Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oker-Bloms budgetförslag är inget sparprogram – Drottningstranden byggs ut, Rådhuset saneras och Lovisa samlar krafter inför vårdreformen och större investeringar

Uppdaterad 04.11.2021 21:10.
En man står på ett torg framför ett rosa stenhus.
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom presenterade en balanserad budget för 2022.

Ny idrottshall och ny brandstation är två av de stora investeringar som nämns i stadsdirektörens budgetförslag. Bostadsmässan ligger fortfarande i fokus, medan bildningen och kulturen skonas från nedskärningar.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms budgetförslag och ekonomiplan 2022-2024 visar ett plus, men är i praktiken en nollbudget. Drottningstrandens infrastruktur är nästa års största investering.

År 2022 är något av ett mellanår, ett lugn inför stormen som under kommande år för med sig en bostadsmässa, en social- och hälsovårdsreform samt ett flertal stora investeringar.

– Det finns ett litet plus budgeterat för nästa år, men man kan nästan säga att det är en balanserad plusminusnollbudget. Tekniskt sett visar mitt förslag ett överskott på 130 000 euro, men det är så lite i en 113 miljoners budget, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Oker-Bloms sammanfattning av det ekonomiska läget är att staden nu befinner sig i en period av stabilitet efter de sämre åren 2018-2019 och vändningen 2020.

– Vi talar nu om ett jämnt och odramatiskt budgetår. Som vi ser det är vi inne i en ganska jämn period som ser ut att fortsätta ännu 2023.

Budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024 är fortsättningsvis rätt strama trots att stadens ekonomi under året utvecklats till det bättre.

Sparåtgärderna balanserade ekonomin

Enligt Oker-Blom var årets balanseringsprogram med permitteringar och uppsägningar nödvändiga för att nästa års budget inte är en sparbudget.

– Effekterna av programmet och vissa sparåtgärder syns nog i budgeten också för nästa år och hur våra kostnader har utvecklats. På det sättet anser jag att vi lyckades ganska bra så att programmet räckte till för att balansera läget, men inte var för mycket heller.

Antalet årsverken för 2022 är 895,2 mot 923 i år. Den största minskningen har skett inom centralen för näringsliv och infrastruktur, från 104 till 69,3.

I de övriga centralerna ser man däremot en blygsam ökning för nästa år, i synnerhet där man lidit av kraftig underbemanning.

- Vi ser nu att vi har en liten ökning på personalsidan, men utan balanseringsprogrammet skulle vi inte kunna vara i den balans vi är nu, säger Oker-Blom.

En märkbar förändring är att avbytarverksamheten flyttar till Sysmä, och det innebär att stadens personal minskar med fler än 30 personer.

Bild tagen uppifrån av byggabeten på bostadsmässområdet. Man har tagit bort träd och byggt vägar.
Bildtext Allt fokus ligger på Drottningstranden som ska locka nya invånare till Lovisa.

Ett stort personalbortfall sker sedan från början av 2023 i samband med social- och hälsovårdsreformen, då flera funktioner flyttar över till det nya välfärdsområdet.

Det betyder också att stadens budget halveras. Därför går det här året ut på att bygga upp nya strukturer och planera ekonomi så att Lovisa klarar sig med en betydligt mindre budget från 2023.

Staden är trots allt optimistisk i sin vision:

"Lovisa är den bästa småstaden i Finland. Vi har aktiva och deltagande invånare och företagare. Vi har en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Vi erbjuder god service på två språk och en stabil ekonomi."

Stadens mål är dessutom att antalet arbetstillfällen ökar med 200 under fullmäktigeperioden. Redan under budgetåret ökar arbetstillfällena med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

Under fullmäktigeperiodens en till fyra år ökar invånarantalet i Lovisa med 300 personer och skattesatsen är konkurrenskraftig.

I stadsdirektörens förord till budgetförslaget nämns några ljusglimtar som kan bekräfta beslutsfattarnas förväntningar.

