Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Rapport: Varken Yango eller Airbnb betalar samfundsskatt i Finland – föråldrade skatteregler svåra att tillämpa på plattformsbolag

Uppdaterad 12.04.2022 17:26.
Airbnb logo genom en söndrig skärm
Bildtext Enligt Finnwatch rapport betalar Airbnb inte någon samfundsskatt i Finland eftersom bolaget inte har något lokalt bolag eller verksamhetsställe.
Bild: EPA

Plattformsbolagen Airbnb, som förmedlar inkvartering, och Yandex varumärke Yango, som förmedlar taxikörningar, undviker båda att betala samfundsskatt i Finland. Det visar Finnwatchs granskning av bolagens ekonomi.

Förfarandet är typiskt för plattformsbolag av den här typen, konstaterar rapporten: intäkterna styrs till länder med låg eller ingen beskattning. Eftersom internationella skatteregler är illa anpassade för digitala plattformsbolag betalas ingen samfundsskatt i många av de länder där bolagen har verksamhet.

Du kan läsa hela rapporten här.

Ett problem är principen om att bolag betalar skatt i det land där man har fasta verksamhetsställen, till exempel fabriker eller kontor. Plattformsbolag bedriver i regel sin verksamhet på distans, vilket också betyder att de inte behöver lokala verksamhetsställen för att bedriva verksamhet i ett visst land – och således undviker man samfundsskatt.

Istället är bolaget registrerat i ett land med fördelaktig beskattning.

Den andra principen som försvårar beskattningen av dylika bolag är principen om separata bolag. Det innebär att koncernbolag i beskattningen behandlas som enskilda, istället för att koncernens globala vinster beskattas. Varje bolag inom en koncern betalar alltså skatt i det land det är registrerat i.

Genom koncerninterna transaktioner – där bolagen inom samma koncern handlar med till exempel produkter, administrativa tjänster och immateriella rättigheter – kan koncernen långt styra intäkterna så att de hamnar i bolag i länder där skattesatsen är låg.

Plattformsbolag handlar ofta med immateriella rättigheter – mjukvara, algoritmer, varumärken och kunddata från användarna. Internprissättningen ska enligt reglerna motsvara marknadens priser, men när det gäller immateriella rättigheter saknas enligt rapporten ofta gångbara jämförelser, vilket medför en friare prissättning.

En del länder har dessutom en förmånligare beskattning av intäkter från immateriell egendom.

Via Luxemburg och Irland till Delaware

När det gäller Airbnb konstaterar Finnwatchs rapport att bolaget inte betalar någon samfundsskatt i Finland, eftersom Airbnb inte har något lokalt bolag eller verksamhetsställe. Plattformen förmedlar kontakt mellan personer som hyr ut sina bostäder och personer som vill hitta boende, och omsättningen består i princip helt av serviceavgifter som uppbärs av hyresvärdar och -gäster.

Intäkterna från Finland och övriga EU styrs via ett faktureringsbolag i Luxemburg till ett dotterbolag i Irland. Det bolaget betalar i sin tur royaltyavgifter till ett moderbolag i Delaware i USA, som äger de immateriella rättigheterna.

Det högsta moderbolaget finns också i Delaware, en delstat som är känd som USA:s eget skatteparadis, där bolag kan vara registrerade utan att ha verksamhet där, vilket också befriar bolaget från samfundsskatt. Airbnb:s huvudkontor finns i Kalifornien. Delaware uppbär inte heller samfundsskatt på intäkter från immateriella rättigheter.

Innan år 2020 använde Airbnb sig av det så kallade Double Irish-systemet, vilket gav möjlighet att registrera sitt bolag i Irland men ha ett annat beskattningsland – i Airnbnb:s fall den självstyrande ön Jersey, som betraktas som ett skatteparadis.

Irland ändrade sina skatteregler år 2014, med en femårig övergångsperiod för bolagen som utnyttjade systemet.

Två händer vid en bärbar dator. På skärmen en uthyrningssida.
Bildtext Trots att både hyresvärd och hyresgäst finns i Finland, undviker Airbnb samfundsskatt här.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Trots att Airbnb inte betalar samfundsskatt i Finland, är de personer som hyr ut bostäder via tjänsten skyldiga att betala skatt på kapitalinkomster. Uppbärande av skatten försvåras ändå av att skatteförvaltningen inte alltid får vetskap om vilka inkomster som genererats via plattformen.

Innan år 2020 var det enbart den som får inkomsterna som var skyldig att anmäla dem, vilket ledde till att inkomster förblev oanmälda, antingen medvetet eller av okunskap.

