Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Att trygga hälsovården och locka nya Lovisabor är viktigt – nu har den nya fullmäktigeperioden i Lovisa kört i gång

En ung kvinna står framför Lovisa stadshus, ler och ser in i kameran.
Bildtext Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (obunden, Saml) är ny inom politiken men har redan en viktig uppgift. Politikerna har stora frågor att behandla den kommande perioden.

Lovisas nya och nygamla beslutsfattare har påbörjat sitt arbete. De följande fyra åren kommer några av de viktigaste frågorna att handla om skolnätet, Lovisas tillväxt och den kommande vårdreformen.

Den 17 augusti samlades Lovisas nya fullmäktige för första gången. På agendan stod att dela ut nämndplatser och välja ordförande för de politiska organen. Fullmäktige var enhälligt i utnämningarna efter att ha fört diskussioner partierna emellan under sommaren.

– Nu börjar egentligen det riktiga arbetet. Vi är i startgroparna inför de kommande fyra åren. Det finns många utmaningar och många stora frågor att bita i, säger fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP).

Han hoppas och tror på ett gott samarbete över partigränserna.

– Politik handlar om att det finns en massa olika åsikter, och det är inget fel i det, men det är viktigt att vi också klarar av att lyssna på varandra och kompromissa vid behov. De största, viktigaste samhälleliga besluten handlar ofta om att jämka ihop olika slags åsikter. Tillsammans är vi starkare, säger Andersson.

En man i blå rock ser glad ut.
Bildtext Otto Andersson (SFP) ser fram emot att ta sig an kommande utmaningar tillsammans med sina kolleger.

Han fortsätter som ordförande i stadsfullmäktige medan Arja Isotalo (SDP) valdes till ordförande i stadsstyrelsen. Hon var första vice ordförande i stadsstyrelsen under förra mandatperioden.

Alla nämnder, förutom centralvalnämnden, har bytt ordförande sedan förra mandatperioden. I centralvalnämnden fortsätter SFP:s Bengt Wilhelmsson.

Till revisionsnämndens ordförande valdes Pasi Laiho (SDP). Katri Haverinen (Saml) blev ordförande för grundtrygghetsnämnden och Thomas Rosenberg (SFP) tog över ordförandeplatsen i välfärdsnämnden.

Veli-Matti Mettinen (SDP) är ordförande i byggnads- och miljönämnden medan Mikael Karlsson (SFP) är ordförande i näringslivs- och infrastrukturnämnden.

Stefan Thesslund från SFP valdes till ordförande i landsbygdsnämnden. Kari Hagfors (C) blev ordförande i Medborgarinstitutets direktion och Satu Hämäläinen (SDP) i utvecklings- och koncernsektionen.

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (obunden, Saml) valdes till ordförande i nämnden för fostran och bildning. Kerstin Häggblom (SFP) leder den svenskspråkiga utbildningssektionen och Jari Kekkonen (SDP) leder den finskspråkiga utbildningssektionen.

Skolor och dagis på tapeten

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson är ivrig över att komma i gång med arbetet.

– Det känns intressant och roligt. Fostrings- och bildningssidan passar ihop med min utbildning och hjärtat bultar för de frågorna, så jag var väldigt lycklig över att genast få komma med i nämnden och börja jobba även om jag bara blev på suppleantplats i själva fullmäktige, säger Vakkuri-Johansson.

Hon tror att hennes utbildning och erfarenhet var orsakerna till att hon fick ordförandeskapet i nämnden för fostran och bildning. Vakkuri-Johansson är musikpedagog, har jobbat som lärare och har dessutom själv barn i dagis och skola.

En kvinna står på Lovisa torg, ler och tittar in i kameran.
Bildtext Emmi-Liina Vakkuri-Johansson ser fram emot att få ta sig an frågor om barn och unga.

Nämnden har hunnit ha ett extra insatt möte och ett ordinarie möte.

– Vi hade en bra stämning. Man behöver inte fundera på partitillhörighet utan alla har samma mål, att jobba för barn och unga, säger Vakkuri-Johansson.

En av de största frågorna som nämnden måste ta itu med är skolnätet, om det ska bibehållas som det är nu eller om man måste göra förändringar.

– En del av våra byggnader är i beklagligt dåligt skick vilket ofrånkomligen leder till att vi måste se över läget.

Till exempel Haddom skolas skolhus är i så dåligt skick att skolan det här läsåret håller till i baracker i centrum av Lovisa, på Generalshagens skolas gård.

– Det samma gäller daghem. I centrumområdet är Villekulla daghem i dåligt skick och det finns också andra daghem som behöver renoveras. Är det då ett nytt daghem vi ska börja planera, det är stora frågor, säger Vakkuri-Johansson.

haddom skola
Bildtext Just nu står skolhuset i Haddom tomt. Haddom skolas framtid är oviss men åtminstone det här läsåret håller barnen till i centrum.

