Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Samarbetsavtal ska trygga vården i Kronoby – akutsjukvård, jour och boendeplatser fortsätter som tidigare

Från 2022
Kadunvarsikylteissä opasteet Kruunupyyn kunnantalolle sekä terveysasemalle.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Välfärdsområdena i Österbotten och Mellersta Österbotten har kommit överens i Kronobyfrågan. Ett samarbetsavtal gör att akutvård, jourbesök och boendeplatser fortsätter som tidigare.

Österbottens välfärdsområde gör ett samarbetsavtal med Mellersta Österbotten för att trygga Kronobybornas närservice.

Välfärdsområdesstyrelsen i Österbottens behandlade frågan på sitt möte i dag.

– Ledningsgruppen och representanter från verksamhetsområdena har bekantat sig med och besökt social- och hälsovårdens enheter i Kronoby som en del av beredningsarbetet, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Välfärdsområdet har sänt ut en enkät till invånarna och hållit informations- och diskussionstillfällen för personalen, kommunens förtroendevalda samt befolkningen.

Från välfärdsområdesstyrelsens sida säger man att styrelsen i likhet med invånarna önskar att Österbottens välfärdsområde i så stor utsträckning som möjligt kommer att ordna servicen nära invånarna.

För att trygga närservicen kommer man att ingå samarbetsavtal med Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Brådskande vård fortsättningsvis i Karleby

Den prehospitala akutsjukvården och vården av jourpatienter fortsätter oförändrat. Det betyder att en patient som kommit med ambulans från Kronoby till Mellersta Österbottens centralsjukhus också kan få den fortsatta vården där.

För längre vårdperioder eller eftervård går det att från fall till fall bevilja betalningsförbindelser.

Kronoby använder Soites samjour och barnjour för brådskande besök inom primärvården, och det kommer också att vara möjligt i fortsättningen.

Kronobybor som bor på en boendeenhet i Karleby och personer från andra kommuner som bor på en boendeenhet i Kronoby får bo kvar på sina nuvarande boenden.

Det gäller äldre, specialomsorgens klienter och kunder inom psykosocial service. Stödtjänsterna och avtalen överförs till Österbottens välfärdsområde.

Beslutet om räddningsverkets servicenivå är i kraft till slutet av nästa år och därför är en ändring av servicenivån är inte aktuell just nu.

Tillgången till personal bör tryggas

I och med välfärdsområdesreformen överförs personal i Kronoby till Österbottens välfärdsområde, om åtminstone 50 procent av personens arbetsuppgifter hör till service som lyder under välfärdsområdets ansvar.

För tillfället finns det ett antal personer som dels sköter servicen i Kronoby, men också jobbar inom hela Soites område.

– Det här kan leda till en situation där Mellersta Österbotten exempelvis har tre personer inom en viss service, men ingen av dem överförs till Österbotten. Då står vi inför resursbrist, då hela den personal som sköter en viss service överförs till Mellersta Österbottens välfärdsområde, konstaterar Pia-Maria Sjöström som är sektordirektör för barn, unga och familjer.

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade ansvarsfördelningen för servicen och beslöt att skicka en ansvarsfördelningstabell till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar ansvarsfördelningen för servicen på sitt sammanträde den 6 juni.

Organiseringen av företagshälsovården för välfärdsområdets personal återremitterades för ny beredning.

Dessa tjänster överförs från Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde den 1.1.2023:

  • Skolhälsovården, skolpsykologens och kuratorernas tjänster samt deras lokaler

  • Köptjänstavtal

  • Personalkostnaderna för den personal som överförs

Följande överförs från samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023:

  • Den verksamhet som fysiskt ligger i Kronoby och som betjänar Kronobyborna.

  • Köptjänstavtal som gäller Kronoby.

  • Personalen som jobbar i Kronoby samt tillhörande personalkostnader.

  • Hälsostationsfastigheterna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv samt boendeenheter, dagcenter och även lokaliteter som används av hemvården, skolhälsovården och socialvården.

  • Annan egendom till ett värde av cirka 40 000 euro samt Kronobys andel av grundkapitalet, cirka 231 000 euro, när samkommunen Soite upplöses.

Diskussion om artikeln