Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förvaltningsdomstolen gav kommunstyrelsemedlem rätt – får se hemligstämplade dokument gällande semesterbyn i Nevas

Marktäkt i Sibbo på våren.
Bildtext Förvaltningsdomstolen tillåter kommunstyrelsemedlem att ta del av dokument som gäller den planerade semesterbyn vid Nevas Gård i Sibbo.
Bild: Leo Gammals / Yle

Kommunstyrelsemedlem Marketta Mattila (De gröna) får ta del av hemligstämplade dokument från hösten 2020. Förvaltningsdomstolens beslut ger en signal om att beslutsfattarnas ansvar och arbete är viktigt.

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat att kommundirektör Mikael Grannas bör ge kommunstyrelsemedlem Marketta Mattila (De gröna) tillgång till hemligstämplade dokument som berör marktäktsverksamhet på Nevas Gårds område i Sibbo.

Förvaltningsdomstolen motiverar beslutet med att en medlem ur kommunstyrelsen har rätt till tillräckligt med information för att kunna utföra sitt förtroendeuppdrag. Det gäller också dokument, vare sig de innehåller sekretessbelagda uppgifter eller ej.

– Beslutet kommer onekligen väldigt sent, men det innebär att jag nu får se dokumenten. Men mer är det en signal till kommunen om hur den ska förhålla sig till en begäran av dokument och att beslutsfattarna måste få informtion för att kunna bilda sig en helhetsbild av en situation, säger Marketta Mattila.

Marketta Mattila, De Gröna, Sibbo, kandidat i riksdagsvalet 2015.
Bildtext Marketta Mattila är kommunstyrelsemedlem i Sibbo.
Bild: Yle

Kommundirektör Mikael Grannas bekräftar att förvaltningsdomstolen tagit ställning för styrelsemedlemmarnas rättigheter och ansvar att få bekanta sig med dokument som är under beredning.

– Min ursprungliga uppfattning var att hemligstämplade dokument får man så klart bekanta sig med men först när det går till beslutsfattning och inte när saken är väldigt på hälft, säger Grannas.

Eftersom Mattila fortfarande är medlem i kommunstyrelsen har hon rätt att begära tillgång till materialet.

– Vi måste se till hur vi ordnar det i praktiken. Tidigare har vi gjort så att vi har haft dem i en mapp i ett rum på Sockengården till vilket man har kunnat gå och bekanta sig med dem och sedan lämna dem tillbaka efteråt, säger Grannas.

En annan möjlighet är att förse varje sida med en tydlig stämpel om sekretess och sedan överlämna dokumenten till personen i fråga, men det förfarandet är rätt sällsynt i kommunen.

Marketta Mattila har inte en klar uppfattning om hur relevant informationen är för eventuella framtida beslut.

– När jag ser dokumenten kan jag dra egna slutsatser. Det är på sätt och vis mer historisk forskning för saker har framskridit sedan dess. Nu har markägarna fått tillstånd för marktäkt och jag vet inte riktigt hur arbetena vid semesterbyn framskrider.

Detaljplan för Nevas gård i Sibbo
Bildtext Dokumenten gäller bland annat tillstånd för täktverksamhet vid Nevas Gård. Arkivbild.
Bild: Sweco/Sibbo kommun

Mattila är medveten om vallar som rasade ifjol våras och som förde med sig smältvatten och aska till en närliggande gård, men nämner samtidigt att övervakningen är svår på grund av personalbrist bland kommunens miljöinspektörer.

– Förvaltningsdomstolens beslut underlättar inte det svåra läget med semesterbyn eftersom dokumenten fortfarande är hemligstämplade. Men jag hoppas att processsen i fortsättningen går rätt till och att beslutsfattarna får bekanta sig med all relevant information, säger Mattila.

Ärendet som ledde till sekretess

Det aktuella fallet som ledde till klagan gäller ett ärende som behandlades utanför föredragningslistan på ett av kommunstyrelsens möten i september 2020.

