Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse går vidare med upphandlingen av nytt patientdatasystem

Uppdaterad 30.08.2021 15:24.
En sjukhusbyggnad. Mörka moln på himlen.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt röstade på måndagen för att gå vidare med upphandlingen av det amerikanska patientdatasystemet Aster trots läkarkårens kritik. Rösterna föll 11-2.

– Ledamot Rainer Bystedt föreslog att ärendet återremitteras och förslaget fick understöd av Per Hellman. I omröstningen röstade resten av styrelsen ändå för att gå vidare med planerna, säger styrelseordförande Hans Frantz (SFP) efter mötet.

Enligt Frantz uttalade sig alla i styrelsen under mötet, och också sjukvårdsdistriktets fullmäktigeordförande och vice ordförande som var närvarande.

– Det blev väldigt klart vad alla tyckte.

Man i övre medelåldern iklädd skjorta och kavaj står utomhus och tittar in i kameran. I bakgrunden grön gräsmatta och fasaden av ett betonghus.
Bildtext Hans Frantz, styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt

- Alla, förutom de två som stödde en återremittering av ärendet, var för att vi skulle fortsätta, säger Frantz.

- Vi måste förnya oss för vi klarar inte av våra nya uppgifter med det system vi har idag. Och att börja skjuta på det eller gå in i ett nytt anskaffningsförfarande skulle räcka ett par år. Och inte vet vi ändå om slutresultatet skulle bli bättre.

Per Hellman (SDP) hade hoppats att man tagit en timeout i frågan och än en gång tittat på alternativen.

– Jag framförde att man borde titta på vilka system våra egna granndistrikt använder, det vill säga Björneborg och Åbo framförallt och även norröver i Mellersta Österbotten och Uleåborg.

Han tycker det är synd att läkarnas upprop inte kom i ett tidigare skede, men man kan ännu dra sig ur upphandlingen.

– Sjukvårdsdistriktets fullmäktige har det sista ordet. Det ska hållas ett möte om två veckor och sedan ännu ett möte den 4 oktober, så det finns tid ännu för funderingar.

Läkare kritiska mot systemet

En lång rad läkare vid Vasa centralsjukhus har protesterat mot Aster-systemet. Man vill hellre fortsätta med det nuvarande patientdatasystemet och bygga ut det. Kritikerna anser att Aster är för dyrt och inte färdigutvecklat, och dessutom oändamålsenligt för Vasa sjukvårdsdistrikts behov.

Enligt Hellman togs inte läkarnas åsikter ad notam.

– Alla har läst föredragningen där även läkarnas brev finns och som jag själv fäste stor vikt vid. Jag kan inte går närmare in på vad som sades under mötet, men inte var det många talturer i den riktningen att vi borde beakta läkarnas åsikter.

– Ledningen tycker att man är långt på väg i det här arbetet. Det är flera arbetsgrupper och anställda som jobbar dagligen med systemet och arbetar fram ett fungerande system för Österbottens välfärdsområde.

Hellman påpekar att även om läkarkåren har fått vara med under processens gång så har läkarna ändå inte kunnat fullt ut delta i arbetet med det nya systemet.

- Deras arbetsbörda är sådan att de har svårt att lösgöra sig från det dagliga patientarbetet. Det är en synpunkt som jag har hört från läkarhåll.

Anskaffningen av ett nytt klient- och patientdatasystem görs i samarbete med tre andra sjukvårdsdistrikt: Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Essote, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt Siun Sote. Varje region fattar nu under hösten beslut om upphandlingen.

I Norra Karelens sjukvårdsdistrikt beslöt styrelsen förra veckan att ta time-out i frågan.

- Nu är det spännande att se vad Siun Sote i Norra Karelen säger, för om ett distrikt säger nej till det nya systemet så faller hela upphandlingsomgången och allt börjar på nytt, konstaterar Hellman.

Klinisk arbetsgrupp ska fastställa kritiska faktorer

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen föreslog för styrelsen att hon omgående utnämner en klinisk arbetsgrupp vars uppgift är att definiera de kritiska faktorerna för klient- och patientdatasystemets ibruktagningsprocess. Arbetsgruppen får bedöma systemets kapacitet och föra fram sin syn på om man är beredd att framskrida i processen och ta i bruk systemet. Styrelsen godkände förslaget och arbetsgruppen inleder sitt arbete omgående efter tillsättandet.  

Arbetsgruppen består av representanter för medicin, socialvård, vårdarbete och munhälsovård samt direktören för Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar välfärdsområdets chefsöverläkare och som viceordförande chefsöverskötaren samt socialdirektören. Direktören för Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet kommer speciellt att bedöma riskerna ur klient- och patientsäkerhetsperspektiv. 

Frågan går nu vidare till Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige för diskussion den 13 september, så att nya fullmäktige har tillräckligt med tid att bekanta sig med Aster-projektet. Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om upphandlingen vid ett extra insatt möte i början av oktober.

Artikeln uppdaterad med kommentarer av styrelseledamoten Per Hellman (SDP) 30.8 kl.15.20.