Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

EU lade fram omstridd skogsstrategi – målet är att öka mängden skog i Europa

Från 2021
En skog en solig sommardag.
Bildtext Inför lanseringen av strategin gick en majoritet av de finländska EU-parlamentarikerna ut med ett öppet brev där man uttryckte sin oro över kommissionens planer.
Bild: Arash Matin

EU:s nya skogsstrategi syftar till att öka mängden skog i Europa. Samtidigt ska kvaliteten och skyddet av skogarna också bli bättre. Strategin har väckt mycket oro på förhand i Finland och Sverige där en stor del av de europeiska skogarna finns.

BRYSSEL Strategin syftar till att garantera att det europeiska skogsbruket sker på ett hållbart sätt. Det här innebär att skogsresurserna ska utnyttjas på ett optimalt sätt och att avverkningen ska vara hållbar.

I de utkast av strategin som cirkulerat i offentligheten lyftes kalhyggen fram som en metod som borde undvikas framöver. Den slutliga strategin utgår från att kalhyggen endast ska ske då det är befogat.

Samtidigt vill man skapa ekonomiska incitament för skogsägare som värnar om ekosystemen i skogarna genom att hålla dem intakta. Det här gäller i synnerhet de områden i Europa där klimatförändringen haft negativa inverkningar på skogarna och de tillhörande näringarna.

Överlag ska strategin fungera som ett redskap i kampen mot klimatförändringen och förlusten av den europeiska biodiversiteten.

– Stragegin handlar om våra lungor, jordens lungor, säger EU:s milljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Ingen gemensam skogspolitik

Samtidigt är skogarna viktiga för ekonomin och för de samhällen som är beroende av skogsbruket och skogsindustrin. Välmående skogar är således viktiga såväl med tanke på EU:s klimatmål som den framtida tillväxten.

Kommissionen betonar att beslutanderätten för skogspolitiken i sista hand ligger hos medlemsländerna. Strategin ska därmed inte ses som ett steg mot en gemensam europeisk skogspolitik.

Miljökommissionären Sinkevičius säger att strategin gjorts upp i nära samarbete med de länder och näringsgrenar där skogsbruket spelar en viktig roll.

- Detta är en strategi för människor likaväl som för naturen. Och det gäller även dem som jobbar med skogsbruk. Vi lyssnar på dem och bryr oss om dem och gör vårt bästa för att trygga deras utkomst.

Gamla skogar ska skyddas

Strategin utgår från behovet av ett starkt skydd av de återstående urskogarna och gamla skogarna i Europa. Även om det endast handlar om en liten del av skogsbestånden är de gamla skogarna viktiga för biodiversiteten och kolsänkor.

Definitionen av vad som exakt avses med gamla skogar blir föremål för fortsatta diskussioner.

– Skogar måste bevaras för de framtida generationerna, säger Sinkevičius

För att få en bättre bild av hur skogarna i Europa mår lägger kommissionen fram ett juridiskt ramverk för monitoreringen av skogarna för att försäkra sig om att skogarna bidrar till EU:s allmänna målsättningar.

Strategin har varit omstridd

Strategin har varit omdiskuterad på förhand i länder som Finland och Sverige där skogsnäringen har en central roll.

Inför lanseringen av strategin gick en majoritet av de finländska EU-parlamentarikerna ut med ett öppet brev där man hävdade att kommissionen förbiser de ekonomiska och sociala dimensionerna av skogsbruket.

– De senaste veckornas hårda arbete har burit frukt, konstaterar Nils Torvalds (SFP/Renew).

– Man har äntligen hört vårt budskap på ett sätt som verkade omöjligt tidigare.

EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa är nöjd med att strategin tarv skogsägarnas ställning och betydelsen av skogsindustrins värdekedjor för ekonomin som helhet i hänsyn.

– De värsta skräckscenarierna blev inte verklighet. Nu kan vi fortsätta behandlingen i parlamentet och rådet.

Miljöorganisationerna är däremot mindre nöjda med den nya strategin.

– Genom att ställa kortsiktig ekonomisk vinning framför andra aspekter har industrin och jordbruksministrarna visat att man inte förstår omfattningen av den pågående krisen, säger Sabien Leemans vid världsnaturfonden WWF:s Brysselkontor.