Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagförslag: I framtiden får man bygga mindre bastubyggnader utan byggnadslov

Från 2022
bastu
Bild: Yle/Peter Lüttge

Regeringen har skurit ner på sina ambitioner för reformen av markanvändnings- och byggnadslagen. Genom att slopa de flesta reformera när det gäller markanvändningen hinner regeringen ta lagändringarna till riksdagen redan på hösten.

Regeringen hoppades driva igenom en totalreform av markanvändnings- och byggnadslagen under sin period vid makten.

Nu har regeringens ambitiösa förslag varit på remissrunda och det har visat sig att det råder en stor oenighet om många av förslagen.

Under tio veckor i slutet av år 2021 samlade förslaget in 550 utlåtanden.

Regeringens plan är att lagen ska kunna träda i kraft i början av 2024. Därför går regeringen nu vidare med det som de flesta remissvar verkade eniga om: Vikten av att främja koldioxidsnålt byggande, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Av den orsaken väljer regeringen nu att fokusera på byggandet.

När det gäller markanvändningen går regeringen endast vidare med digitaliseringen landskapsplaner, generalplaner och detaljplaner. Tanken är att planinformationen i framtiden ska finnas tillgänglig som datamodeller.

Miljövänligheten allt viktigare i byggandet

Regeringens mål är att byggandet i framtiden allt mer ska beakta klimatförändringen. Utsläppen ska skäras ner under byggandet och förbrukningen av råvaror ska minska under byggnadernas hela livscykel.

Därför kommer den nya lagen att ställa krav på byggnaders koldioxidsnålhet och livscykel.

I framtiden kommer myndigheterna att utfärda förordningar om klimatdeklarationer för byggande, materialspecifikationer för byggnader och gränsvärden för byggnadernas koldioxidavtryck.

Ansökningar om byggnadstillstånd ska i framtiden göras i digital form.

Mindre byråkrati

Regeringen minskar på antalet tillstånd som behövs för att få bygga ett hus. I framtiden ska det räcka med ett bygglov. I det bedöms samtidigt att alla krav på hur byggnaden placeras och byggs uppfylls.

Kraven på hur stora hus man får bygga helt utan tillstånd mildras också. I framtiden ska det till exempel bli tillåtet att bygga en bastu på högst 30 kvadratmeter utan tillstånd, förutsatt att alla andra bestämmelser fylls.

Det betyder till exempel att bastun måste följa lokala bestämmelser om hur nära stranden man får bygga. Bastun räknas också in i de totala kvadratmetrarna på tomten, så man kan inte kringgå byggnadsbegränsningar genom att bygga stora mängder småhus.

Lagförslaget ändrar också på kraven på projekterarnas och arbetsledarnas behörighet. I framtiden delas uppgifterna in i fem kravnivåer. Behörigheten till dessa ska i framtiden påvisas med intyg.

När det gäller offentliga byggnader som används av stora folkmassor såsom ishallar hade regeringen tänkt sig ett besiktningssystem lite på samma sätt som för bilar för att kunna garantera att bärande konstruktioner och annat hålls i skick. Det här förslaget har nu slopats då det fick kritik i remissvaren.