Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mer skog bevaras i Nickby gård – Sibbo kommun ändrade den kritiserade detaljplanen

Från 2022
Karta med hus och skogar och några vägar med rondeller.
Bildtext Nickby gårs område ska bli grönare än man först tänkte. Bilden är från detaljplaneförslaget som ska behandlas 20.1.2022.
Bild: Tietoa Finland Oy/ Sibbo kommun.

Sibbo har ändrat detaljplansförslaget för Nickby gårds område, eftersom många invånare var oroade för att det byggs för mycket där. Nu tänker man sig lägre hus och mera skog.

Förslaget till detaljplan för Nickby gårds centrum (plan NG8) är klart. Det behandlas i markanvändningssektionen den 20.1.

Det blev en hel del ändringar i planen på grund av att kommunen fick in rikligt med respons då planen var framlagd för ett år sedan.

Över 1 000 Sibbobor skrev hösten 2021 under en namninsamling om att bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft. Myndigheterna gav också utlåtanden om planutkastet.

Kort sagt har kommunen nu tänkt gå mot det grönare hållet: De planerade husen är lägre och mera skog bevaras.

Syftet med detaljplanen för Nickby gårds centrum är att skapa ett trivsamt, trädgårdslikt och förstklassigt bostadsområde som stöder sig på servicen i Nickby centrum.

Skidspår för nybörjare på åkrarna längs bäckdalen

Många Sibbobor vill bevara rekreationsskogen, enligt responsen på planutkastet. Därför har cirka två hektar mer skog sparats.

Det gjordes genom att kommunen förminskade det planerade småhusområdet i nordväst, och över lag koncentrerar byggandet mer till åkrarna.

I planområdet med näromgivningar återstår 53 hektar skog i Norrskogen, Norrängsskogen, på Byberget, Ribacken och längs bäcken. Byggande har anvisats på 38 hektar.

Också motionsspår och den så kallade tvåkilometersrundan väckte uppmärksamhet.

Den nuvarande rundan går genom en terräng som är flackare och mer lättframkomlig jämfört med rekreationslederna längre norrut, och lämpar sig därför bland annat för nybörjare i skidåkning.

En karta med olikfärgade streckade rutter och texten "upplyst motionsbana".
Bildtext Så här är motionsslingorna skissade i detaljplaneförslaget. De blå är rutter som bevaras, gröna är nya rutter och prickarna markerar skidspår.
Bild: Sibbo kommun.

I planförslaget har frågan beaktats så att planområdet har utvidgats till mark som kommunen köpt på den sida av Gretasbäcken som är mot Mårtensby. Kring dalen längs Gretasbäcken blir det således möjligt att anlägga ett cirka två kilometer långt skidspår i lättframkomlig terräng.

Under andra årstider ska skidspåret fungera som motionsspår för fotgängare, cyklister och andra motionärer.

Husen ska bli lägre och ha gröna tak

Flera av de planerade flervåningshusen har ändrats till radhus. Höjden på de återstående husen har sänkts genom en bestämmelse om att den högsta våningen ska vara en vindsvåning med klassisk takform. På så sätt får man ljusa kvarter med åstak som passar in i den gamla herrgårdsmiljön.

Modell av höghus och några fyrkantiga gröna lådor av gräs på byggnadernas tak.
Bildtext Till exempel genom gröna tak ska man skapa en "trädgårdsstad". Bilden är från detaljplaneförslaget.
Bild: sibbo kommun

I planförslagsskedet har också byggsättsanvisningar utarbetats för att säkerställa en enhetlig framtoning. I en enkät framkom att Sibboborna önskade "traditionell klassisk" (ungefär hälften av de som svarade) och ”modern klassisk” (en dryg fjärdedel av understödet) stil.

Tomten för ett daghem, som i utkastet hade anvisats nära herrgården, har i planförslaget flyttats till en ny plats bredvid den gamla smedjan. De nya byggnaderna för daghemmet har placerats på ställen där det tidigare funnits gårdsbruksbyggnader som sedermera har rivits.

Också den historiska vägsträckningen bevaras, och från herrgården öppnas vyer mot den nya parken.

Antalet invånare minskas med 400

I och med ändringarna minskar antalet nya invånare på området från 3 300 till 2 900.

Angett i kvadratmeter våningsyta är minskningen betydande, cirka 18 000 vykvadratmeter.

I planförslaget konstateras ändå att befolkningsökningen alltjämt bäddar för en bättre service i Nickby, och att lösningen stöder också persontågstrafiken mellan Kervo och Nickby.

Ängvy vid Nickby gård.
Bildtext Ängarna vid Nickby gård. Här ska ska flervåningshusen stå, enligt detaljplaneförslaget. Bilden är tagen hösten 2021.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Efter att markanvändningssektionen har behandlat planförslaget går det vidare till behandling i kommunstyrelsen.

Kommuninvånarna får också möjlighet att kommentera förslaget. Utifrån responsen på planförslaget utarbetas det slutliga planförslaget som kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om senare.