Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg måste ta ansvar för skoltransporterna – regler skrivs om

Från 2021
En skylt att taxin kör skoltaxi.
Bildtext Reglerna för skolskjutsar i Raseborg har nu skrivits om.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kommunen får inte skyffla över ansvaret för skoltransporter på elevens familj eller någon annan. Det här har nu klarnat för Raseborgs stad och reglerna har därför skrivits om till en del.

Det var i samband med en besvärsprocess om stöd till en familj för skoltransport som det klarnade för Raseborgs stad att skolskjutsreglerna inte till alla delar var tydliga.

Den som ordnar utbildningen, alltså kommunen, kan inte fråntas ansvaret att ordna skoltransporten. Det kan med andra ord inte vara familjens eller någon annans ansvar att ordna transporten.

Understöd på 40 cent per kilometer

Nu finns det också principer för hur familjen kan ersättas ifall de ändå frivilligt tar på sig att sköta transporten. Ersättningen kan gälla sådana elevers familjer som bor någonstans där det inte finns andra elever och där det därför inte lönar sig för staden att ordna skoltransport.

Understödets storlek är 40 cent per kilometer oberoende av hur många elever som transporteras eller ledsagas samtidigt. Understödet utbetalas till vårdnadshavaren månatligen mot redovisning. Om kostnaderna överskrider 40 cent per kilometer ska vårdnadshavarna förklara vad det beror på.

Understödet som staden betalar kan hur som helst inte vara större än vad det skulle kosta för staden att själv ordna skoltransporten.

Ändrade regler om transportansvaret

Det står heller inte längre i stadens regler att transportansvaret kan överföras på vårdnadshavaren.

Tidigare stod det att eleven kan vägras skoltransport och vårdnadshavaren måste ta över ansvaret om eleven konstant och trots varningar bryter mot reglerna, till exempel vägrar använda bilbälte eller gör sig skyldig till skadegörelse. Den här punkten har nu helt och hållet strukits "eftersom utbildningsanordnarens ansvar om anordnandet av skoltransport inte kan överföras till en annan part".

Det är bildningsnämnden i Raseborg som har godkänt de uppdaterade skoltransportprinciperna.

Artikeln bygger på uppgifter till Raseborgs bildningsnämnd 13.4.