Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konstsamfundet skyddar frivilligt över 60 hektar skog på Bergö i Västanfjärd

Från 2021
Ett högt berg med döda träd i förgrunden.
Bildtext Det finns rikligt med murket trä på vissa ställen, trädbeståndet är överlag gammalt och ställvis väldigt grovt – viktiga parametrar för den biologiska mångfalden.
Bild: Söderlångvik gård/Jens Skog

Speciellt områdets lund- och sumpskogsfläckar är värdefulla, men även den ställvis urskogsartade skogen med rikligt med död ved är värdefull. En ny skogsstrategi för Konstsamfundets skogar är under arbete och kommer att starta med att hela skogsinnehavet naturinventeras.

Insulanova Ab, ägt av Föreningen Konstsamfundet, har tagit initiativ till ett nytt naturskyddsområde på ön Bergö på södra Kimitoön. Området präglas av skärgårdsnatur med karga berg, bördiga sänkor och urskogsartade områden. Närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt ansökan som ger ett permanent skydd och genomförs genom det frivilliga METSO-programmet.

Terrängen på fastigheterna Bergö och Bergvik är varierande. Signalberget är ett stort sammanhängande klippområde, som delvis är trädbevuxet och delvis mer öppet. På skyddsområdet finns 4,5 hektar bördiga lundar och nästan 20 hektar moskogar, som är viktiga för den biologiska mångfalden. Representerat finns också lövsumpskogar och svämskogar, samt torvmarker.

Siv Vesterlund-Karlsson i skogen.
Bildtext Enligt Söderlångvik gårds skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson hör det till Konstsamfundets långsiktiga plan att även återställa inplanterade åkrar för att främja arter som är beroende av öppnare landskap.
Bild: Linus Hoffman/ Yle

Det finns rikligt med murket trä på vissa ställen, trädbeståndet är överlag gammalt och ställvis väldigt grovt. Det nya naturskyddsområdet är 64 hektar stort och har fått namnet Bergö naturskyddsområde. Det nya totalfredade området förbjuder inte landstigning. Det innebär att det även i fortsättningen är tillåtet att röra sig på området.

– Området är stort och har mångsidiga naturvärden, säger överinspektör Jens Skog från enheten för naturvård på Egentliga Finlands NTM-central.

Efter att markägaren kontaktade NTM-centralen har områdets naturvärden inventerats och Skog har granskat om området uppfyller kriterierna för ett METSO-område. För att ett naturskyddsområde baserat på METSO-kriterierna skall kunna upprättas måste det finnas livsmiljöer som är värda att skydda.

Bergö uppfyllde kriterierna. Speciellt områdets lund- och sumpskogsfläckar är värdefulla, men även den ställvis urskogsartade skogen med rikligt med död ved är värdefull. Dessutom är Signalberget landskapsmässigt värdefullt och vid kanten av berget förekommer även naturvärdemässigt värdefulla stup.

Naturskyddsområde tryggar förekomsten av hotade arter

På området är det fortfarande tillåtet att röra sig fritt och plocka bär och svamp. Jakt är tillåten, likaså att ta bort arter av främmande ursprung och upprätthålla befintliga stigar. Marken är fortsättningsvis i Konstsamfundets ägo, men all form av avverkning blir förbjuden.

Både i skärgården och på fastlandet är det viktigt att inrätta naturskyddsområden för att bevara och trygga mångfalden av arter och naturtyper. Naturskyddsområdena kan även trygga att det finns områden som hålls i naturligt tillstånd, när det annars finns allt färre av dessa områden. Om naturtyper i naturtillstånd bevaras eller tryggas gynnas även de arter som förekommer i dessa livsmiljöer.

– Eftersom det finns allt färre skogar i naturtillstånd är även arterna som förekommer i dessa oftast hotade. Därmed är det ofta hotade arter som gynnas av att naturskyddsområden inrättas, förklarar Skog.

Föreningen Konstsamfundet vill genom att förstora den fredade arealen bidra till ökad biologisk mångfald och främja den finländska skogsnaturen.

– Det frivilliga METSO-programmet ger en fin möjlighet att aktivt jobba för artskyddet. Att få ersättning för bortfallet av avverkningsinkomster gör beslutet enklare, säger Söderlångvik gårds skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson.

Föreningen Konstsamfundet valde att inte freda Bergös sedan tidigare inplanterade åkrar. Till en långsiktigare plan hör att återställa ängarna och på det sättet även främja arter som är beroende av öppnare landskap.

Ser över sin skogsstrategi

Konstsamfundet har ett skogsinnehav på cirka 7 000 hektar. Skogen har många värden och speciellt i Söderlångvik gårds närhet har sociala och ekologiska mål en större betydelse än ekonomisk nytta. Kontinuitetsskogsbruk och förlängda omloppstider är metoder att föredra på områden med högt rekreationsvärde. En ny skogsstrategi för Konstsamfundets skogar är under arbete och planen är att planen skall vara så mångsidig som möjligt.

– Strategiarbetet kommer att starta med att hela skogsinnehavet naturinventeras. Hotade naturtyper enligt skogs-, vatten- och naturskyddslagen undersöks, liksom exempelvis fågelinventering enligt EU:s fågeldirektiv. Inventeringen väntas vara klar under sommaren 2022, berättar Vesterlund-Karlsson.

Skogsstrategin kommer att beakta biodiversitet, landskapsvärden, kolbindning och kolsänkor, samt ekonomiska aspekter. Konstsamfundet vill vara en ansvarsfull skogsägare, som beaktar skogens nuvarande och framtida uppgifter, sägs i ett pressmeddelande.