Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Den nya avfallslagen har trätt i kraft – allt fler hushåll i Östnyland ska börja sortera sitt avfall

Uppdaterad 19.07.2021 21:42.
Bio- och plastavfallskärl med saker i.
Bildtext Om några år kommer det vara möjligt för allt fler att sortera sina sopor då fler avfallsbyttor ska finnas i sopskjulet.

Den omfattande reformen av avfallslagen trädde i kraft måndagen den 19 juni. I praktiken betyder det att allt fler fastigheter ska börja sortera sitt avfall.

– Målet är att öka återanvändningen och återvinningen, särskilt av kommunalt avfall, säger regeringssekreterare Jussi Kauppinen.

Av det kommunala avfallet ska 55 procent material återvinnas 2025 och 65 procent 2035. Den nuvarande materialåtervinningsgraden är cirka 42 procent.

Som kommunalt avfall räknas till exempel avfall från hemhushåll och företag, men inte från industrin.

Revideringen gjordes i huvudsak på grund av EU:s avfallslagstiftningspaket där flera avfallsdirektiv ändrades.

Reformen av avfallslagen betyder att den separata insamlingen av avfall kommer att öka betydligt. I fortsättningen ska man i tätorter separat samla in flera olika sorters avfall, som plast, kartong och metall. Det som tidigare har åkt i blandavfallet på många ställen ska nu sorteras skilt, säger Kauppinen.

Den nya avfallslagen har trätt i kraft - allt fler hushåll ska sortera sitt avfall
Den nya avfallslagen har trätt i kraft - allt fler hushåll ska sortera sitt avfall - Spela upp på Arenan

I fortsättningen ska radhus och våningshus med minst fem lägenheter i tätorter ha skilda insamlingskärl för plast, glas, kartong, metall och bioavfall.

Förändringarna sker stegvis. Separat insamling av bioavfall ska inledas i juli 2022 och separat insamling av förpackningsavfall och metallavfall i juli 2023.

För husbolagen betyder det här att man kanske behöver fler insamlingskärl på gården.

– För vissa fastigheter kan det betyda att sopskjulet måste planeras om. Om det till exempel är så litet att fler insamlingskärl inte ryms in så kan man behöva flytta eller utvidga det, säger Kauppinen.

Vem som skaffar insamlingskärlen, om det är kommunen eller fastighetsägaren, varierar mellan kommuner.

– Kostnaden för ökad separat sortering kan bli mellan några hundra euro och högst lite över tusen euro för fastigheten, säger Kauppinen.

Kontakta Rosk'n Roll med frågor

I Borgå, Lovisa och Sibbo är det fastighetsbolaget som ansvarar för att skaffa kärlen.

– Det är förstås bra att i kommande vederlag tänka på att man kan behöva nya kärl. Rosk'n Roll kan förstås erbjuda information om olika lösningar. Jag rekommenderar husbolagen att kontakta Rosk'n Roll för att kolla vilka lösningar och vilka typer av kärl som skulle fungera bäst för dem. Det är först 2022 som det här träder i kraft så det finns ännu tid att anpassa sig, säger Elin Andersson (SFP) som är ordförande för Nylands avfallsnämnd.

Nylands avfallsnämnd ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i de tolv medlemskommunerna i västra och östra Nyland. Sibbo, Borgå och Lovisa finns med. Rosk'n Roll ägs av de tolv medlemskommunerna och sköter största delen av kommunernas skyldigheter när det gäller avfallshantering.

År 2024 ska alla hushåll i tätorter med över 10 000 invånare samla in bioavfall. I Östnyland är det Borgå centrum och eventuellt Söderkulla som det gäller.

När det blir obligatoriskt att samla in bioavfall kan man välja mellan att skaffa en egen kompost eller ansluta sig till det kommunala transportsystemet och skaffa ett bioavfallskärl.

nainen laittaa biojätettä biojäteastiaan
Bildtext Också för småhus krävs det i framtiden att man antingen komposterar eller samlar in sitt bioavfall om man bor i en stor tätort. Arkivbild.

Rosk'n Roll skickar ut information till dem som berörs och man kommer att kontrollera så fastigheternas komposter uppfyller lagens krav.

