Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsstiftelsen

Meddelande: Ändring av stadgarna för pensionsstiftelsen 1.1.2022

Från 2022

Ändring av stadgarna och beräkningsgrunderna för Yleisradion eläkesäätiö (Rundradions pensionsstiftelse) 1.1.2022.

Pensionsstiftelsens stadgar har ändrats från och med den 1 januari 2022. Ändringar i innehållet har gjorts i paragraf 8, 13 och 19. Genom ändringarna har stadgarna preciserats att motsvara etablerad tillämpningspraxis och bestämmelserna i lagstiftningen.

Det centrala innehållet i stadgeändringarna är följande:

- Rätt till familjepension: Barn har rätt till familjepension som betalas ut i form av barnpension, om barnet inte fyllt 20 år (tidigare 18 år) vid tidpunkten för förmånslåtarens död. (8 §)

- Begränsning av pensionen: punkt 7 och 8 har fogats till stadgarna:

7. Ovan i moment 1 och 2 avsedda pensioner och ersättningar beaktas på det sätt som förmånstagarna och familjepensionens belopp skulle fastställas enligt ArPL och i ArPL 3 § 1 mom. 1 punkten samt 2 mom. i den paragrafen nämnda lagar som gällde den 31 december 2021, men barnpensionens slutålder är 20 år i stället för 18 år.

8. Beloppet av den familjepension som betalas ut från pensionsstiftelsen justeras inte i enlighet med moment 1 och 2, när efterlevandepensionen upphör som tidsbegränsad i enlighet med ArPL och i ArPL 3 § 1 mom. 1 punkten samt 2 mom. i den paragrafen nämnda lagar. (13 §)

- Erläggande av pension: Utbetalningen av familjepension upphör i fråga om barn vid utgången av den månad under vilket barnet avlider eller fyller 20 år (tidigare 18 år) eller ges som adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller maka eller dennes make eller maka. (19 §)

Beräkningsgrunderna för pensionsstiftelsens pensionsansvar/ansvarsskuld för tilläggspensionsskyddet har ändrats vid årsskiftet bl.a. i fråga om beräkningen av invalidpensionsansvaret samt tekniskt med anledning av Finansinspektionens nya bestämmelse om beräkningsgrunder 8/2021. Beräkningsgrunderna är huvudsakligen desamma som de beräkningsgrunder som tidigare tillställts Finansinspektionen. De viktigaste ändringarna är följande:

- Vid beräkningen av ArPL-pensionsanstalternas invalidpensionsansvar beaktas pensionstagarens ålder med en månads noggrannhet och motsvarande ändring görs också i beräkningen av ansvaret för pensionsstiftelsens A-avdelning.

- Dessutom förnyas den 1 januari 2022 i beräkningsgrunden för ArPL-pensionsanstalterna parametrarna för z-modellen som inverkar på beloppet av invalidpensionsansvaret att bättre motsvara den noterade invalidpensionsfrekvensen.

Pensionsstiftelsens stadgar finns på pensionsstiftelsens webbplats

Ytterligare information: elake.saatio@yle.fi