Fler invånare betyder mindre sparbehov

Bland de mer allmänna, stora frågorna som Lovisapolitikerna ska ta sig an de kommande åren lyfter Vakkuri-Johansson fram arbetet med att balansera ekonomin som påbörjades av förra fullmäktige.

– Jag tror att vi de följande åren får fundera ganska mycket på vad pengarna räcker till och vad som prioriteras, säger hon.

Otto Andersson lyfter fram vikten av att jobba för Lovisas tillväxt så att staden får fler invånare, fler företag och fler arbetstillfällen.

– Det hänger väldigt starkt ihop med att vi ska kunna trygga en hållbar ekonomi. Genom en hållbar ekonomi kan vi på lång sikt också trygga en god servicenivå för Lovisaborna. Den här helheten är väldigt central, säger Andersson.

Den enda hållbara vägen är att skapa tillväxt

― Otto Andersson, SFP

Det är inte lätt att försöka sticka ut ur mängden av andra kommuner som också vill locka nya invånare. Läget med den kommunala ekonomin i sig självt är en utmaning, både i Lovisa och i många andra kommuner i landet.

– Just därför måste vi lyckas genom att skapa tillväxt i Lovisa. Genom att få mer invånare, mer företag och mer arbetstillfällen så får vi mer skatteintäkter och den vägen kan vi hålla servicenivån. Då undviker vi en större skuldsättning eller nedskärningar eller stora skattehöjningar. Den enda hållbara vägen är att skapa tillväxt, säger Andersson.

Vårdreformen kommer

En annan stor fråga är förstås vårdreformen. I och med att den godkändes i riksdagen så kommer hela social- och hälsovården i Lovisa att gå över till det östnyländska välfärdsområdet.

– En av de allra viktigaste uppgifterna under de kommande åren är att trygga Lovisa hälsocentrals framtid samt att trygga närservicen, barnrådgivningen och äldrevården så att den finns nära våra kommuninvånare även i framtiden även om själva ansvaret flyttar till regionen, säger Andersson.

Otto Andersson betonar vikten av samarbete också över kommungränserna för att trygga vården och särskilt den svenskspråkiga vården i hela östra Nyland.

– Vi har ett gemensamt intresse av att utveckla de möjligheter som finns vid Borgå sjukhus. Borgå sjukhus bör i framtiden kunna erbjuda mångsidig sjukvård på båda nationalspråken finska och svenska.

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson påpekar att fostrings- och utbildningssidan kommer att bli den största enheten i staden då social- och hälsovårdstjänsterna flyttas bort.

– Vi får se vad det för med sig, säger hon.

Politiker i Lovisa om kommande fullmäktigeperioden: Vårdreformen, skolnätet och tillväxt viktiga frågor
Politiker i Lovisa om kommande fullmäktigeperioden: Vårdreformen, skolnätet och tillväxt viktiga frågor - Spela upp på Arenan

Ny strategi styr vad staden satsar på

En av de stora uppdragen de förtroendevalda får ta itu med snart är att göra upp en ny strategi för staden.

– Det ska göras varje period och det här är en utmärkt möjlighet genast i början av perioden för alla nya och nygamla förtroendevalda att bli fullt involverade i det politiska arbetet. Vi ska tillsammans se vilka tyngdpunkter Lovisa ska satsa på de kommande åren. Hur vi ska börja jobba med strategin och hur processen ska gå diskuterar vi den närmaste månaden, säger Andersson.

Att ta tag i de kommande utmaningarna skrämmer inte Andersson, tvärtom.

– Det att någonting är en utmaning gör inte alltid att det skulle vara mindre roligt. Jag brukar säga att Lovisa är en fin stad och att vi kan göra den ännu bättre tillsammans. Nu när jag har fått träffa många av de nya förtroendevalda så har det varit massor av väldigt engagerade och kunniga människor i alla partier, säger Andersson.

Hus på land och i vattnet, datorskiss.
Bildtext Den kommande bostadsmässan är ett sätt för staden att göra reklam för sig och försöka locka nya invånare.

Han poängterar att gott samarbete är centralt inom politiken.

– Jag hoppas vi kan ha en sådan politisk kultur i Lovisa där saker strider ibland men inte personer. Jag hade en positiv stämning efter att fullmäktigemötet var slut, säger Andersson.

Han tycker Lovisa också ska samarbeta med kommunerna österut i sådana frågor där man kan hitta gemensamma lösningar.

– En sak jag själv vill jobba för är att vi behöver ha en fungerande intressebevakning gentemot statsmakten så att vi kan trygga och ro i land viktiga trafikprojekt i Lovisa, se till att våra gator och vägar får ny beläggning och sådant. Vi ska också vara aktiva mot Helsingfors.

Diskussion om artikeln