15 000 invånare om två år

I slutet av augusti 2021 var invånarantalet i Lovisa stad 14 693 personer. Invånarantalet har minskat med 52 personer sedan december i fjol.

Staden tror på en befolkningstillväxt, där staden överstiger 15 000 invånare 2023. I Lovisa bor 15 080 invånare år 2024, medan Statistiskcentralens prognos visar 14 325 invånare.

Oker-Blom framhåller också att prognosen för skatteintäkterna för nästa år är totalt 1,6 miljoner euro bättre än det budgeterade.

Det gäller utfallet för både kommunalskatten och samfundsskatteintäkterna och beror på att en större andel utgörs av statens coronastöd till kommunerna.

Kommunalskatten tros öka med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten och samfundsskatten med cirka 200 000 euro.

Statsandelarna ökar märkbart, med cirka 800 000 euro, vilket också beror på statens coronaåtgärder.

Skattesatsen ändras inte

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2022–2024 baserar sig på inkomstskattesatsen 20,25.

Skatteprocenten får inte ändras från 2022 till 2023, enligt staten, på grund av den kommande vårdreformen.

Budgeten för 2022 utgår från att staden får sammanlagt 64,4 miljoner euro (62,6 miljoner euro i budgeten för 2021) i skatteinkomster.

Enligt prognosen ska intäkterna för 2022 åter ligga på nivån för 2020. Intäkterna för 2023–2024 minskar sedan betydligt till följd av social- och hälsovårdsreformen.

Statsandelarna för 2022 uppskattas till 34,3 miljoner euro, men väntas sjunka till 7,7 miljoner 2023 och 7,3 miljoner euro 2024.

Flera stora investeringar på kommande

Behovet av investeringar kommer fortfarande att vara stort under kommande år. Under budgetåret 2022 saneras Rådhuset och Lovisa bygger ut Drottningstranden.

Mellan 2022–2026 planeras en ny idrottshall med skejtpark, ett nytt bibliotek, renovering av Isnäs skolcentrum och Harjurinteen koulus gamla del samt en ny brandstation och möjligen ett nytt daghem.

Många Lovisabor väntar på att nybygget av idrottshallen äntligen skulle bli av och nu ser den ut att bli av.

– Jag tror det och det är nästa viktiga investering. Det handlar i hög grad om att vi vill göra investeringar för välfärd och välmående i den här nya bildningskommunen efter vårdreformen, och då tror jag att just sådant som idrottsmöjligheter är extremt viktigt, så den ska vi definitivt ha på listan, säger Oker-Blom.

Arkitektskiss över idrottshall.
Bildtext Lovisabor och idrottsföreningar drömmer om en ny idrottshall.

Årsbidragen fram till 2026 kommer inte att räcka till för att finansiera investeringarna, utan det behövs också budgetlån.

Det beräknas att lånestocken ökar något under de kommande åren, men Oker-Blom vidhåller att den inte kommer att överstiga 100 miljoner euro ens under de åren då de största investeringarna genomförs.

Några större investeringar 2022-2026

Budgetförslaget för 2022 innehåller varken nedskärningar inom kulturen eller bildningen.

– Där är en liten ökning på bibliotekssidan, men egentligen oförändrat satsningar på skolnät, lärarkår, handledare, kuratorer och psykologer. Vi har ganska mycket och vi skär inte i det nu.

Av ekonomiska skäl fortsätter staden strategin att hellre stödja kulturen än att upprätthålla egen verksamhet.

– I det stora hela, ja. Det handlar mera om det att vi försöker undvika fasta kostnader och en tungrodd organisation, men samtidigt är satsningarna på kultur snarare på väg upp än ner. Vi satsar mera på det och gärna i den formen att det organsieras tillsammans med andra parter och inte för mycket i stadens regi, säger Oker-Blom.

4.11.21 kl. 21.10 I texten har uppgifterna om att idrottshallen och biblioteket skulle renoveras ändrats så att det är nya byggnader som planeras för dessa.