Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Erosionsskador på Borgbacken i Borgå repareras – stängsel och skyltar ska vägleda besökare i framtiden

Tallen på Borgbacken i Borgå som Edelfelt målade av 1892
Bildtext Den 200 år gamla tallen med de kraftiga rötterna, som Albert Edelfelt målade av 1892, ska skyddas.

Ett synnerligen arbetsdrygt projekt har inletts på Borgbacken i Borgå. Det handlar om att reparera erosionsskador som både väder och besökare förorsakat området. Samtidigt ska man också återinföra den ursprungliga växtligheten.

Nationalstadsparkens renoveringsgrupp har en längre tid arbetat med att reparera de kulturhistoriskt värdefulla utsiktsplatserna i nationalstadsparken i Borgå.

Allt sedan februari har de arbetat på Näsebacken, på utsiktsplatsen i folkparken i Kokon och på Telegrafberget. Nu står Borgbacken i tur. 

Borgbacken är ett skyddsobjekt av nationellt värde och reparationsarbetena är därför nödvändiga för att bevara fornborgens unika karaktär.

Jorden som kanat ner ska tillbaka

Arbetena på Borgbacken inleddes i slutet av juli och fokus ligger på de erosionsskador som väder och vind men också besökare åsamkat genom åren.

Den jord som kanat ner på den sida av Borgbacken som vetter åt söder ska flyttas tillbaka.

Ny jord kommer inte att hämtas från andra platser, utan all jord som behövs i arbetet tas från samma område. 

Renovering av erosionsskador vid Borgbacken i Borgå 2021
Bildtext Borgbackens sydsluttning är avspärrad både uppe och nere under reparationsarbetenas gång. Också senare ska framfarten på området begränsas med hjälp av skyltar och räcken.

Man ska också återinföra de ursprungliga växtarterna. 

Stadens trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen uppger att arbetet är mycket tidskrävande.

"Det är ett stort uppdrag att återställa kulturarvet vid Borgbacken och det är en process som tar tid", säger Tarkiainen i ett pressmeddelande.

Vägledande stängsel och skyltar

Också efter det att arbetena slutförts, kommer vistelse i området att begränsas och styras.

Det här ska ske under de närmaste tre åren med hjälp av stängsel och skyltar med information.

Orsaken är att vegetationen bör få tid att återhämta sig.  

Borgå stad hoppas att vistelse i sluttningarna skulle undvikas efter att skadorna reparerats. Det här för att de forntida vallarna inte ska slitas ner. 

Besökare kommer istället att dirigeras till nya trappor vid den branta sluttningen mot Maren. 

Edelfelts tall skyddas

På toppen monteras också ett räcke som vägleder besökare rätt. Räcket ska skydda den värdefulla fornborgen samt den tall med blottade rötter som konstnären Albert Edelfelt målade redan 1892. 

Klättring vid roten av tallen skadar trädet och kan få följder för den gamla tallen för all framtid.

Renovering av erosionsskador vid Borgbacken i Borgå 2021
Bildtext Arbetena, som pågår ända in i december, finansieras delvis av Miljöministeriet.

Vid infartsvägen till Borgbacken, nära parkeringsplatsen vid Prästgårdsgränd, har nya skyltar satts upp som bland annat visar att cykling på området är förbjuden. 

Den känsliga naturen på fornminnesområdet tål inte det slitage som cykling medför. 

Visa hänsyn - bevara för framtiden

Borgbacken i Borgå är ett skyddsobjekt av nationellt värde.

Iståndsättningen är nödvändig för att bevara fornborgens unika karaktär för framtiden. Borgå stad hoppas att de som rör sig i området visar hänsyn för fornborgen och för områdets känsliga natur.

Reparationerna genomförs med ekonomiskt stöd av Miljöministeriet. 

På Borgå stads webbplats kan du se en video som beskriver de arbeten som görs vid Borgbacken.