Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den skyddade byggnaden i Bromarv är ingen pappmugg – därför är det viktigt att spara gamla byggnader för framtida generationer

Från 2022
Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. I bakgrunden ser man Bromarv skola.
Bildtext Den skyddade ekonomibyggnaden ligger bakom skolhuset i Bromarv. Den är byggd i stock och är i autentiskt skick.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Om ägaren inte har möjlighet att underhålla en gammal byggnad är det bästa alternativet att sälja den. Det anser både Raseborgspolitiker och sakkunniga vid Västra Nylands museum.

Frågan om hur värdefulla gamla byggnader är och varför de ska sparas för eftervärlden blev aktuell i Raseborg i slutet av fjolåret då planläggningsnämnden tog tillbaka sitt tidigare beslut om att en skyddad byggnad i Bromarv skulle få rivas.

Det var Västra Nylands museum som besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol efter att planläggningsnämnden i början av hösten beviljade undantagslov för att staden skulle kunna riva den skyddade byggnaden på Bromarv skolas gård.

Till följd av besväret gav planläggningsnämnden i december ett utlåtande till förvaltningsdomstolen där de sade att nämndens undantagslov för rivning kan upphävas.

Olli Hakli är sakkunnig i byggnadsvård vid Västra Nylands museum. Museets uppgift är att se på miljön ur kulturarvets synpunkt.

"I det här fallet var just meningen att processen skulle granskas, så att Raseborg inte börjar riva andra värdefulla byggnader på vaga grunder. Museet var rädd för ett prejudikat eftersom alla bör ha rätt att bli behandlade lika. Myndigheterna borde även visa exempel på byggnadsvård och -skydd. Efter ett sådant prejudikat skulle man knappast ha haft medel för att skydda värdefulla objekt i framtiden."

Det handlar om vår gemensamma kulturhistoria och identitet. Man skyddar inte bara speciella objekt utan också vardagliga

Olli Hakli, sakkunnig i byggnadsvård vid Västra Nylands museum

Olli Hakli säger att byggnaden i Bromarv kan ses som viktig på regional nivå eftersom den är skyddad med en delgeneralplan. Enligt planen får byggnaden inte rivas.

"Ibland, men väldigt sällan, rivs också skyddade byggnader om de redan har förstörts eller blivit oreparerbara. Det måste alltid påvisas genom utredningar. Till exempel efter stora fuktskador eller en brand kan det vara omöjligt att spara ett hus."

Det finns ingen utredning som visar att det inte skulle gå att reparera byggnaden i Bromarv, uppger Hakli. Staden har inte heller bett närings-, trafik-, och miljöcentralen (NTM) om ett utlåtande om undantagslov eller rivningslov. NTM-centralen är den övervakande miljömyndigheten.

"Ibland kan en byggnad vara i så dåligt skick att reparationen mer skulle påminna om ett nybygge. Då kan man konstatera att det blir ingenting kulturhistoriskt sett värdefullt kvar. "

Det kan vara att den ser vanlig ut, men historiskt sett är den i autentiskt skick och ett välbevarat skjul byggt i stock. Redan materialet visar att den som byggt har satsat på det, den är ingen pappmugg

Olli Hakli, sakkunnig i byggnadsvård vid Västra Nylands museum

Olli Hakli säger att det i vissa fall finns så värdefulla byggnader att man skulle bygga upp dem på nytt i varje fall. Han nämner Borgå domkyrka eller Notre Dame i Paris som båda två fick stora skador i dramatiska bränder.

Den skyddade ekonomibyggnaden i Bromarv ser inte speciell ut. Men Hakli poängterar att det inte endast handlar om att skydda och spara de speciellaste byggnaderna för framtida generationer.

"Genom att skydda byggnader med skyddsbeteckningar i planerna försöker man spara det viktiga. Det handlar om vår gemensamma kulturhistoria och identitet. Man skyddar inte bara speciella objekt utan också vardagliga."

Tanken är att det ska finnas en intressant och rik miljö också i framtiden, konstaterar Hakli.

