Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studerande får jobba mer, ingen bilskatt för elbilsägare, dyrare tobak – och fler ändringar som gäller för det nya året

Från 2022
Uppdaterad 03.01.2022 08:03.
Bildcollage av tre bilder. Till vänster en bild av studerande i halare på Åbo torg, i mitten elbilar på rad som laddas, till höger en kvinna i mössa som röker.
Bildtext År 2022 för med sig flera olika förändringar när det gäller lagar och skatter. Här listar vi dem alla.
Bild: Collage: Yle, Alamy / All Over Press

Det nya året för med sig olika förändringar som gäller lagar, skatter och förmåner.

Hushållsavdragets maximibelopp stiger till 3500 euro för dem som låter utföra antingen hushålls-, omsorgs- och vårdarbete eller avstår från oljeuppvärmning.

För de här arbetena går det att få 60 procent i skatteavdrag av det arbete som berättigar till avdraget, om arbetet köps av ett företag.

Förändringen är tillfällig, för oljeuppvärmningens del gäller den åren 2022 till 2027 och för övrigt hushålls- omsorgs- och vårdarbete nästa år och 2023.

Hushållsavdraget för totalrenoveringar förblir oförändrat och maximibeloppet är också i fortsättningen högst 2 250 euro.

Ränteavdraget för bostadslån minskar så att det 2022 är möjligt att dra av fem procent av räntorna i stället för nuvarande tio procent. Från och med 2023 får räntor på bostadslån inte längre dras av alls i beskattningen.

Tobaksskatten höjs i fyra faser under de kommande två åren. Skatten på cigaretter höjs med i genomsnitt 13 procent, på rulltobak med 40 procent, på pip- och cigarettobak med 24 procent, och på cigarrer och cigariller med 31 procent.

Bilskatten för renodlade elbilar avskaffas. Bilskatt ska inte betalas på bilar vars drivkraft uteslutande är el eller väte. Samtidigt höjs fordonsskattens grundskatt för de här bilarna med 65 euro per år.

Efterlevandepensionen blir tidsbestämd

När det gäller förvärvsinkomstskatten görs en indexjustering på alla inkomstnivåer så att skatteprocenten inte stiger på grund av att inkomstnivån utvecklas. Enligt Skattebetalarnas centralförbunds översikt sjunker löntagarnas skatteprocent med 0,1 procentenheter.

Mer information om förändringarna som berör skatterna på statsrådets webbplats.

16 kommuner höjer kommunalskatten för 2022, medan 12 kommuner sänker den. På Kommuntorgets webbplats finns en lista över kommunernas inkomstskattesatser 2022.

Det blir också förändringar i familjepensionen. Efter årsskiftet blir efterlevandepensionen tidsbestämd för dem som är födda 1975 eller senare. I fortsättningen kan också sambor under vissa villkor få efterlevandepension.

Barnpension betalas till och med 20 års ålder i stället för det nuvarande 18 år. Dessutom kan den efterlevande makens andel nu betalas till barnen, om det inte finns en efterlevande make som har rätt till efterlevandepension.

Finlands första äldreombudsman tillträder den 15 januari. Det är Päivi Topo som innehar tjänsten de kommande fem åren.

Utvidgade cancerscreeningar för tarm- och livmoderhalscancer

Screeningen för tarmcancer tas i bruk stegvis i hela landet, och inleds för alla män och kvinnor i åldern 60 till 68 år. Därefter utvidgas åldersgruppen så att den 2031 omfattar alla i åldern 56 till 74 år.

Också screeningarna för livmoderhalscancer utvidgas. Screeningarna har hittills avslutats efter 60 års ålder i de flesta kommuner. Genom den riksomfattande förordningen erbjuds screeningen till alla kvinnor i åldern 65 år oberoende av vilken kommun de bor i.

Minimidimensionering av personalen inom barnskyddets sociala arbete införs stegvis från och med januari 2022.

Två anonyma ungdomar i en gunga.
Bildtext En socialarbetare ska högst kunna ansvara för 35 barn, och från och med 2024 för högst 30 barn.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ny nationalpark och möjlighet att rösta vid garnisonen

Finland får en ny nationalpark, Salla nationalpark blir Finlands fyrtioförsta nationalpark. Den inrättas för att skydda landskapet i Östra Lappland och kommer också att användas för rekreation, forskning och undervisning.

Vid garnisonerna kan de som gör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst i fortsättningen rösta vid anstalten. Lagen är i kraft från och med den första januari och gäller alltså det kommande välfärdsområdesvalet.

Diskrimineringsombudsmannen blir en självständig och oberoende rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören ska på ett övergripande sätt bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, följa med hur väl den nationella lagstiftningen fungerar och bevaka hur internationella förpliktelser genomförs. Dessutom ska rapportören bevaka och utvärdera åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Studerande får förtjäna mer under 2022

Nytt är också att bindande personaldimensionering för kuratorer och psykologer vid skolor och läroanstalter tas in i lagen. Det här gäller inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet där det i fortsättningen ska finnas minst en kurator per 670 elever per studerande och en psykolog per 780 elever per studerande.

Elever som sitter i ett klassrum med ryggen mot fotografen.
Bildtext Samtidigt som det blir bindande personaldimensionering för kuratorer och psykologer, preciseras också behörighetsvillkoren för kuratorer.
Bild: Lehtikuva

Årsinkomstgränserna för studerandes inkomster som påverkar studiestödet höjs tillfälligt med 25 procent för 2022.

Det här ska förbättra de studerandes möjligheter att förvärvsarbeta vid sidan av studierna och komplettera studiestödet med löneinkomster i högre utsträckning.

Billigare pass och reform av familjeledigheter

Priset på pass sjunker, men priserna på övriga tillstånd blir oförändrade eller stiger. Priset på identiteskort stiger inte. Enligt lagen ska de avgifter som tas ut för tillstånden motsvara kostnaderna för beviljandet av tillstånden.

Familjeledigheterna förnyas under året. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning har båda föräldrarna rätt att använda hälften av föräldrapenningsdagarna, alltså 160 föräldrapenningsdagar. En förälder kan överlåta högst 63 föräldrapenningsdagar ur sin egen föräldrapenningskvot till den andra föräldern.

De nya familjeledigheterna gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4 september 2022 eller senare.

En ny jobbsökningsmodell för arbetslösa arbetssökande gäller från och med 1 maj, den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice. Karenserna förkortas i den nya modellen. Om den arbetssökande inte söker arbete enligt direktiven kan den arbetssökande få en påminnelse eller en karens på 5 eller 10 dagar. Under karensen betalas inte arbetslöshetsförmån.

Mer info om förmånerna finns på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Diskussion om artikeln