Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Åtta personer, en förening och ett bostadsaktiebolag vill att Raseborg ska ta sig en ny funderare kring de flytande husen i Ekenäs – förslaget är att förkasta alla begäranden om omprövning

Från 2021
Flygbild på Barckens udde i Ekenäs. Man kan se några av husen i Gamla stan i Ekenäs och bryggor och pålar vid vatten. Höst, november 2021.
Bildtext Det är det här, knappt två hektar stora området, som har lett till medborgaraktivism, namninsamling och nu också flera begäranden om omprövning.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De flytande husen utanför Barckens udde i Ekenäs har lett till att många invånare i Gamla stan har fattat tag i pennan eller snarare datorns tangentbord och begärt att politikerna i Raseborg ska ompröva beslutet där företaget får fortsätta planera för hus på vatten.

Föga överraskande har föreningen Gamla stan i Ekenäs begärt att stadsstyrelsens beslut från mitten av september ska omprövas. Föreningen och Christian Gröndahl har via ombud, en advokat, lämnat in en gemensam begäran om omprövning.

Också ett bostadsaktiebolag, Bostads ab Barkensgränd har begärt omprövning.

Därtill har sju privatpersoner, de allra flesta med hus i Gamla stan, begärt att politikerna i stadsstyrelsen i Raseborg ska ompröva, eller på ren svenska, riva upp beslutet från tidigare i höstas.

Så vad var då beslutet kring de flytande husen?

Jo, stadsstyrelsen gav den 13 september företaget Ocean Construction Solutions lov till planeringsreservering av det knappt två hektar (1,85) stora området vid Barckens udde i Gamla stan i Ekenäs. Stadsstyrelsen var inte enig, rösterna föll 7-4.

Genom beslutet om planeringsreservering initierades också detaljplanen för området.

Långa listor med många punkter varför staden borde ompröva beslut

Med vilka motiveringar vill invånare, en förening och ett bostadsaktiebolag i Ekenäs att stadsstyrelsen i Raseborg ska ompröva tidigare beslut?

Listorna är långa, här är ett plock av både motiveringar och åsikter:

En privatperson tar bland annat upp att museiverket inte har hörts.

En invånare anser att hen som närmaste granne till det planerade bygget borde ha hörts innan stadsstyrelsen gav lov till fortsatt planering.

Planerna är ogenomtänkta, kortsiktiga, känslolösa, omdömeslösa, opraktiska och förkastliga.

invånare i Gamla stan i Ekenäs

En annan invånare kräver att beslutet återtas med omedelbar verkan eftersom man genom tiderna har varit överens om att Gamla stan i Ekenäs ska bevaras och vårdas på ett pietetsfullt sätt.

Enligt samma person är planerna ogenomtänkta, kortsiktiga, känslolösa, omdömeslösa, opraktiska och förkastliga.

Enligt en husägare i Gamla stan var ärendets beredning i strid med paragraf sex i Raseborgs stads förvaltningsstadga eftersom staden inte har informerat om ärendet under beredningens gång.

Vidare har staden inte försäkrat sig om motpartens (företagets) förmåga och resurser att fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser.

Har staden fått garantier för att företagsverksamheten inleds, frågar en annan invånare som också är företagare i Ekenäs.

Publik inne i en sal, med ryggarna mot kameran.
Bildtext En diskussion om de flytande husen i Ekenäs samlade en stor publik tidigare i november. I publiken fanns också några av de privatpersoner som har lämnat in begäran om omprövning.
Bild: Tiina Grönroos / Yle


I flera fall nämns den unika miljön i Gamla stan, att området där de flytande husen planeras är en del av Natura 2000 och att man inte har utrett alternativa placeringar, åtminstone inte tillräckligt.

Förslag att alla begäranden förkastas

Enligt Raseborgs stadsstyrelses föredragningslista, en lista som för övrigt är offentlig och som du kan hitta här, har staden gått genom alla nio inlämnade begäranden om omprövning. Varje begäran om omprövning har sin egen paragraf och ett svar eller ställningstagande som det står i texten.

Förslaget till varje begäran om omprövning är att var och en ska förkastas. Det finns också motiveringar till alla punkter som tas upp i varje begäran om omprövning.

Bland annat ska museimyndigheter höras under planläggningens gång. Alla berörda parter och intressenter i ärendet kommer att ha en möjlighet att framföra sina synpunkter om projektet under planprocessen. Till den här gruppen hör bland annat grannar.


Frågor som gäller att beakta och bevara den omgivande miljön samt trafikfrågorna utreds också i samband med planläggningen av området.

Vidare sägs i motiveringarna att ansökan om planeringsreservering endast har gällt Barckens udde, inte alternativa områden, varför det inte har varit ändamålsenligt att göra desto djupare analyser av alternativa platser.


Stadsstyrelsens beslut i september betyder inte att stadsstyrelsen har gett tillstånd att genomföra projektet, utan att sökandena har beviljats en planeringsreservering inom ramen för vilken man genom planläggning utreder om det finns förutsättningar för att genomföra projektet.

I samband med planläggningsprocessen utreds projektets konsekvenser för landskapet och miljön och andra konsekvenser som nämns av flera som lämnat in begäran om omprövning.

Ragnar Lundqvist.
Bildtext Raseborgs småningom avgående stadsdirektör Ragnar Lundqvist har berett flera av svaren och han är föredragande i alla de ärenden som gäller begäran om omprövning i stadsstyrelsens möte på måndag.
Bild: Marica Hildén / Yle

Då skaffas också alla de utlåtanden och utredningar som lagstiftningen förutsätter liksom även övriga behövliga utlåtanden och utredningar, skriver stadsdirektör Ragnar Lundqvist som är föredragande i samtliga ärenden som gäller de flytande husen.

Inför stadsstyrelsens möte på måndag (29.11) är föredragandes, det vill säga stadsdirektörens förslag att samtliga nio begäranden om omprövning ska förkastas.

Uppdatering 30.11 klockan 10.42. Raseborgs stadsstyrelse beslöt på sitt möte 29.11 att förkasta alla begäranden om omprövning. Styrelsen röstade om föreningen Gamla Stan i Ekenäs begäran om omprövning, men den förkastades med rösterna 7-2.