"Om man jämför det med våra egna liv kan vi konstatera att om vi tar foton bara på födelsedagar har vi inga dokument över vår vardag. Men knappast hade vi snygga kläder och tårta varje dag."

Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden.
Bildtext I delgeneralplanen för Bromarv är byggnaden skyddad. Genom skyddsbeteckningen sparas vardagliga byggnader för framtida generationer. Det handlar om att garantera en mångsidig miljö för alla.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Personalen vid Västra Nylands museum jobbar med att främja byggnadsvård och skydda kulturmiljöer och de ger också råd om hur man kan bevara gamla byggnader.

Olli Hakli berättar att största delen av de gamla byggnaderna i Västnyland fortfarande är i bruk och tas väl omhand.

"Personligen är jag frustrerad över att vissa vill riva hus som andra kunde använda och ha viljan att reparera."

Han konstaterar att det är kortsiktigt att riva en byggnad genast då man inte själv har användning för den.

"Att bevara ett hus och hitta på nya användningsändamål är en av framtidens allra viktigaste målsättningar redan ur naturens synvinkel. Fastigheter och byggnader är den största egendomen som finländarna har."

Gata i gamla stan i Ekenäs.
Bildtext I Gamla stan i Ekenäs finns det många gamla, skyddade byggander.
Bild: Patric Ring

Enligt Hakli är det ganska enkelt att värna om gamla byggnader då man har användning för dem. Och om man inte har användning för dem så säger han att man borde fundera på att sälja dem.

Han betonar att gamla byggnader är kulturhistoriskt värdefulla.

"Allt kan givetvis inte sparas. Vi lever i en tid då vi hela tiden försöker värna om vissa saker och kasta bort andra mindre värdefulla saker. Vi behandlar inte en porslinskopp lika som en take away-mugg. Vi borde se på gamla byggnader som porslinskoppar. Och vi borde både redan nu och i framtiden kräva att nya byggnader uppförs för en längre livslängd."

Och just den skyddade byggnaden i Bromarv är värd att bevara, betonar Hakli.

"Det kan vara att den ser vanlig ut, men historiskt sett är den i autentiskt skick och ett välbevarat skjul byggt i stock. Redan materialet visar att den som byggt har satsat på det, den är ingen pappmugg."

Om ägaren inte tar hand om en byggnad så finns det inte mycket att göra, konstaterar Hakli.

"Stadens byggnadstillsyn kan ge en anmärkning om byggnaden inte fyller de krav som lagen ställer."

Hakli säger att personalen vid Västra Nylands museum står till förfogande för att ge råd och tips och att han själv är rätt person att kontakta i de frågorna. Han kan också förklara hur man kan söka om stöd för restaureringsarbeten av Museiverket och NTM-centralen.

Ravintola Knipan tulvavedessä Tammisaaressa.
Bildtext Raseborgs stad sålde sommarrestaurang Knipan i Ekenäs för 167 500 euro år 2014.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Också de politiker som vi har pratat med håller med om att det är bra att staden säljer gamla byggnader som den inte har användning för. När det gäller den gamla byggnaden i Bromarv så är det stadens skyldighet som ägare att se till att den underhålls och inte förfaller.

Det bästa sättet att rädda gamla skyddade byggnader som staden inte har möjlighet ta hand om är att hitta en utomstående köpare. Det säger tekniska nämndens ordförande i Raseborg Britt-Marie Granström (SFP)

– Allra lyckligaste lösningen är att hitta en köpare, staden får pengar som man kan använda till befintliga byggnader och så får man någon som tar hand om dem. Absolut sämsta alternativet är att man försöker sköta dem och inte riktigt har pengar så då förfaller de med tiden, säger Granström.

Hon säger att det gäller att hitta privatpersoner som har pengar och intresse och som kan finna mervärde i att renovera en byggnad.

Då staden Raseborg bildades för drygt 13 år sedan fanns det många gamla byggnader från Karis, Pojo och Ekenäs i stadens ägo. Staden har efter hand lagt ut byggnader till försäljning, främst via anbudsförfarande.

