Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagen om coronavaccin i vården väcker kritik – över 800 personer bakom klagomål till justitiekanslern

Från 2022
Uppdaterad 17.02.2022 12:18.
Tuomas Pöysti.
Bildtext Justitiekansler Tuomas Pöysti bedömer att det kan räcka till april innan Justitiekanslersämbetet kan ge sina första avgöranden till de klagomål som nu rasslat in. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Både den temporära ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar och myndigheternas praktiska tillämpning av lagen har gett upphov till klagomål hos justitiekanslern.

Flera medborgare har klagat hos justitiekanslern med anledning av lagstiftningen om vårdpersonal och coronavirusvacciner.

Den temporära paragrafen 48a i lagen om smittsamma sjukdomar stipulerar att social- och hälsovårdspersonal som arbetar i närkontakt med riskgrupper måste ha skydd mot sjukdomen covid-19. Paragrafen började tillämpas i början av februari och den har fått kritik bland annat av vårdpersonal som inte låtit vaccinera sig mot coronaviruset. I bland annat Pargas och Kimito orsakade lagändringen också oro eftersom orterna redan har brist på vårdpersonal.

Fram till måndagseftermiddagen hade Justitiekanslersämbetet fått 48 klagomål som gällde lagstiftningen om coronavirusvaccinering av vårdpersonal. Justitiekansler Tuomas Pöysti säger att en del klagomål fokuserar på den praktiska tillämpningen av lagen, till exempel när det gäller enskilda vårdenheters behandling av personalen.

– Sedan finns det en annan grupp klagomål som kritiserar lagstiftningen i sig. Då gäller det särskilt frågan om huruvida den epidemiologiska och medicinska grunden till den temporära lagstiftningen fortfarande är aktuell nu när vi har den här omikronvarianten som lite ändrat sättet som viruset smittas på och den skyddsnivå som vaccineringarna ger mot coronaviruset. Då är den juridiska frågan om lagen fortfarande är proportionell och aktuell, säger Pöysti.

Advokat i Riihimäki har över 800 huvudmän

En av dem som skickat in ett klagomål till justitiekanslern är advokaten Leena Kenttämies från Riihimäki. Kenttämies är vicehäradshövding och representerar över 800 personer i ärendet.

När Kenttämies skickade in sitt klagomål den 2 februari hade hon 130 huvudmän. Nyligen kompletterade hon klagomålet med fler huvudmän.

Kenttämies betonar att det finns både vaccinerade och ovaccinerade personer bland dem hon representerar.

Hon vill endast kommentera klagomålet per e-post.

Kenttämies klagomål gäller paragraf 48a i lagen om smittsamma sjukdomar. Hon anser att motiveringarna i regeringens proposition från december inte håller eftersom propositionen gjordes i en tid då deltavarianten av coronaviruset var dominerande. Således tar propositionen och lagändringen inte hänsyn till virusets omikronvariant, skriver Kenttämies till Svenska Yle.

Plock ur paragraf 48a i lagen om smittsamma sjukdomar

"För alla sådana uppgifter inom social- och hälsovården som innebär smittrisk till följd av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser, får personer som inte har påvisat att de har skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering eller till följd av högst sex månader tidigare genomgången, laboratorieverifierad covid-19 endast anlitas av särskilda skäl."

"Om en arbetstagare inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. ska arbetsgivaren i första hand erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, annat sådant arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inte heller sådant arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid arbetet förhindras, om inte något annat har avtalats."

I sitt klagomål till justitiekanslern hänvisar Kenttämies bland annat till ett utlåtande som Institutet för hälsa och välfärd gav den 17 januari. I utlåtandet skriver hälsomyndigheten att inte ens tre doser coronavirusvaccin verkar stärka skyddet mot smitta nämnvärt när det gäller virusets omikronvariant. Utlåtandet är undertecknat av institutets generaldirektör Markku Tervahauta och direktör Mika Salminen.

Också institutets överläkare Hanna Nohynek har sagt, bland annat till Helsingin Sanomat, att coronavirusets omikronvariant verkar smitta även via vaccinerade människor. I samma intervju för HS sade Nohynek att ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar inte längre kan motiveras enbart med att man vill skydda patienter.

– Covid-19-vacciner som getts till vårdpersonal har ingen betydelse när det handlar om att skydda klienter och patienter som löper risk att få allvarliga konsekvenser av covid-19, och de vacciner som finns till hands saknar praktisk betydelse för att trygga vårdsystemets funktionsförmåga. Därför kan det inte längre anses vara proportionellt att kräva sådant vaccinationsskydd som avses i lagen av personal som är i närkontakt med klienter, skriver Leena Kenttämies till Svenska Yle.

