Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå tror på inflyttning och sänker inkomstskatten

En gul grävmaskin vid en byggplats för ett småhus.
Bildtext Det byggs på många håll och nya familjer flyttar till Sjundeå. Bilden är från Brännmalmen i maj 2021. Två tredjedelar av Sjundeåborna (66,1 procent) har finska som modersmål, 27, 6 procent har svenska som modersmål och 6,4 har något annat modersmål.

Inkomstskattesatsen i Sjundeå föreslås sänkas med 0,25 procentenheter – från 21,5 procent till 21,25 procent. I Sjundeås budget finns investeringar på 11,9 miljoner euro. Skolcentret, renoveringen av social- och hälsocentralen och renoveringen av kommunhuset är de största investeringarna.

Det här är stora satsningar för en liten kommun som hade 6 150 invånare i början av det här året.

I tjänstemännens budgetförslag finns det en framtidstro. I motsats till många andra kommuner i Finland som kämpar med utflyttning så tror Sjundeå att befolkningen kommer att fortsätta öka.

Antalet Sjundeåbor ser ut att öka med tio invånare i år och ser ut att landa på 6 160 personer i slutet av det här året. Efter det så räknar kommunen med att inflyttningen ökar något varje år.

Nya hyreshus byggs i Sjundeå.
Bildtext Det har också byggts våningshus med 50 bostäder vid Sjundeå station. Bilden är från juni 2021.

Efter att befolkningsutvecklingen flera år har stampat på stället har kommunen under det gångna året sålt flera tomter och fortsätter att planera flera områden.

På Brännmalmen nära centrum pågår flera nybyggen och kommunen kommer under de kommande åren att satsa hårt på att bygga ut Marsudden. Här planerar Sjundeå tomter med havsnära boende för flera hundra personer.

Planen för Pickala-Marsudden godkändes av kommunfullmäktige i slutet av maj 2020. På grund av besvär stampar planeringen på stället, men kommunen har fått signaler att förvaltningsdomstolen kommer att avgöra besvären i början av år 2022.

En vy över de tomter som planeras i Pickala-Marsudden med tomt nästan ner till vattnet.
Bildtext Sjundeå hoppas på flera hundra nya invånare i havsnära Pickala-Marsudden och väntar på att förvaltningsdomstolen ska ta ställning till besvär. De handlar bland annat om hur fågellivet och naturen påverkas av den planerade bebyggelsen och oro över att all trafik leds in genom Pickala by och Marsudden och över en ny bro som ska byggas över Pickala å till Störsvik.

Kommunen planerar att börja bygga ut infrastrukturen vid Marsudden med vägar och vägbelysning de kommande åren.

De här satsningarna på nya invånare gör att kommunen nu för första gången på flera år vågar satsa på att sänka inkomstskattesatsen. Önskan om sänkt inkomstskattesats kommer från kommunstyrelsen.

Politiker vill sänka skatten

Tidigare i höstas lämnade också Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp in en motion där de önskade att inkomstskattesatsen ska sänkas med en halv procentenhet till 21 procent.

Kommundirektören och de ledande tjänstemännen går i sitt budgetförslag in för en kompromiss på 21,25 procent.

Fastighetsskatterna och samfundsskatten föreslås vara oförändrad. Många Sjundeåbor pendlar till huvudstadsregionen och andra grannkommuner på jobb och det finns förhållandevis få företag i kommunen. Därför är också samfundsskatterna och företagsskatterna som kommunen får in ganska blygsamma.

En sänkt inkomstskattesats på 0,25 procentenheter innebär kring 250 000 mindre inkomst för kommunen. Eftersom sysselsättningsläget är bättre och inflyttningen ökar och kommunen får fler skattebetalare så beräknas skatteintäkterna i alla fall öka lite nästa år.

Budgeten landar på plus

Enligt budgetförslaget kommer Sjundeås skatteintäkter att uppgå till 30,8 miljoner euro nästa år, drygt 28 miljoner utgörs av inkomstskatt.

