Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbobornas åsikter om planerna för Nickby centrum och Nickby gård är delade – eniga om byggstil och naturvärden men oense om kollektivtrafik

Från 2021
Illustration över planerat bostadsområde
Bildtext Sibborna har kommenterat planerna för Nickby gård.
Bild: Tietoa Finland Oy / Sibbo kommun

Sibboborna vill att kommunen är en grön oas intill huvudstadsregionen fast antalet invånare ökar och nya bostadsområden dyker upp. Men ortsborna vill kunna planera i egen takt.

Responsen om detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8) och planstommen för Nickby (KR3) som lämnades när planerna fanns till påseende mellan 15 januari och 15 februari har analyserats och sammanställts till en rapport.

Sibboborna kunde kommentera planerna med en kartenkät, i en nätdiskussion i tjänsten dinåsikt.fi samt genom att lämna in åsikter skriftligen till kommunen.

Till rapporten hör också en kartbilaga (på finska) med kommentarer inprickade på de olika planområdena.

Sibbo är en grön oas i huvudstadsregionen

I responsen lyfts naturen upp som enskilt gör Sibbo och Nickby särskilt attraktivt och unikt. Det är naturen, skogar, landsbygdsmiljöer och fridfullhet, men också småskalighet, människonära byggande, rymlighet och särprägel.

De öppna vyerna längs vägarna har varit kännetecknande för Sibbo, traditionerna och traditionellt byggande nämns också.

I en kommentar påpekas att planerna i den här formen inte kan verkställa kommunens strategiska mål om att vara ”en grön oas intill huvudstadsregionen”.

I flera kommentarer önskas också att Sibbo ska bevara sin särprägel även framöver och på det sättet skilja sig från de andra kommunerna i regionen.

Höghusområden är inte en orsak att flytta till Sibbo. Däremot intresserar sig till exempel barnfamiljer för stora villatomter i en kommun med en fungerande infrastruktur.

Skogen är lummig
Bildtext Många bosätter sig i Sibbo för att vara nära naturen.
Bild: Yle/Carmela Walder

En berättar att hen flyttat till Nickby uttryckligen på grund av tätortens landsbygdskaraktär.

Många attraktionsfaktorer kopplas till området vid Nickby gård och det omfattande rekreations- och friluftsområdet Norrskogen som ger dragkraft åt Nickby.

Det upplevs viktigt att få röra sig ute i orörd natur, och en sådan upplevelse kan inte ersättas av en park, även om den byggs förstklassigt.

Kommunen ska få växa men i rätt takt

Allmänt sett motsätter sig kommuninvånarna inte en ökning av invånarantalet, men de vill kunna påverka hur Nickby växer och i vilken takt.

Synpunkterna på tillväxttakten uppvisar samtidigt stora variationer. Många önskar dämpa tillväxtmålen och rikta in tillväxten på ett annat sätt än vad som lagts fram i planstommen.

En naturlig tillväxttakt skulle enligt vissa betyda ett tomtutbud som motsvarar efterfrågan.

Visionerna i planstommen betraktas inte till alla delar som trovärdiga och att nya områden genomförs snabbt upplevs som ett hot mot trivseln.

Vanha, vihreä puutalo uudisrakennusten välissä Sipoon Nikkilässä.
Bildtext Sibbobor vill att kommunen växer i sin egen takt, med gammalt och nytt sida vid sida.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Här framhävs att det i kommunens strategi ingår att naturvärden och närheten till naturen ska skyddas parallellt med tillväxtmålen.

Å andra sidan nämns att Sibbo medvetet valt en snabb tillväxttakt som sin strategi, vilket bland annat stöds av att kommunen godkänt huvudstadsregionens MBT-avtal (markanvändning, boende, trafik).

MBT-avtalets roll som ett styrinstrument ifrågasätts samtidigt, men det påpekas också att målen i avtalet inte är bindande.

Tillväxtmålen förknippas ofta med prioriteringen av tågförbindelsen mellan Nickby och Kervo.

Många upplever att rekreationsområdet Norrskogen vid Nickby gård är på kollisionskurs med tillväxtmålen för tätorten.

Hållbar utveckling i Nickby

Målen för hållbar utveckling i anslutning till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet behandlades mångsidigt i responsen.

En hållbar utveckling i Nickby associeras särskilt med att naturen bevaras, det finns arbete och ett trivsamt boende som gynnar självförsörjning och tjänar en hållbar framtid.