Kommundirektör Mikael Grannas hade tidigare fattat beslut om att fyra dokument som berör täktverksamheten beläggs med sekretess.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas med glad min
Bildtext Sibbos kommundirektör Mikael Grannas. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Orsaken uppgavs vara att kommunen fått en förfrågan om expertutlåtanden för att utreda kommunens position i ett projekt som rörde Nevas Gård.

Aktören som begärt informationen är inte känd.

Syftet med sekretessen var att skydda affärshemligheter och inte riskera ekonomisk skada för aktören eller kommunen.

Om ett politisk beslut skulle behövas för att avgöra ärenden i dokumentet, skulle politikerna få ta del av dokumenten.

Skadeståndskrav från markägaren

Den 8 september fick kommunen ett skadeståndskrav på 13,6 miljoner euro på grund av uteblivna miljötillstånd.

Bakom kravet står en aktör med band till Nevas Gård, men uppgiften om det är markägaren Leif Fredriksson, holdingbolaget Hotela Oy, båda dessa parter tillsammans eller en utomstående aktör är hemligstämplat.

Skadeståndet bygger på att marktäkten stått stilla i två år efter att kommunen avbrutit dem 2019 på grund av saknat miljötillstånd.

Kommunen anser att entreprenörerna inte kunnat visa tillräcklig information om täktverksamheten.

Skadeståndskravet behandlas inte offentligt av kommunstyrelsen, varken den 14 eller 29 september. Ärendet beläggs med sekretess.

I revisionsnämndens rapport som behandlades av kommunfullmäktige den 14 juni 2021 framkommer att ett hemligt seminarium hölls för byggnads- och miljöutskottets medlemmar och ersättare, utan tjänstemän, den 22 juni 2020.

I mötet deltog även kommundirektör Mikael Grannas, kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist, teknisk direktör Ilari Myllyvirta och fullmäktigeordförande Heikki Vestman.

Golfbana i solsken.
Bild: Leo Gammals / Yle

Enligt rapporten har Myllyvirta sagt till politikerna att utskottet tar tillbaka ett beslut om miljötillstånd som en akt av försoning eftersom markägaren redan tidigare hotat med ersättningskrav.

Någon förlikning mellan markägare och kommunen har inte skett efter september 2020 och pågår inte för tillfället. Några skadestånd har inte betalats ut.

– Det står stilla, säger Grannas.

Det har också klarnat för Marketta Mattila att hon som kommunstyrelsens medlem borde ha fått se expertutlåtandena, i synnerhet eftersom tekniske direktören genom sin tolkning lät förstå att de låg till grund för att inleda en förlikning med företaget som genomförde marktäkten.

Det i sig kom som en överraskning, fast Mattila varit medveten om oklarheter kring semesterbyn som hade engagerat kommunens miljöövervakning redan en längre tid.

Klagan till rätten

Efter mötet i september beslöt De Gröna i Sibbo att lämna in en klagan till förvaltningsdomstolen med hänvisning till att Mattila som partiets medlem i kommunstyrelsen inte har fått ta del av dokumenten, trots att man hänvisat till dem i en principdiskussion under mötet.

Diskussionen handlade om situationen på detaljplaneområdet vid Nevas Gård, men de expertutlåtanden på 45 sidor som refererades till i en power point-presentation fick Mattila inte ta del av senare.

Mattila fick heller inte se de ursprungliga dokumenten, utan bara ta del av tekniske direktören Ilari Myllyvirtas tolkning av dem.

Inte heller kommundirektören Mikael Grannas ville låta Mattila se dokumenten, med hänvisning till att de var sekretessbelagda i enlighet med offentlighetslagen.

De gröna bad då Helsingfors förvaltningsdomstol utreda om grunderna till sekretessen var juridiskt hållbara och om kommundirektören följt god förvaltningssed.

Helsingfors förvaltningsdomstol har nu beslutat att Marketta Mattila får tillgång till dokumenten, inte att sekretessen upphävs. Dokumenten är fortfarande belagda med sekretess.

Bakgrunden till sekretessen