Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagens kanslikommission: Tytti Yli-Viikari måste gå - men det sker inte frivilligt

Uppdaterad 29.06.2021 18:44.

Riksdagens kanslikommission föreslår att Revisionsverkets generaldirektör Tytti Yli-Viikari sägs upp. Beslutet fattas på onsdag i riksdagens plenum. Hennes verksamhet anses ha skadat verkets anseende. Medborgarna måste kunna ha förtroende för att statens medel alltid används i enlighet med reglerna.

Kanslikommissionens möte inleddes klockan 8, under ledning av talman Anu Vehviläinen. Beslutet kom efter en timme: Kanslikommissionen, där alla partier är representerade, föreslår enhälligt att Yli-Viikari sägs upp från generaldirektörstjänsten.

- Det var ett svårt, unikt och historiskt beslut. Ärendet har fått stor publicitet, men det har inte avgjort. Vi har granskat dokumenten, inte vad medierna har skrivit, sa talman Anu Vehviläinen.

Yli-Viikari anses inte längre ha förutsättningar för att sköta sin tjänst på ett framgångsrikt sätt.

Revisionsverkets anseende skadats

Kanslikommissionen följer rekommendationerna från riksdagens revisionsutskott. Där har man konstaterat att generaldirektörens verksamhet har skadat verkets anseende. Hon har på ett betydande sätt försvagat förtroendet för att statens revisionsverk sköter sin egen ekonomi på behörigt sätt och för att den interna kontrollen fungerar. 

Anskaffningar, personalärenden och resor har granskats. Det finns brister i redovisningen, konstaterar kanslikommissionen. Det har till exempel handlat om användningen av bonuspoäng i Finnair. Yli-Viikari anser att det handlar om personliga angelägenheter. Hon har i inget skede redovisat för användningen av dem, konstaterar talman Vehviläinen.

Generaldirektören har ansvar för sina egna beslut, och kan inte lägga dem på underlydande., vilket nu har skett. Det visar på brister i ledarskapet och brister i kulturen på arbetsplatsen. Anu Vehviläinen betonar att chefen måste visa gott exempel – speciellt i ett ämbetsverk som granskar andra.

Yli-Viikari: Ingen grund för uppsägning

Tytti Yli-Viikari har varit suspenderad från sin tjänst sedan utredningen i riksdagen började i april. Också en polisutredning pågår om hennes resande och agerande som högsta chef för revisionsverket. Hon har själv tillbakavisat misstankarna och gjorde det igen i ett pressmeddelande på tisdagen. Det finns inte sådana brister i ekonomiförvaltningen som skulle kräva tjänstemannarättsliga beslut.

Yli-Viikari presenterar i pressmeddelandet en förklaring till varför hon inte har sagt upp sig. På grund av generaldirektörens oavhängiga ställning ville hon se att riksdagen först gör alla utredningar och överväganden, sedan fattar beslut. Hon anser att behandlingen i riksdagens revisionsutskott inte har varit skäligt eller presenterats i rätt proportioner. Alla fakta har inte kommit fram, och felaktiga uppgifter har inte korrigerats, enligt Yli-Viikari.

Någon möjlighet att överklaga en uppsägning finns inte, sa förvaltningschef Pertti Rauhio vid riksdagens presskonferens på morgonen. Sådana beslut i riksdagsplenum kan inte överklagas. Den tolkningen har ifrågasatts av en del rättslärda.

Kan hon återvända till gamla tjänsten?

Yli-Viikari avslutar sitt pressuttalande på eftermiddagen med att tacka arbetskollektivet för fjorton års arbetskamratskap och förändringsförmåga. Hon tar inte ställning till om hon ska återvända till tjänsten som överdirektör vid Revisionsverket som hon har varit tjänstledig från.

Riksdagens talman Anu Vehviläinen ville inte på tisdagen ta ställning till frågan om Yli-Viikari kan återgå till sin gamla direktörstjänst. Det är en fråga som inte riksdagen utan Statens revisionsverk ska ta ställning till, sa Vehviläinen.

Den vikarierande generaldirektören Matti Okko ser inga juridiska hinder för Yli-Viikari att komma tillbaka till sin gamla tjänst. Men han vill inte uttala sig närmare om frågan innan allt klarnar, sa han till nyhetsbyrån STT. Personalen uppges fasa för att Yli-Viikari skulle återvända.

Revisionsutskottet satte bollen i rullning

Riksdagens revisionsutskott inledde i februari på eget initiativ, efter medieoffentligheten, en utredning om statens revisionsverks ekonomiförvaltning. 