I en åsikt anses det strida mot hållbar utveckling att bygga i viktiga grönområden. Det strider också mot grundlagen med hänvisning till medborgarnas skyldighet att skydda miljön och kulturarvet.

Att bygga bostäder långt från arbetsplatserna anses också strida mot hållbar utveckling. I sammanhanget hänvisas generellt till Nickby.

Många önskar också att man bygger i trä istället för betong. Särskilt när det gäller byggande i Nickby gårds centrum bör man utreda klimateffekterna heltäckande och objektivt innan beslut fattas.

Ganla och nya hus i Nickby centrum
Bildtext Sibboborna vill ogärna se höghus tätt intill varandra.
Bild: Yle/Stefan Härus

När det gäller social hållbarhet lyfts fram att man i planstommen glömt kommunens strategiska mål om lyckliga människor som mår bra.

Tågstationen och höghusbyggandet uppskattas ge samma negativa följder som kan ses i andra städer längs banan.

Man befarar att Nickby kan utvecklas till en problemförort om man bygger tätt i centrum och invid tågstationen.

En del ansåg att skadegörelserna och brottsligheten har ökat i Nickby under de senaste åren och att det beror på urbaniseringen.

Tätt höghusbyggande förknippas här med drog- och andra sociala problem.

Samtidigt anser en person att Nickby centrum blivit mer levande och trivsamt tack vare de nya höghusen.

Bostadsområde vid Oljevägen istället

Utvecklingen av trafiknätet och tågförbindelsen har framhållits som orsaken till varför området vid Nickby gård ska byggas ut.

En del ortsbor undrar varför de nya bostadsområdena inte koncentreras till andra områden som planerats för bostäder intill fungerande trafikförbindelser, till exempel öster om Dalkärrsvägen eller längs Oljevägen.

Förtätning och kompletteringsbyggande i de befintliga småhusområdena i Nickby delar åsikterna.

Vissa motsätter sig ett byggande på grönområden, medan andra stöder ett ännu effektivare byggande strax intill den framtida stationen.

Småhus på området Nickby gård
Bildtext Moderna småhus byggs just nu på många håll i Sibbo.
Bild: Yle/Stefan Härus

Vissa anser att Nickby centrum är det bästa alternativet för förtätning med mera effektivt byggande.

Det gavs också förslag på bostadsbyggande på åkerområdet mellan Borgnäsvägen och Sibbo å samt på åkrarna i Östanåparken.

I en åsikt ansågs Åbacka åkerområde i Hertsby som ett viktigt landskap för småhusområdet vid Nickby gård som inte bör bebyggas.

I fråga om Marskattan framfördes att området borde utvecklas för småskaligt bostadsbyggande, utan alltför massiva byggnader, för att nybyggandet ska passa in i det värdefulla kulturlandskapet.

Nickby viktigt också som kommersiellt centrum

I en kommentar ses köpbeteendet som en viktig faktor när det gäller utvecklingen av servicen i Nickby.

Man påpekar att tillväxten inte direkt leder till en ökning i den kommersiella servicen ifall invånarna fortsättningsvis handlar i större centrum, som Kervo, Träskända och Borgå.

Vissa hoppas att servicen ska förbättras, medan andra anser att servicen är helt tillräcklig eftersom man kan köpa dagligvaror i Nickby.

En svarare påpekar att det tidigare fanns brist på affärslokaler i Nickby, men att det för närvarande verkar vara svårt att locka företag till lokalerna i Nickby.

Affärer längs en huvudgata i ett bycentrum.
Bildtext Det finns tomma affärslokaler i Nickby då handeln sker på annat håll. Arkivbild.
Bild: YLE / Leo Gammals

Den minskade efterfrågan på affärslokaler förknippas med ökad näthandel och förändringar i människors köpbeteende i allmänhet.

Det har lett till att antalet närbutiker minskat även på andra håll i landet. Hen anser därför att den utlovade förbättringen av servicen inte är trovärdig även om antalet invånare skulle öka.

I en åsikt poängteras att tillväxten förutsätter att kommunen satsar på den offentliga servicen allteftersom efterfrågan ökar. Planstommens konsekvenser för efterfrågan på service, till exempel hälsovård och utbildningstjänster, har inte beaktats tillräckligt.

Sibboborna är traditionella gällande arkitektur

Önskemål i fråga om byggnadsstilen kartlades med en fråga som presenterade tre olika stilar med hjälp av bilder: traditionell klassisk, modern klassisk och modern.

Bilderna kan du se i rapporten på sidan 13.