En viktig del av kommunernas intäkter utgörs av statsandelar. Det är svårt att förutspå exakta summor, men tjänstemännen räknar med att Sjundeå får drygt sex miljoner euro i statsandelar nästa år.

Nästa års budget visar ett plus på drygt 54 000 euro, i slutet av fjolåret hade Sjundeå ett kumulativt överskott på 3,2 miljoner euro.

Det här är den sista budgeten innan välfärdsområdesreformen år 2023. Siffrorna i nästa års budget kommer att vara väldigt annorlunda.

Stora investeringar

Investeringarna i nästa års budget uppgår till 11,9 miljoner euro. Enligt planen kommer investeringarna år 2023 att vara nästan 10,5 miljoner. De tre miljonsatsningarna i kommunen är det nya skolcentret, den nya social- och hälsovårdscentralen och renoveringen av kommunhuset.

Sjundeås alla finsk- och svenskspråkiga skolelever ska nästa höst börja i det nya skolcentret som är kommunens största satsning någonsin. Sjundeå hoppas att det nya skolcentret ska hjälpa till att locka nya invånare till kommunen.

Nya skolan håller på att byggas i Sjundeå.
Bildtext När höstterminen 2022 inleds ska flera hundra Sjundeåelever gå i skola i det nya skolcentret. Enligt prognoserna fortsätter antalet skolelever att minska, men kommunen hoppas att inflyttning också innebär mera barnfamiljer och nya skolelever.

Prislappen för skolcentret uppgår till drygt 37 miljoner euro och finansieras via ett så kallat livscykelprojekt. Det här sker via leasingavtal från bolaget Kommunfinans. En del av kostnaderna finansieras i alla fall från kommunens budget och i nästa års budget finns tre miljoner för balanslånet för skolcentret och 1,4 miljoner för möbler till skolcentret.

Kommunen kommer under de kommande tre åren att satsa närmare 14 miljoner euro på en ny social- och hälsovårdscentral.

Den är vid sidan av det nya skolcentret, kommunens största satsning.

Mycket förändras år 2023

Kommunen räknar med att få in 8,65 miljoner euro i externa verksamhetsintänkter, medan de externa verksamhetsutgifterna beräknas uppgå till 43,85 miljoner euro.

Bildningen slukar största delen av kommunens pengar. Social- och hälsovården är den näst största sektorn.

Den 23 januari 2022 ordnas det första välfärdsområdesvalet i Finland. För Sjundeås del innebär det att vården från och med år 2023 kommer att tas över av Västra Nylands välfärdsområde.

Det innebär stora förändringar för kommunen och en stor arbetsbörda för tjänstemännen som jobbar med att allt ska fungera så smidigt som möjligt för invånarna och de anställda.

En annan administrativ förändring som kommer att genomföras i slutet av nästa år är att Sjundeå ska ta i bruk patientdatasystemen Apotti. Det här är arbetskrävande för kommunens personal.

En byggnad i rött och vitt tegel som är Sjundeå kommunhus.
Bildtext Sjundeå kommunhus ska renoveras för 1,4 miljoner euro nästa år.

Nästa år ska kommunen också konkurrensutsätta mat- och städtjänsterna. Företaget Compass Group sköter tjänsterna till slutet av november nästa år.

Efter att välfärdsområdet tar över vården kommer färre anställda att jobba inom kommunen. I dagens läge jobbar 26 procent av kommunens anställda inom vård och omsorg och de kommer i framtiden att vara anställda av välfärdsområdet.

Det blir en stor omställning för kommunen med färre anställda och mindre lagstadgad verksamhet. Det innebär i sin tur att kommunens intäkter minskar.

De som jobbar kvar i kommunen behöver i alla fall ändamålsenliga arbetslokaler. Efter en vattenskada i kommunhuset i fjol somras behöver kommunhuset renoveras och det finns 1, 4 miljoner för renoveringen i nästa års budget.

Sjundeå kommunstyrelse behandlar budgetförslaget i kväll och kommunfullmäktige behandlar budgeten den 15 november.