Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förvaltningsdomstolen förkastade besvär mot planerade ABC-stationen och resecentret i Borgå

Träd vid sidan av en väg i ett vintrigt landskap.
Bildtext Om något år byggs sannolikt en bensinstation i trä och en anslutningsparkering här i hörnet av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen.
Bild: Milena Hackman / Yle

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat det besvär som lämnades in angående Borgå stadsfullmäktiges beslut om detaljplanen för en ABC-station och anslutningsparkering vid västra infarten. Besväret förkastades på alla punkter.

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot stadsfullmäktiges beslut om detaljplanen för den planerade ABC-stationen och anslutningsparkeringen i korsningen av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen i Borgå.

Besväret gäller stadsfullmäktiges beslut från 26 augusti 2020 om att godkänna detaljplanen för området.

De som lämnat in besväret anser att det i behandlingen av ärendet skett flera förbrytelser mot både markanvändnings- och bygglagen, konkurrenslagen, miljöskyddslagen och förvaltningslagen.

Skiss över planerad bensinsstation och anslutningsparkering
Bildtext En bensinstation och anslutningsparkering planeras till västra infarten i Borgå.
Bild: Borgå stad

Förvaltningsdomstolen anser inte att staden brutit mot lagen.

I besväret ansågs det planerade området som en ej byggbar tomt eftersom marken består av 13–20 meter tjock lera och Västra Mannerheimledens yta ligger 5–8 meter högre på den norra sidan än den planerade byggplatsen.

En bensinstation med tankar under markytan skulle samtidigt utgöra en miljörisk om farliga kemikalier läcker ut och når grundvattenområdet intill.

Klagandena krävde också att man gör en miljökonsekvensbedömning på området och bevarar det i sitt ursprungliga skick.

Här har bland annat observerats vitryggig hackspett, sydnäktergal och svarthätta. I närheten häckar också lappuggla och ägretthäger.

HFD tar inte ställning till åsikter

Helsingfors förvaltningsdomstol tar inte ställning till åsikter om detaljplaners lämplighet, till exempel om ett byggprojekt är dyrt eller svårt att genomföra.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att beredningen av den aktuella detaljplanen inte strider mot lagen trots att den har medfört oönskade förändringar som påverkar omgivningen och upprör invånarna.

I besväret befaras också att bullernivån stiger för invånarna i närområdet då bland annat bullervallen i kanten av Västra Mannerheimleden tas bort. Enligt planen ska bullervallen ersättas av en gång- och cykelväg.

Småhusområdet kring Matrosvägen och Båtmansvägen befaras också utsättas för omfattande ljusförorening eftersom byggnationerna vid stationsområdet blir flera meter höga och kraftigt belysta.

Förvaltningsdomstolen såg inte heller här att stadens beslut om dessa ombyggnader strider mot lagen, inte heller att det behövs en miljökonsekvensbedömning.

Klagandena kan fortfarande söka om besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen för en omprövning av beslutet.

Bensinstationen med resecenter ska ersätta nuvarande Näse ABC som är tvungen att flytta eftersom Varuboden-Osla inte har fått nytt miljölov för stationen.