56 svarare tog ställning till stilen på höghus och 65 till stilen på småhus. I båda fallen ansåg fler än hälften att den traditionella klassiska stilen är bättre.

Fler skulle välja en modern stil för höghus, medan fler skulle välja modern klassisk stil för småhus.

Fasad till bostadshus
Bildtext Sibboborna föredrar i regel höghus i traditionell klassisk stil framom modern.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kvaliteten på det som byggts i Nickby på senare år kommenterades i en kritisk ton både i webbdiskussionen och i de skriftliga åsikterna.

Vissa deltagare kommenterade det visuella yttre och frågade om byggandet motsvarar de planer och krav som ställts i planläggningen.

En svarare ansåg det viktigt att försvara de av kommunen uppställda kvalitetskraven i trycket av byggfirmornas ekonomiska intressen. Kvalitetskrav på arkitekturen och hållbart byggande bör inkluderas med bindande verkan i detaljplanerna.

Landsbygdsmiljön och traditionellt byggande i trä nämndes som särdrag i Nickby.

Helheten av gamla trähus längs Stora Byvägen togs i flera kommentarer upp som ett viktigt landskap som bör bevaras.

Vissa anser att bostadsproduktionen borde inriktas på sådana byggnads- och bostadstyper som lockar så kallade ”goda skattebetalare” till kommunen.

Många förknippade negativa ekonomiska effekter uttryckligen med tätt höghusbyggande. I en del kommentarer ansågs det att tätt byggande inverkar negativt på de nuvarande småhusens värde och på miljön.

Prioriteringen av persontågstrafiken

Kopplingen mellan tillväxtmålen för Nickby och prioriteringen av tågförbindelsen mellan Nickby och Kervo diskuterades särskilt mycket och flera ifrågasätter denna framför andra strategiska mål som kommunen ställt upp.

Dessa är bland annat respekten för naturvärden och en naturnära livsmiljö även nära centrum samt smidiga trafikförbindelser både i centrum och i byarna.

Man undrar om det är nödvändigt för Nickby att växa snabbt för att man ska kunna inleda persontågstrafik. Tågtrafiken som en utgångspunkt för planeringen av Nickby gård betraktades som särskilt dåligt.

Tvivel om tågförbindelsens lönsamhet uttrycktes också på olika sätt i ett flertal kommentarer. Samtidigt förutsätts inte stora investeringar för att inleda persontågtrafiken eftersom banan är i gott skick.

I diskussionerna lyfte deltagarna fram att tågförbindelsen inte bör uteslutas på lång sikt men att den inte bör främjas ”till vilket pris som helst”. Den bör genomföras i det skede när invånarantalet har ökat i måttlig takt till en tillräcklig nivå.

Arkitekturbyrån MUUANs vision över Nickby nya järnvägsstation.
Bildtext Skiss över den planerade järnvägsstationen i Nickby.
Bild: Press / MUUAN Oy

Antalet invånare som persontågstrafiken förutsätter torde uppnås tidigast 2030. Därför anses det konstigt att påskynda tågförbindelsen redan 2025.

I en åsikt lyftes fram att det inte finns tåg för Sibbolinjen förrän 2030 och att tågtrafiken också förutsätter nya servicehallar samt en ändring av det befintliga vägnätet och trafikförbindelserna för dem som bor längre bort från banan.

Man oroar sig särskilt för att plankorsningar stängs för trafik, till exempel platsen där Mårbackavägen korsar banan. För dem som bor i området skulle det innebära en lång omväg till Nickby.

Tunnel under tågbanan

64 procent av svararna vill ha en tunnel då det byggs en ny vägförbindelse som korsar banan väster om den nuvarande stationen. Vägen ska förbinda Nickby gårds område och centrum till Klockarvägen.

En grov uppskattning ger vid hand att en tunnel under banan skulle kosta tre miljoner euro och en bro fem miljoner euro.

En tunnel skulle ha mindre effekter för landskapet, men samtidigt är jordmånen mjuk lera och kan därför vara svår att bygga en tunnel i.

De som var för en bro ansåg att den kan byggas som ett stiligt element som framhäver det fina landskapsvärdet. En bro stör inte naturen och djuren i området.

En tillgänglig miljö förutsätter så jämna gångytor som möjligt och det kunde man enklare genomföra med en bro.

Man framförde också att fast det är dyrare att bygga en bro, brukar brobyggen hålla sig inom budgeten. Förstklassiga tunnlar är dyra och förmånliga tunnlar uppfyller inte nödvändigtvis de kvalitetskrav som till exempel kollektivtrafiken ställer.

