Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Så här föreslås Västra Nylands välfärdsområde byggas upp – politikerna borde få sina poster i mars

Från 2022
En person sitter i en rullstol på en bäddavdelning.
Bildtext I mars borde det vara klart vem som får vilken post i styrelse, nämnder och råd i Västra Nylands välfärdsområde. Där ska politikerna bestämma hur vården ser ut i tio kommuner i framtiden. Bilden är en arkivbild från Hangö hälsocentral.
Bild: Marica Hildén / Yle

I mars sammanträder fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde för första gången. Då är det meningen att de förtroendevalda ska få sina poster.

Den politiska styrningen av Västra Nylands välfärdsområde börjar ta form, alltså vilka nämnder som ska finnas och hur många som ska sitta i nämnder och styrelse förutom i fullmäktige.

Det är de politiker som ska se till att alla inom välfärdsområdet får en likartad social- och hälsovård i framtiden. Kommunerna sköter ännu i år social- och hälsovården, sedan tar välfärdsområdet över skötseln.

Det vi vet är att 79 personer sitter i välfärdsområdesfullmäktige och vilka de är blev klart efter valet i söndags (23.1). Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Högfors och Vichtis fick representanter i fullmäktige, medan Sjundeå blev utan.

Det behövs mera än fullmäktige för att sköta social- och hälsovården, även en styrelse och olika nämnder och råd ska säga sitt. Det finns en politisk övervakningsgrupp som nu har gett ett förslag på hur den politiska organisationen kunde se ut.

En grafik över hur nämnderna föreslås se ut i Västra Nylands välfärdsområde.
Bildtext Så här ser förslaget ut för hur välfärdsområdet skulle kunna styras politiskt.
Bild: Västra Nylands välfärdsområde

Det finns lagstadgade och icke-lagstadgade nämnder under välfärdsområdets fullmäktige. De lagstadgade är välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden. Välfärdsområdesvalnämnden fastställer valets resultat onsdag 26 januari.

Dessutom finns en välfärdsområdesstyrelse med 15 medlemmar och lika många ersättare. Till de lagstadgade organen hör också äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige.

Många förtroendevalda behövs till posterna

Det behövs mängder med förtroendevalda för att besätta alla poster. Bara i de icke lagstadgade nämnderna behövs omkring 100 förtroendevalda och lika många ersättare.

Den politiska övervakningsgruppen kommer med ett förslag på nämndernas namn och uppgifter till fullmäktigemötet den 7 mars.

 • Nämnden/sektionen för tjänster och resurser föreslås behandla tillgång till tjänster, samordning av servicekedjor och servicehelheter, upphandlings- och produktionssätt, tillgång till personal och beredning av investeringar.

 • Nämnden/sektionen för framtid och utveckling föreslås behandla riktlinjer för att förnya tjänster, digitalisering, besvara förändringar i befolkningens servicebehov, utvecklingsuppgifter på svenska, ärenden som gäller andra språkgrupper samt främjande av hälsa och välfärd.

 • Nämnden/sektionen för säkerhet och beredskap föreslås behandla styrning av räddningsväsendet, beredskapsplanering och säkerhetsfrågor.

Västra Nylands räddningsverk hör också till Västra Nylands välfärdsområde.

Sektion och kommitté med många uppgifter

Det föreslås också att det ska finnas en sektion för individärenden med följande uppgifter:

 • Social- och hälsovårdsärenden som gäller individer och familjer

 • Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut

 • Sektionen beslutar också om vård, omsorg eller andra lagstadgade åtgärder oberoende av en persons vilja

Fullmäktiges förhandlingskommitté föreslås ha som mål att sammanjämka fullmäktigegruppernas synpunkter i fråga om ärenden som bereds för fullmäktige och dessutom stödja styrelsen.

Kommittén ska också följa upp att de här målen under övergångsperioden:

 • God tillgång till tjänster och tjänstekvalitet

 • Aktiv närdemokrati och regional representativitet

 • Regional jämlikhet

 • Synliga och fungerande samarbetsstrukturer

 • Se till att övergången är trygg för personalen

Det förs separata förhandlingar om platserna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) förtroendeorgan efter att grundavtalet för HUS har godkänts.

Första mötet i Esbo

I ett pressmeddelande från den politiska övervakningsgruppen säger ordföranden Henrik Vuornos att gruppen enhälligt rekommenderar att den här strukturen godkänns på fullmäktiges första möte.

Enligt Vuornos börjar man förhandla om platsfördelningen mellan partierna med detsamma efter valet.

"Målet är att de förtroendevalda väljs till sina uppdrag vid det första fullmäktigesammanträdet", säger Vuornos.

Det ordnas tre seminarier för de nya fullmäktigeledamöterna innan det första fullmäktigemötet hålls i Esbo stads fullmäktigegård den 7 mars klockan 17.30. De följande sammanträdesplatserna och -tiderna kommer att fastställas senare.

Här kan du läsa pressmeddelandet, ta del av övervakningsgruppens möte och se vem som är medlem i övervakningsgruppen.

Diskussion om artikeln