De exakta kraven på avfallshanteringen för hushåll och företag, alltså vilka sorters avfall som berörs, vem det gäller och när, baserar sig på förordningar som är ute på remissrunda till slutet av augusti.

– Förslagen finns med i lagpaketet, men det är sant att de ännu kan ändra, säger Kauppinen.

För förpackningsproducenterna betyder den förnyade lagen ökad reglering.

– Men det syns ganska lite i den vanliga invånarens vardag, säger Kauppinen.

Kommunernas ansvar

En annan stor förändring handlar om vem som sköter om att transportera bort avfallet från fastigheterna. Just nu sköter vissa av landets kommuner om transporten av sorterat avfall så som bioavfall, metall och förpackningsavfall, medan andra har utlokaliserat det till fastighetsägarna.

Enligt den reviderade avfallslagen är det i fortsättningen alltid kommunen som ska transportera det sorterade avfallet från boende. Det här börjar gälla stegvis.

– Av avfallet som samlas in separat så måste man för förpackningsavfallets del övergå till kommunalt ordnad transport i juli 2023. När det gäller bioavfall så är övergångstiden två till tre år, så tidigast 2023, säger regeringssekreterare Jussi Kauppinen.

Kassan vid Domargårds avfallsstation
Bildtext Rosk'n Roll sköter största delen av avfallshanteringen i Östnyland. Bilden är från Domargårds avfallsstation i Borgå.

Förutom fastighetsägare påverkas förstås också de företag som transporterar avfallet. I de kommuner där det tidigare har varit möjligt för företagaren att ingå kontrakt direkt med fastighetsägaren så gäller det nu i stället att delta i kommunens konkurrensutsättning.

Finns det risk för att små företag klarar sig sämre i konkurrensutsättningar?

– En sådan risk har förts fram, men det finns inte mycket som tyder på att små företag skulle klara sig sämre i kommunernas konkurrensutsättning jämfört med modellen med öppen konkurrens. I avfallslagen finns ny reglering som ska säkra god kvalitet i konkurrensutsättningen av transporterna, säger Kauppinen.

På området som sköts av Nylands avfallsnämnd har man redan tidigare gått in för att kommunen sköter transporten av sorterat avfall från husbolagen.

Slamtransporter

Om villkoren i lagen uppfylls kan kommunen också i fortsättningen besluta att husägarna själva ska ordna transporterna av blandavfall och slam från slamavskiljare och slutna avloppstankar genom att avtala om det direkt med ett transportföretag.

Enligt Kauppinen går de här villkoren ut på att man vill försäkra att avfallstransporten sköts som den ska, att den inte orsakar skada för miljön eller hälsan och att den i övrigt sköts enligt målen för avfallshanteringen.

Nylands avfallsnämnd har länge diskuterat hur slamtransporterna ska skötas.

I maj 2019 beslöt avfallsnämnden att fastighetsägarna ska ordna slamtransporterna, men Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde beslutet. I december 2020 behandlades ämnet igen och förslaget var att slamtransporterna övergår till kommunerna.

Det skulle betyda att tjänsten konkurrensutsätts och bolaget Rosk'n Roll får ansvaret att sköta upphandlingarna.

Ärendet bordlades med rösterna 8-4 eftersom Nylands avfallsnämnd ville vänta på att den reviderade avfallslagen vinner laga kraft så man kan vara säker på vilka regler som kommer att gälla i framtiden.

Tankbil för avloppsslam
Bildtext Hur slamtransporterna i Västnyland och Östnyland ska skötas har länge diskuterats.

Andersson hoppas man ska kunna ta ett beslut när avfallsnämnden möts i höst.

– Enligt den nya avfallslagen hålls det dubbla systemet kvar. Antingen kan kommunerna konkurrensutsätta slamtransporterna eller så kan husägarna göra det själva i de fall att lagens krav uppfylls, säger Andersson.

På Nylands avfallsnämnds område har det varit problem med att uppfylla de här kraven.

– Ett av de främsta problemen är att registeruppgifter saknas. Vi skulle behöva få in exakt information om hur mycket slam som transporteras och vart.

Största delen av företagarna har inte skickat in uppgifterna.

– Jag hoppas att vi kommer fram till ett beslut som uppfyller lagens krav, säger Andersson.

Här hittar du svar på vanliga frågor om den förnyade avfallslagen.

Diskussion om artikeln