En del ansåg att båda lösningarna är dåliga för landskapet då en hög bro syns långt medan en underfart gör ett ”sår” i landskapet.

Vissa motsatte sig också en förbindelse för fordonstrafiken överhuvudtaget vid banan och önskade att andra alternativ för trafiken ska undersökas.

Buss som väntar på att köra iväg från ändhållplatsen.
Bildtext Vissa Sibbobor tror mer på busslinjer än tågtrafik.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Utvecklad busstrafik hellre än tåglinje

Flera anser att busstrafiken är ett bättre och mer flexibelt alternativ till tåget. I synnerhet elbussar bedöms vara en mer ekologisk och ekonomisk hållbar lösning.

Vissa anser till och med att en tågförbindelse skulle försämra busstrafiken i Sibbo och särskilt de som bor i byarna skulle få en sämre ställning än andra.

Östbanan bör också tas i beaktande. Om Östbanan dras blir det nödvändigt med ett extra spår i Nickby, som påverkar utrymmesreserveringen för banan.

I det här sammanhanget konstateras att det kunde finnas en lämplig plats för Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT:s tågdepå på Sibbosidan.

Nickbys problematiska läge

Nickbys läge i förhållande till andra centrum i huvudstadsregionen upplevs problematisk genom att det inte finns direkt tågförbindelse till Helsingfors.

Tågstationens läge är därför ofördelaktig med tanke på den nuvarande bosättningen.

Här ifrågasätts också om antalet tågturer kommer att vara tillräckligt många för att locka invånarna att pendla, om resorna dessutom kräver omstigning i Kervo.

I en kommentar påpekades att det nuförtiden är omöjligt att få en sittplats på morgnarna i de snabba R- och Z-tågen från Kervo, vilket gör att resan är mindre bekväm och möjligheten att arbeta sämre.

Alla bor inte nära tågbanan

Alla Sibbobor kommer inte att ha nytta av tågförbindelsen eftersom de inte bor nära de planerade stationerna.

Många anser därför att busstrafik är ett bekvämare och behändigare sätt att ta sig fram. Dessutom kan satsningar på tågförbindelsen till och med leda till att privatbilismen ökar om utbudet av bussturer blir sämre.

Samtidigt uppskattas tåg som färdmedel, som ett snabbare, behagligare och enklare färdsätt om man till exempel rör sig med barnvagn.

På frågan om hur omfattande kollektivtrafiken ska vara i Sibbo och vem den gynnar är åsikterna delade.

Vissa ifrågasätter satsningar på kollektivtrafiken överlag. Man anser att Sibbobor i huvudsak kör bil än åker buss, eftersom förbindelserna till de kollektiva trafikmedlen är besvärliga.

En person anser att behovet av kollektivtrafik minskar allteftersom det blir vanligare med distansarbete i framtiden.

Några fakta om responsen

Sibboborna fick kommentera detaljplanen och planstommen med en kartenkät, i en nätdiskussion i tjänsten dinåsikt.fi samt genom att lämna in åsikter skriftligen till kommunen.

Kartenkäten besvarades av sammanlagt 88 personer. 78 svar gavs på finska och resten på svenska eller något annat språk.

De som svarade markerade sammanlagt 371 platser på kartan, av vilka 160 gällde detaljplanen för Nickby gårds centrum och de återstående 211 stomplanen för Nickby.

Fler än hälften av de svarande bor i Nickby eller Nickby gård och 27 procent på andra håll i Sibbo.

Däremot nådde man inte ut till lokala företagare, föreningsaktiva eller personer som besöker Nickby för att arbetsplatsen finns där.

Enkäten nådde bäst 36–45-åringarna. Antalet svarare över 66 år och under 19 år var mycket litet. 91 % av svararna var över 26 år och under 66 år.

Åsikter via dinåsikt.fi och per skrift

I diskussionen i tjänsten dinåsikt.fi deltog 33 olika signaturer. Antalet kommentarer blev sammanlagt 102, varav 28 var svar från planläggaren.

63 skriftliga åsikter och anmärkningar lämnades in till kommunens registratur.

Sammanlagat 63 stycken inlämnades, av vilka 14 gällde förslaget till planstomme för Nickby, 37 detaljplanen för Nickby gårds centrum och 12 båda planerna.

Utöver diskussionerna om planeringen lyftes dessutom observationer upp om bland annat skyddet av kulturmiljön, sociala problem i Nickby, coronapandemins inverkan på framtida boendeval och personliga önskemål om näromgivningen.

Diskussion om artikeln