Efter januari verkar Institutet för hälsa och välfärd delvis ha ändrat sig när det gäller coronavirusvaccinernas effekt. I ett nytt utlåtande, daterat till den 4 februari, bedömer institutet att det trots allt är motiverat att kräva att social- och hälsovårdspersonal är vaccinerad mot coronaviruset eftersom särskilt en tredje vaccindos minskar risken att smitta andra “i någon mån”.

Resten av Finland avvecklar begränsningar

Förutom själva lagändringen kritiserar Kenttämies också myndigheternas tillämpning av den. Enligt henne är tolkningen och tillämpningen av paragraf 48a inte i linje med hur Finland i övrigt hanterar coronaviruspandemin i nuläget.

– Eftersom motiveringarna till paragraf 48a i lagen om smittsamma sjukdomar har gjorts utifrån epidemiologin för en annan virusvariant och eftersom den epidemiologiska praxisen i hela övriga Finland numera grundar sig på den lindrigare varianten, leder myndigheternas och tjänstemännens sätt att slaviskt använda motiveringarna och instruktionerna i regeringens proposition till diskriminering av personal inom social- och hälsobranschen i strid med grundlagen och diskrimineringslagen, skriver hon.

Suojavarusteisiin pukeutunut lähihoitaja Janina Kinnunen koronapotilaan kanssa.
Bildtext Sedan början av februari får social- och hälsovårdspersonal som saknar skydd mot covid-19 inte arbeta i närkontakt med patienter som hör till en riskgrupp. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Leena Kenttämies vill att justitiekanslern “vidtar alla åtgärder som justitiekanslern har till sitt förfogande för att inleda upphävandet av paragraf 48a i lagen om smittsamma sjukdomar”. Även om detta inte skulle ske önskar Kenttämies att justitiekanslern fäster myndigheternas uppmärksamhet vid att lagen bör tillämpas på ett sätt som tar hänsyn till den rådande epidemiologiska situationen.

Men vad skulle då vara ett bättre alternativ för att skydda riskgrupper för covid-19 än den aktuella lagändringen? Kenttämies anser att det borde räcka med en rekommendation om att låta vaccinera sig mot coronaviruset. Till exempel Sverige har bedömt att en rekommendation räcker.

– Alternativet borde i vilket fall som helst vara sådant att vaccinerade och ovaccinerade vårdare behandlas på exakt samma sätt eftersom vaccinet i sig inte inverkar på vaccinerade eller ovaccinerade personers möjlighet att smitta klienter och patienter, skriver Kenttämies.

Liknande diskussioner bekanta från tidigare

Justitiekansler Tuomas Pöysti kommenterar inte innehållet i enskilda klagomål medan de är inne för behandling. Han vill inte heller ta ställning till om den temporära ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar är lyckad eller inte.

– Jag vill inte kommentera i det här skedet eftersom vi håller på att utreda klagomålen, så jag kan inte uttala mig för tillfället.

Han påpekar ändå att det i sig inte är något nytt att vårdpersonal förutsätts ha skydd mot en viss sjukdom för att kunna utföra sitt jobb. Lagen om smittsamma sjukdomar stipulerar sedan tidigare att personal som vårdar människor som hör till medicinska riskgrupper måste ha skydd mot mässling, vattkoppor och influensa. Dessutom måste de som arbetar med spädbarn vara vaccinerade mot kikhosta.

– Det är inte första gången som vaccineringsproblematiken kommer till justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman. Vi har relativt länge haft likadana stadganden i lagen, säger Pöysti.

Hur har liknande fall avgjorts tidigare?

– De är individuella men tidigare har man fäst uppmärksamhet vid att man måste stifta i lagen om möjligheten att arbetsgivaren kräver vaccineringsskydd. Sjukdomen borde nämnas i lagens paragrafer för att ett certifikat eller en upplysning om vaccinering ska kunna krävas.

Alternativet borde i vilket fall som helst vara sådant att vaccinerade och ovaccinerade vårdare behandlas på exakt samma sätt

Leena Kenttämies, advokat

Pöysti påpekar att tidigare praxis vid justitiekanslern gett vid hand att de som är ansvariga för social- och hälsovårdsenheter har en skyldighet att skydda patienter och klienter för smittsamma sjukdomar.

– Om vaccinering ger ett skydd mot smitta har arbetsgivaren rätt att kräva vaccineringsskyddet.

Tuomas Pöysti bedömer att det kommer att räcka till april innan justitiekanslern kan ge sina första avgöranden till de klagomål som nu kommit in.

Artikeln uppdaterad den 17.2.2022 klockan 12.18 med ny information om antalet huvudmän i Leena Kenttämies klagomål till justitiekanslern.