Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa eftersträvar hållbarhet i budgeten och gläds åt privata investeringar: "Positiv stämning på gång"

Från 2021
En man med munskydd och glasögon står framför en blå skärm.
Bildtext Stadsdirektör Tomas Häyry säger att Vasa just nu ser många positiva signaler som bådar gott inför framtiden.
Bild: Yle/Anna Wikman

Skatteprocenten bibehålls och enligt prognosen kommer skatteinkomsterna att öka. Samtidigt investeras det rekordmycket, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande om nästa års budget.

Vasa stads budget för år 2022 och för planåren 2022-2025 eftersträvar en hållbar kommunekonomi och ett resultat på cirka 2,9 miljoner euro.

– Den största förändringen kommer att vara att välfärdssamkommunen inleder sin verksamhet vid årsskiftet, säger stadsdirektör Tomas Häyry enligt pressmeddelandet.

Att social- och hälsoservicen flyttas bort från staden innebär också ändringar i ekonomin. Staden budgeterar cirka 240 miljoner euro för köp av service från välfärdssamkommunen år 2022.

I budgeten för år 2021 uppgick stadens social- och hälsovårdsutgifter till 265 miljoner euro och inkomster till knappt 34 miljoner euro. De välfärdsfrämjande tjänster som kvarstår hos staden kostar cirka 4 miljoner euro per år.

Välfärdsområdenas inverkan från och med år 2023 sänker statsandelarna med uppskattningsvis 96 miljoner euro och skatteinkomsterna med 140 miljoner euro. Stadens verksamhetsutgifter sjunker i motsvarande grad, då inköpen av service från välfärdssamkommunen upphör.

I pressmeddelandet påpekar man från staden att det ännu är svårt att exakt uppskatta vilka verkningar social- och hälsovårdsreformen har på ekonomin i synnerhet vad gäller statsandelarna.

Många positiva signaler

Staden glädjer sig samtidigt åt flera positiva signaler som bidrar till tro på den ekonomiska bärkraften.

Sysselsättningsutsikterna i regionen är positiva. Antalet nya arbetsplatser ökar, antalet arbetslösa arbetssökande minskar och vasaföretagen investerar starkt för framtiden.

Samtidigt förväntas skatteinkomsterna öka.

– Skatteintäkterna förväntas öka med cirka 2 miljoner euro i förhållande till prognosen för 2021. Det vill säga, skatteintäkterna år 2022 är cirka 316 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna och samfundsskatteintäkterna är på en god nivå i Vasa. Det finns inget tryck på att höja fastighetsskatten, säger ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Miia Äkkinen är ekonomi-och strategichef i Vasa.
Bildtext Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen uppger att stadens skatteintäkter ser ut att öka. Man behöver inte höja skatteprocenten, den bibehålls på 21 procent.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Det föreslås att skatteprocenten bibehålls på 21 procent och på grund av social- och hälsovårdsreformen ska den hållas på samma nivå åtminstone de följande två åren.

Statsandelarna år 2022 beräknas till cirka 137 miljoner euro, vilket är litet högre än i år.

Samtidigt fortsätter den måttliga befolkningstillväxten och år 2022 förväntas antalet invånare i Vasa vara 67 900. Skulden per invånare uppgår till 4891 euro vid utgången av år 2022, vilket till följd av stora investeringar är 548 euro högre än år 2021.

Rekordstora investeringar

Verksamhetsintäkterna uppskattas år 2022 uppgå till cirka 154 miljoner euro, då social- och hälsosektorns intäkter inte längre flyter in i stadens kassa.

Samtidigt gör staden alltså rekordstora investeringar. Upprätthållandet av servicenätet och skapandet av ramar för stadens tillväxt kräver investeringar på över 60 miljoner euro år 2022.

– Investeringsnivån är rekordhög. För att skuldsättningen ska kunna stävjas föreslås det att av resultatet görs en investeringsreservering på 5,7 miljoner euro, och att år 2023 sker en återgång till mera måttliga investeringar, säger Äkkinen enligt pressmeddelandet.

De största investeringarna är Långskogens industriområde (11,7 miljoner euro), hamnen (7,7 miljoner euro), grundlig renovering av byggnader (7,5 miljoner euro) och utbyggnaden av Sundom skola (2,3 miljoner euro).

Planeringen av enhetsskolan i centrum (550 000 euro) inleds under nästa år och en finansieringslösning för helheten på nästan 30 miljoner euro strävar man efter att hitta så att också privat finansiering utnyttjas.

Sundom skola.
Bildtext Det har länge varit trångt i Sundom skola. Nu ska skolan byggas ut. Investeringen beräknas till drygt två miljoner euro.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Vasa Vatten investerar för cirka 7,5 miljoner euro. I datanät och digitala lösningar investeras över 2 miljoner euro på stadens sektorer.

Det belopp som delas ut i form av kultur- och idrottsnämndens understöd höjs med 30 000 euro. Ligaföreningarnas förhållanden förbättras och till exempel konstgräsplanen på Sandvikens fotbollsstadion förnyas (300 000 euro) så att den motsvarar kraven. Den mycket efterlängtade konstisbanan blir man tvungen att skjuta fram. Omvandlingen av huvudbiblioteket till en meröppen biblioteks- och kulturlokal (25 000 euro) genomförs nästa år.

Även kollektivtrafiken utvecklas och underhållet av gatorna förbättras.

För investeringar som stöder livskraften kommer man att söka finansiering också utifrån.

Stadsdirektör Häyry är nöjd med vart Vasa är på väg just nu.

– De investeringar som höjer livskraften kan ses i skatteinkomster efter år 2025. Som stad bör vi också investera i vår livskraft. Det är glädjande hur kraftigt också den privata sektorn investerar i Vasa. Vi har en mycket positiv stämning på gång, säger Häyry.

Budgeten för år 2022 behandlas i stadsstyrelsen 1.11 och i stadsfullmäktige 15.11.

Diskussion om artikeln