Revisionsutskottet ansåg att det inträffade har försämrat förtroendet för revisionsverket som statsförvaltningens högsta externa revisor. Därför var det viktigt att man utreder misstankar om finansväsendets ekonomi och hur principerna för god förvaltning har följts.

Det är viktigt att övertyga medborgarna om att statens medel också vid revisionsverket används i enlighet med reglerna och anvisningarna, att verksamhetsprocesserna är transparenta. Verket ska också självt agera på samma sätt som det förutsätter att de granskade ska fungera. 

VTVs uppgift är att säkra att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt, konstaterade revisionsutskottet.

Revisionsutskottets betänkande ligger som grund när uppsägningen av Tytti Yli-Viikari kommer upp i riksdagens plenum på onsdag morgon.

Också chefernas chefer ska granskas

Revisionsutskottet sände bollen till regeringen och förutsatte att det utreds och i framtiden vidtas åtgärder om principen med “chefens chef” inom hela statsförvaltningen. Det måste finnas en oberoende instans som håller kontroll över den högsta ledningen för statens ämbetsverk eller inrättningar.

Det behövs också förtydligade anvisningar om statsförvaltningens resor, som övervakas. Användningen av stamkundsförmåner vid tjänsteresor till exempel med Finnair har inte haft en enhetlig och tydlig praxis, som har varit möjlig att efterfölja, enligt revisionsutskottet. 

Generaldirektören har fått kritik av också andra än revisionsutskottet när det gäller en stor reseaktivitet och hanteringen av några personalärenden.  Utskottet fäster uppmärksamhet vid Yli-Viikaris mycket ökade resor jämfört med sin föregångare.

Hennes resekostnader för de fem senaste åren (2016-2020) uppgick till 187 369,24 euro. Den totala längden på resorna under femårsperioden har varit 327 dygn.

Hela ämbetsverkets resekostnader har nästan fördubblats under samma period. Revisionsverkets resekostnader var 452 657,86 euro 2019. 

Små summor - stora följder

Revisionsutskottets detaljgranskning har gällt bland annat inköp av styling- och frisörtjänster, inköp av flygbiljetter, parkeringskostnader, prenumeration på digitala tidningar, kostnader för cykelunderhåll. Revisionsverket har senare vidtagit åtgärder för att återkräva dem eller korrigera beskattningen. 

Det har gällt generaldirektören, men också hela personalen. I återkravet ingår anskaffningar av styling- och frisörtjänster, som tidsmässigt inte har anslutit sig till fotograferingssessioner, sammanlagt 1 122 euro. För att korrigera beskattningen har kostnaden för cykelservice 95 euro för år 2020 lagts till som beskattningsbar inkomst för Yli-Viikari och även för 55 personer inom ämbetsverket som anlitat cykelservice det året. 

Utskottet anser att hennes tillvägagångssätt vid skötseln av reseärenden är vårdslöst, belastar ämbetsverkets egna resurser och visar på en viss likgiltighet när det gäller att iaktta förfaranden som är bindande för hela personalen. 

Utskottet anser inte att användningen av skattebetalarnas pengar för generaldirektörens styling- och frisersalongtjänster är ett tecken på gott omdöme, även om denna möjlighet i vissa fall senare har getts hela personalen med kommunikationschefens godkännande och skrivits in i projektplanen för kommunikationstjänster. 

"Varken exemplarisk eller ändamålsenlig"

Under sitt utredningsarbete har revisionsutskottet fått en uppfattning om att nuläget är allvarligt bland revisionsverkets personal. Förutsättningarna för arbetet har försämrats. Arbetshälsa och effektivitet är försämrad.

Den tillspetsade situationen har i väsentlig grad påverkats av oklarheterna i Yli-Viikaris verksamhet när det gäller användningen av offentliga medel och den offentliga debatten som har gällt hela revisionsverkets arbete. 

Principerna för god förvaltning har till många delar inte genomförts i generaldirektörens verksamhet, säger revisionsutskottet i det betänkande som ligger till grund för kanslikommissionens uppsägningsbeslut.

Verksamheten ser inte ut att vara exemplarisk utåt, och kan inte anses vara ändamålsenlig vid skötseln av uppgiften som generaldirektör för Statens revisionsverk, enligt revisionsutskottet.

Processen har avslöjat många missförhållanden, oklarheter i beslutsgången och möjligheter att kringgå bestämmelserna. Det gäller både i de statliga ämbetsverken och i riksdagen.

Artikeln har uppdaterats med generaldirektörens pressmeddelande.