Det kan också löna sig att kolla med staden också när det handlar om man är intresserad av byggnader som just nu inte är till salu, påpekar Granström.

– Det är möjligt att vända sig till staden, man kan ju bara få ett nej om det inte är möjligt.

En väg med röda hus och röda postlådor i höstlandskap.
Bildtext Raseborgs stad sålde bruksbostäderna i Billnäs och Fiskars till affärsmannen Olli Muurainen år 2012. Priset var drygt fyra miljoner euro. Tre år senare, efter en utdragen besvärsprocess, fick staden pengarna.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Raseborg har en stor renoveringsskuld för gamla byggnader. Dessutom har staden en ansträngd ekonomi och då är det inte lätt för beslutsfattarna att bestämma att pengar ska användas till att renovera till exempel ett skjul i Bromarv.

Det var under hösten och slutet av året som planläggningsnämnden i två repriser fick ta ställning till den skyddade ekonomibyggnad på Bromarv skolas gård.

Staden ansökte om undantagslov för att få riva den skyddade byggnaden. Stadsarkitekt Johanna Backas som var föredragande föreslog att byggnaden inte skulle få rivas, med hänvisning till att den är skyddad.

På det första mötet beslutade nämnden efter omröstning att bevilja undantagslov så att byggnaden skulle få rivas.

Men då sade museet klart nej, just med hänvisning till att byggnaden är skyddad, och besvärade sig till förvaltningsdomstolen. På mötet i december gav nämnden ett utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Nämnden beslutade efter omröstning att meddela förvaltningsdomstolen att det är motiverat att godkänna museets besvär och att nämndens beslut från september ska upphävas.

Att sätta stadens pengar på att göra grundlig renovering är i konflikt med att man har andra hus i användning som skulle behöva de här pengarna

Britt-Marie Granström, ordförande för tekniska nämnden i Raseborg

Planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg var hela tiden av åsikten att byggnaden inte skulle få rivas. Det att en skyddad byggnad är i dåligt skick är inte tillräckliga skäl för att den ska få rivas.

Holmberg konstaterar att det finns flera skyddade byggnader som är i dåligt skick och som ägaren inte behöver. Staden kan inte kräva att en privatperson har råd att underhålla en byggnad om staden inte själv har råd.

Det är stadens byggnadstillsyn eller byggnadsinspektörerna som kan uppmana fastighetsägarna att sköta om sina fastigheter eller byggnader.

I sista hand kan staden med hot om vite kräva att en byggnad hålls i skick eller att en fastighet städas upp.

Om ägaren inte har råd att sköta om en byggnad eller betala vite är det en knepig situation, medger Holmberg.

Det är tekniska centralen som har ansvar för att underhålla Raseborgs stads byggnader. Tekniska nämndens ordförande Britt-Marie Granström konstaterar att det också är deras skyldighet att underhålla den skyddade ekonomibyggnaden på Bromarv skolas gård.

– Det som staden är tvungen att göra är att snygga till den så att den inte stör omgivningen, vi måste följa stadens regler och se till att det inte finns risk för säkerheten.

Staden skyldig att underhålla byggnaden i Bromarv

Både Holmberg och Granström medger att det är problematiskt att sätta skattebetalarnas pengar på att renovera byggnader som staden egentligen inte behöver.

– Att sätta stadens pengar på att göra grundlig renovering är i konflikt med att man har andra hus i användning som skulle behöva de här pengarna. Det är klart att alla byggnader i stadens ägo borde skötas om och det fordrar resurser, säger Britt-Marie Granström.

– Staden har en våldsam renoveringsskuld, inte tycker jag om att mina skattepengar används till att renovera byggnader som staden inte behöver, säger Sven Holmberg.

Om staden skulle hålla fast vid ett beslut om att en byggnad som är skyddad ska få rivas så krävs det bland annat en planändring där man har som mål att ta bort skyddsbeteckningen. Det är en lång process där flera berörda myndigheter, bland annat museet och NTM-centralen, ska höras.

Det viktiga är att staden behandlar alla fastighetsägare lika enligt lag, poängterar både Granström och Holmberg.