Sedan 2020 har transport- och inkvarteringsförmedlare varit skyldiga att anmäla till skatteförvaltningen om betalningar som förmedlats via plattformen. Också OECD jobbar på direktiv som kommer att träda i kraft 2023, som ytterligare breddar plattformsbolagens ansvar att anmäla inkomster till skattemyndigheter.

Yango har kontor i Finland – ändå ingen samfundsskatt

Inte heller taxiförmedlartjänsten Yango betalar samfundsskatt i Finland, visar Finnwatchs rapport – och det trots att Yango har ett kontor och en landschef i Finland sedan år 2019. Ett lokalt bolag, Yango Finland Oy, grundades 2021 för att ansvara för kontorets verksamhet, men trots det har själva förmedlingstjänsten, Yandex.Taxi B.V, ingen fast verksamhetsplats i Finland.

Enligt rapporten betraktas kontoret och landschefen antagligen som assisterande verksamhet, och då gäller inte samma regler.

I rapporten noterar man att även om kontoret i Helsingfors hade betraktats som ett fast verksamhetsställe, så skulle det sannolikt inte ge Finland rätt att uppbära skatt från själva förmedlingsverksamheten. Detta eftersom intäkterna sker via den digitala plattformen, som inte ägs av Yango Finland Oy, utan av ett bolag i Nederländerna.

Bildtext Yandex är ryskt, men moderbolaget är registrerat i Nederländerna. Rysslands krig i Ukraina har påverkat bolaget negativt.
Bild: Yandex

Varumärket Yango ägs av den ryska it-jätten Yandex, som bland annat också upprätthåller sökmotor- och eposttjänster. Taxiverksamhetens omsättning består av provision från skjutsar som förmedlats via plattformen. Intäkterna går till bolaget i Nederländerna, där Yandex-koncernen har flera registrerade bolag, moderbolaget Yandex N.V. inkluderat.

På koncernnivå betalar Yandex en relativt hög skatt, men enligt rapporten beror det sannolikt på samfundsskatt som betalas för verksamheten i Ryssland. Däremot är beskattningen i Nederländerna fördelaktig till exempel för plattformsbolag som Yandex, eftersom Nederländerna erbjuder lägre samfundsskatt på inkomster från immateriell egendom. Nederländernas skattesystem har också andra egenskaper som gör det fördelaktigt för internationella bolag att ha sin verksamhet där.

"Vi följer alla regler"

I ett e-postmeddelande till Svenska Yle skriver Yandex pr-chef Nick Grunin att Yango Finland följer alla skatteregler som gäller digitala plattformar.

“Dessutom jobbar vi transparent med finska skattemyndigheter – vi samarbetar och förser dem med all nödvändig information i enlighet med finsk lag.

Yango är en plattform som för samman resenärer och personer som erbjuder taxitjänster. I Finland är våra lokala partners fullt ansvariga för att alla skatter betalas – igen, fullständigt i enlighet med landets skattelagar. Tillhandahållaren av Yango-plattformen är i sin tur registrerad i Nederländerna och betalar skatt i enlighet med gällande lag”, skriver Grunin, och tillägger att de också anpassar sig enligt framtida ändringar i lagar och regler.

Grunin betonar att Yango under sina verksamma år i Finland investerat i marknaden för tiotals miljoner euro, “med stöd för våra partners och förare, och vi har för avsikt att fortsätta göra så även i framtiden.”

Global minimiskatt efterlyses

Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att de två granskade bolagens förfarande är typexempel på utmaningarna med att beskatta plattformsbolag. En lösning på problemet skulle vara att frångå principen om separata bolag och istället beskatta på koncernnivå enligt en schablon, så att det avgörande för beskattningen inte är var ett enskilt bolag är registrerat utan varifrån intäkterna kommer i praktiken.

I Airbnb:s fall skulle det leda till att beskattningen flyttade bort från Delaware till Kalifornien där huvudkontoret finns, till Irland där Europas intäkter samlas och till de enskilda marknaderna, som Finland, där verksamheten faktiskt sker.

I Yandex fall skulle det för Finland innebära rätten att beskatta försäljningen som sker via Yango-plattformen.

För närvarande förbereder OECD en förnyelse av global företagsbeskattning, men den förnyelsen skulle inte gå att tillämpa på bolag som Yandex och Airbnb, eftersom deras omsättning blir under den gräns som OECD har definierat.

Också EU-kommissionen bereder en modell för beskattning på koncernnivå, som väntas träda i kraft 2023. Finnwatch rekommenderar dessutom att en global minimisamfundsskatt tas i bruk.

Artikeln uppdaterad 12.4.2022 kl. 17.25 med Yandex kommentar om att de följer lokala lagar och regler.