Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Små barn och elever i Hangö får mera stöd – extra pengar ska jämna ut effekterna efter pandemin

Nordsjö lågstadieskola, elever, klasstimme
Bildtext Hangö stad har fått statligt understöd för att jämna ut följderna i skolor och daghem som uppstått på grund av coronapandemin.

Bildningsväsendet i Hangö har beviljats ett statsunderstöd på 61 000 euro.

Pengarna ska användas inom förskolan, den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken för att jämna ut följderna av coronapandemin.

Det är Undervisnings- och kulturministeriet som beviljat understödet som ska användas senast den 31 december 2022.

Statens specialunderstöd kan bland annat användas till att ordna stödundervisning och specialundervisning på deltid. De elever som utbildningsanordnaren bedömer att på grund av pandemins konsekvenser inte uppfyller kompetensmålen i läroplanen ska också få stöd.

Pengarna ska också användas till att jämna ut de följder som förorsakats av ökad skolfrånvaro på grund av coronapandemin och för att stödja elever som är i risk att avbryta den grundläggande utbildningen.

Hangö ska också använda medlen till att effektivera stödinsatserna i småbarnspedagogiken. Insatserna ska riktas till barn vars behov av stöd har ökat eller vars behov av stöd man inte kunnat uppfylla under pandemin.