det om att bolagsstämman i april beslöt att hamnbolagets styrelse och verkställande direktör inte får ansvarsfrihet för 2020 i det här skedet. Det motiverades med att det finns en hel del arbete ogjort i anslutning till det som hänt inom hamnen.

Nämnden: Sträva efter öppenhet

Nämnden anser att även om en stor del av ett kommunalt bolags handlingar ofta är sekretessbelagda, så borde man i kommunala bolags verksamhet sträva efter öppenhet.

“Detta är motiverat även på den grunden att individer och sammanslutningar bör ha möjlighet att rikta tillsyn och påverka användningen av medel i offentligt ägda bolag”, fortsätter nämnden. 

Enligt revisionsnämndens mening skulle en öppen linje vad gäller informationen även öka förtroendet för bolaget och dess ledning. 

Staden har inte skött övervakningen

Revisionsnämnden anser också att Hangö stads koncernledning inte har skött sin övervakningsavgift.  

“Koncernledningen har inte utfärdat direktiv om hur kommunbolagen ska sköta förvaltnings- och ledningspraxis på ett gott sätt”.  

Om det senare konstateras att hamnbolaget lidit skada till följd av de konstaterade försummelserna bör stadsstyrelsen övervaka att stadens intressen följs i eventuella utredningar och i beslutsfattandet, avslutar revisionsnämnden.

Nämnden har mötts sju gånger

Inför utvärderingsberättelsen har revisionsnämnden bekantat sig med förvaltningsorganens protokoll, budgeten för år 2020, ekonomiplanen för åren 2021-2023, bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2020 samt revisionsrapporter. 

Revisionsnämnden har hört ledande tjänstemän och bekantat sig med vissa tyngdpunktsområden. Revisionsnämnden har samlats sju gånger 2020.

Diskussion om artikeln