Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Enkätresultat alarmerar ungdomsrådet i Hangö: "Jättesmå barn säger sig ha ångest"

En ung kvinna sitter vid ett fönster och tittar ut.
Bildtext Väldigt unga Hangöbor upplever ångest enligt en färsk undersökning.
Bild: Elva Etienne / AOP

Ungdomsrådet i Hangö har tagit ställning till en undersökning där Institutet för hälsa och välfärd granskat elevers hälsa i årskurserna 4, 5, 8 och 9 i Hangö, samt i klasserna 1 och 2 i gymnasierna.

Rådet har tagit del resultaten som publicerades i början av året och som elevhälsan analyserat. Ökad ångest hos barn, alkoholkonsumtionen bland föräldrar och högstadieflickors psykiska illamående är några saker som rådet lyfter fram som alarmerande.

Micelle Hyvärinen från Hankoniemen lukio presenterade ungdomarnas tankar för bildningsnämnden på tisdagens möte (26.4).

Färre trygga på rasterna

Ungdomsrådet upplever det bland annat som uppseendeväckande att även om mobbningen har minskat bland fyror och femmor sedan den senaste undersökningen så anser fler än tidigare att skolans raster är skrämmande.

– Vi funderade på vad det kan bero på att flera elever är rädda på rasten trots att det finns indikationer på att mobbningen har minskat. Vi skulle tro att det var tvärtom, kommenterar ungdomsrådets ordförande Sofia Eronen.

År 2019 uppgav 1,5 procent att rasterna var skrämmande och år 2021 var motsvarande andel det dubbla, alltså 3 procent.

Mobbningen har minskat så att knappt 9 procent av eleverna upplever mobbning en gång i veckan i jämförelse med drygt 11,5 procent år 2021. Ser man enbart till flickorna har andelen dock ökat en aning från drygt 11 till 12 procent.

När vi var i den åldern visste vi inte ens vad ångest var

― Sofia Eronen, ungdomsrådets ordförande

Rådet reagerade också på att många säger sig lida av ångest.

– Det var en överraskande stor del av jättesmå barn som kände ångest. Vi var ganska förvånade, när vi var i den åldern visste vi inte ens vad ångest var, konstaterar Eronen.

Undersökningen visar att knappt 36 procent av de tillfrågade upplever ångest.

Ungdomsrådet undrar om undersökningen borde göras tillsammans med skolhälsovårdaren för att försäkra att de yngre barnen förstår begreppen.

Sexuellt våld ökat markant i årskurs åtta och nio

Vad gäller årskurserna åtta till nio är rådet oroade över alarmerande siffror för sexuellt våld och ökad alkoholkonsumtion bland vårdnadshavare.

Knappt 8 procent av de tillfrågade åttorna och niorna upplever att föräldrarna dricker för mycket. Motsvarande siffra år 2019 var knappt 2,5 procent.

Av flickorna uppger drygt 21 procent att de upplevt sexuellt våld medan andelen år 2019 var drygt 9 procent.

Mera ångest också bland äldre elever

De ungas psykiska illamående bekymrar ungdomsrådet.

– Ångestsiffrorna var ganska höga, och det var få som upplevde positiva saker i sin vardag. Vi funderade tillbaka på vår högstadietid och konstaterade att det var mycket känslor och små saker kunde kännas stora, resonerar Eronen.

Ungdomsrådet reagerade även på att många flickor uppgett att de mår dåligt psykiskt.

– Vi funderade om de känner press över framtiden, om den fortsatta läroplikten kan påverka, berättar Eronen.

Andelen flickor som upplever ångest i den åldersgruppen har ökat från 22 procent till 35 procent på två år.

Bland pojkarna fanns det också en ökning från drygt 3 procent till drygt 7,5 procent.

Bland flickorna har 40 procent upplevt symtom på depression i jämförelse med drygt 20 procent för två år sedan. Också här ser man en ökning bland pojkarna från drygt 13 till knappt 17 procent.

2.5.2022 klockan 20.18: I artikeln tillades att det är elevhälsan som analyserat resultaten som ungdomsrådet tagit del av.