Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Statliga pengar att hämta för natur- och byggprojekt i Östnyland

Från 2021
Ingarskila å som rinner mellan åkrar i Ingå.
Bildtext På jordbruksmark kan understöd beviljas för till exempel projekt som minskar belastningen på vattendrag.
Bild: Marica Hildén / Yle

Att renovera ett gammalt hus på tidstypiskt sätt eller riva upp invasiva växter. Att skydda en myr eller förhindra att avloppsvatten rinner ut i naturen. För bland annat allt detta kan man nu få statligt understöd.

Det är NTM-centralen i Nyland som inför nästa år beviljar bidrag inom ramen för miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden.

För till exempel vård av byggnadsarvet kan bidrag beviljas för underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader.

Arbetet bör utföras med användning av arbetsmetoder som varit typiska för den tidpunkt då byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial.

Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner.

Bakom en gärdesgård skymtar ett rött gammalt stockhus.
Bildtext Man kan få bidrag vid renovering av gamla kulturhistoriskt viktiga hus om de renoveras med hjälp av traditionella byggmaterial.
Bild: Roland Magnusson / Mostphotos

Miljövård i skärgården

Bidrag för miljövård i skärgården kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. 

Också föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag beviljas däremot inte för muddring.

Förutom till projekt i skärgården, beviljar NTM-centralen också bidrag för skärgårdsöar med fast vägförbindelse. Här kan till exempel Sarvsalö, Kabböle och Vahterpää i Lovisa komma i fråga.

I Borgå omfattas Emsalö, Vessölandet, Tirmo och Fagersta av möjligheterna samt Kitö och Löparö i Sibbo.

Skyddsplaner för grundvattenområden och vattendrag

Man kan också få bidrag för arbeten som syftar till att skydda grundvattenområden. Här beaktas arbeten som till exempel leder till att grundvattnets kvalitet inte försämras och som tryggar att grundvattnet inte sinar.  

Då det kommer till vatten- och havsvård är tanken att understöda projekt där man minskar belastningen i sjöar och åar och på kustområden.

För att kunna göra det, behöver kommuner, företag, föreningar och lokala aktörer samarbeta.

Det är också önskvärt att projekten utnyttjar regionala experter.

De som ansöker om bidrag kan vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett delägarlag för ett vattenområde, ett fiskeområde eller en kommun. 

Kärrblommor, glittrande vatten och branta klippor i Lilla Masugnsträsket.
Bildtext Kommuner kan få understöd för olika skötselåtgärder för kärr och myrar.

Myrar, fågelvatten och våtmarker

Kommuner, samkommuner, föreningar och stiftelser kan beviljas understöd för olika restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder för värdefull natur.

Understöd kan också beviljas för konstruktioner som byggs för att skydda värdefull natur - till exempel myrar, fågelvatten, våtmarker, strandnatur och skogsbeklädda miljöer.

Jord- och skogsbruksområden

Målet för understödet för jordbruksbiotoperna, är att till exempel stärka jord- och skogsbrukets anpassning till väder- och vattenförhållanden.

Understöd kan beviljas bland annat för projekt som håller kvar vatten i avrinningsområdet, minskar belastningen på vattendragen och ökar den biologiska mångfalden.

Åtgärderna kan vara både regionala samarbetsprojekt och lokala projekt. 

Hållbart fiske

När det handlar om fiske och fiskenäringen, kan bidrag beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske.

Projekt ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskbestånd. 

Jättebalsamin växer vid Hardombäcken.
Bildtext Jättebalsaminen är vacker men hör inte hemma i den finländska naturen. Stöd kan sökas för bekämpning, rådgivning och uppföljning av invasiva arter.
Bild: Yle / Hanna Othman

Jättebalsamin och jätteloka

I Finland finns det också skadliga främmande djur- och växtarter. Syftet med stödet är att bekämpa de främmande arter som har fastställts som skadliga och som antingen finns på EU:s lista eller på den nationella listan.

Det finns en EU-förordning som omfattar 90-talet växt- och djurarter.

Av växtarterna på EU:s lista över invasiva främmande arter förekommer bland annat jättelokan och jättebalsaminen.

Stöd kan sökas för bekämpning, rådgivning och uppföljning.

Understöden är behovsprövade och beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar. 

Översvämning av avlopp

Man kan också få understöd för arbeten som syftar till att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag vid avloppsöversvämningar.

Understöd kan beviljas för projekt där man till exempel testar ny teknologi. 

Ansökan om bidrag till samtliga projekt ska göras innan projektets åtgärder inleds.

För samtliga ansökningar gäller att de skickas senast den sista november i första hand elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst.