Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt företagsområde planeras i Ingå – på Ingåport II finns rum för brandstation och fler företag

Bild ur deltaljplaneutkastet för området Ingåport II.
Bildtext Det nya Ingåportområdet, alltså Ingåport II, planeras på området strax söder om stamväg 51. Den visualiserade bilden visar Ingåport II i mitten med den planerade nya brandstationen i rosa och bro över 51:an. Den nuvarande bensinstationen nere till höger.

Industrier, företag och en splitterny brandstation – det vill Ingå kommun att ska växa upp på Ingåport II söder om stamväg 51.

Planeringen av det nya företagsområdet Ingåport II har inletts. Tanken är att bereda rum för företagstomter längs nästan hela sträckan mellan Täkterkorsningen och den nuvarande brandstationen i korsningen mot kyrkbyn.

Dessutom planeras omfattande ombyggnad av Täkterkorsningen. Infarten från stamväg 51 söderut skulle flyttas västerut och en sju meter hög bro för lättrafik planeras över stamvägen.

Bild ur detaljplaneutkast för Ingåport II.
Bildtext Så här planerar man att Täkterkorsningen ska se ut i framtiden. Den södra delen av Täkterkorsningen skulle flyttas västerut. Endast lätt trafik skulle kunna ta sig rakt över stamväg 51 och då över en bro för just lättrafik. Det gröna på bilden är Ingåport II.

I går (11.1.2022) höll Ingå kommun ett digitalt informationsmöte om planerna. Tidigare var tanken att bygga ut Ingåport på norra sidan om stamvägen. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har däremot förhållit sig kritisk till en utvidgning där med hänvisning till bristande trafiksäkerhet. Därför har kommunen nu istället inlett planeringen på södra sidan om stamvägen.

Det är också här som den nya brandstationen ska byggas. En tomt finns reserverad strax söder om den nuvarande bensinstationen ST1 på andra sidan om stamväg 51.

Bild ur deltaljplaneutkast
Bildtext Kommunen har låtit göra upp två olika planer för Ingåport II. En som gäller bara det område som kommunen själv äger och en som inkluderar också privat mark. På det sättet kunde man utnyttja områdena på båda sidor om vägen (i vitt) som byggs genom området. Det färgade området närmast stamvägen ägs av kommunen. Det lilafärgade området är tänkt för den nya brandstationen. De orangefärgade och mörkgråa områdena är tänka för företagsverksamhet. Den blå färgen avser grönområde.

Planläggningschef Aija Aunio anser inte att flyttningen av korsningen är en absolut förutsättning för utvidgningen av Ingåport på södra sidan men första steget är ändå att göra upp en trafikplan.

– Vi kommer att kunna bygga brandstationen på det planerade stället också utan att korsningen flyttas, slår Aunio fast.

Bild ur detaljplaneutkast för området Ingåport II.
Bildtext Här visas det alternativ som inkluderar både kommunal och privat mark. Planerna kommer att förverkligas i etapper och endast med markägarnas samtycke försäkrar Aunio. Kommunen äger området som gränsar till stamväg 51.

Det nya företagsområdet behöver infrastruktur på samma sätt som Ingåport I där kommunen stod för kostnaderna för vägar, kommunalteknik och fiber. Området är ungefär lika stort som det första Ingåport på andra sidan vägen.

– Någon guldgruva blir det inte för kommunen men faktum är att vi behöver flera företagstomter, säger Aija Aunio.

Kommunen har utrett att man inte behöver bygga något bullerskydd istället för träden som huggs ner. I dag hindrar skogen längs stamvägen ljudet från trafiken att höras till kyrkbyn. Det kommer att finnas kvar skog också i framtiden.

På sikt planerar kommunen att Ingåport II också ska ha en infartsväg från Bollstavägen i närheten av den nuvarande brandstationen finns.

Kommunen planerar också ett nytt bostadsområde vid namn Dalskogen i slutet av Idrottsvägen.

Skriftliga åsikter tas emot

Planläggningsprocessen för Ingåport II är nu i beredningsskedet och materialet finns offentligt framlagt fram till 18 januari.

Du hittar planläggningsmaterial för Ingåport II här.

Skriftliga åsikter om planerna tas emot av kommunen som sedan utarbetar ett nytt planförslag.