Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Finlandssvensk stiftelse som ska värna om synskadade är förlamad av konflikter – inget görs trots kapital på 29 miljoner euro och nu ingriper myndigheterna

Uppdaterad 07.06.2022 09:47.
Skylt där det står PRH, Patent- och registerstyrelsen samt en trädörr i ett stenhus.
Bildtext Patent- och regsiterstyrelsen har utrett Stiftelsen Svenska Blindgårdens verksamhet.
Bild: Yle

Bostäder har hyrts ut till icke-synskadade eftersom det inte funnits synskadade hyresgäster i Helsingforsområdet. Så förklarar sig Stiftelsen Svenska Blindgården för Patent- och registerstyrelsen, som nu kräver flera åtgärder i sitt tillsynsbeslut.

– Styrelsemedlemmarna i en stiftelse måste följa både stiftelselagen och stadgarna och de måste kunna arbeta tillsammans för stiftelsens bästa. Så är inte fallet i den här stiftelsen för närvarande, säger jurist Kati Huovinen vid Patent- och registerstyrelsen.

Stiftelsen anmäldes till Patent- och registerstyrelsen (PRS) av Finlands Svenska Synskadade (FSS).

Samtidigt sitter personer med koppling till FSS i stiftelsens styrelse och förbundet grundade stiftelsen tillsammans med Svenska Blindskolföreningen år 1948.

Fastän det är 74 år sedan dess påverkar denna uppdelning stiftelsen än i dag.

Stiftelsens styrelseordförande Ralf Blomqvist är i sin tur också ordförande för Blindskolföreningen.

Han vill inte bli intervjuad om tillsynsbeslutet, men kommer med överraskande information när Svenska Yle ringer upp. Mer om det senare.

Uppdelningen syns i svaren till PRS

Tillsynsbeslutet visar att det största problemet är att styrelsen är kraftigt uppdelad i två läger.

Av styrelsens nuvarande sex medlemmar är två föreslagna av FSS och tre av Svenska Blindskolföreningen. Den återstående medlemmen har inte föreslagits av någondera parten.

– En styrelsemedlem representerar enbart stiftelsen och ska arbeta för stiftelsens bästa. Att det har blivit grupperingar försvårar arbetet, säger Kati Huovinen vid PRS.

Att det har blivit grupperingar försvårar arbetet

― Kati Huovinen

Svaren till den övervakande myndigheten har undertecknats av de tre medlemmar som föreslagits av Svenska Blindskolföreningen eftersom de anser att övriga styrelsemedlemmar varit jäviga då anmälan gjorts av FSS. De två styrelsemedlemmarna med FSS-koppling har i sin tur kommenterat stiftelsens svar.

Ordförande sägs hemlighålla information

I anmälan till PRS framkommer att styrelsemedlemmarna Gunilla Löfman och Leif Karp, som har koppling till FSS, anser att ordförande Ralf Blomqvist försöker hemlighålla central information.

Det handlar bland annat om stiftelsens förvaltning av sina tillgångar och placeringsbeslut.

Ordförande ska ha ingått avtal för stiftelsens räkning och Löfman och Karp har inte fått ta del av avtalen fastän de sitter i styrelsen.

De för också fram att ordförande har betalat Blindskolföreningens faktura ur stiftelsens konto, att han själv godkänt fakturor till sitt eget bolag, juridisk byrå Ralf Blomqvist Ab, och att han avslagit bidragsansökningar på eget bevåg.

Stiftelsen har ett kapital på över 29 miljoner euro enligt bokslutet för 2020.

Gunilla Löfman i närbild.
Bildtext Gunilla Löfman är styrelseordförande för Finlands Svenska Synskadade och styrelsemedlem i Stiftelsen Svenska Blindgården.
Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

"Finns inte synskadade hyresgäster i Helsingforsområdet"

Löfman och Karp har inte heller fått information om hur många synskadade som hyr stiftelsens 29 bostäder. Också för den övervakande myndigheten är det oklart hur många bostäder som hyrs ut till personer som inte är synskadade.

Ordförande Ralf Blomqvist sägs ensam ha hand om stiftelsens hyresbostäder och får ett månadsarvode på 35 euro per bostad för detta.

Klart är i alla fall att en stor del av bostäderna inte hyrs till synskadade. Det här beror, enligt stiftelsens svar till PRS, på att "det inte finns synskadade hyresgäster i Helsingforsområdet".

Enligt en utredning från 2016 var 3 av 12 lägenheter uthyrda till synskadade.

Trots planer har bostadsbehovet inte utretts

I tillsynsbeslutet står att planen varit att Finlands Svenska Synskadade kartlägger synskadades bostadsbehov, men FSS ska ha varit passiv i frågan.

Styrelsemedlem Gunilla Löfman, som också är styrelseordförande för FSS, motsätter sig den här tolkningen.

– I stiftelsens handlingsplan talas om att utreda bostadsbehovet. Men efter att planen godkändes har ärendet inte behandlats i styrelsen. Vi har inte fattat ett beslut om att sätta igång, säger Löfman.

Fasaden av ett flervåningshus med balkonger.
Bildtext Stiftelsen äger bland annat enrummare i Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Ny revisor gör flera anmärkningar

Stiftelsen var utan revisor under flera månader i fjol. Den tidigare revisorn sade upp sig efter att Svenska Yle i maj 2021 berättade att stiftelsen valde honom till ny styrelsemedlem.

Styrelsen valde ingen ny revisor utan Patent- och registerstyrelsen förordade i slutet av september en revisor för stiftelsen. Den nya revisorn har gjort flera anmärkningar om stiftelsens verksamhet under 2020 och 2021.

Bland annat om att styrelsen har haft en medlem för lite, att ingen budget har gjorts upp, att bokslutet varit försenat, att bidrag till närståendekretsen inte har antecknats, att det är oklart om FSS representanter jävat sig när stiftelsen behandlat bidrag till FSS och att det är oklart var ett låneavtal arkiveras.

Gunilla Löfman säger att hon brukar jäva sig när stiftelsen behandlar bidrag till FSS, men att det är möjligt att det inte framgår i protokollet.

"Nu är det inte bara vi som anser att saker behöver rättas till"

Patent- och registerstyrelsen slår fast att stiftelsens styrelse har försummat förvaltningen och att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

PRS kräver att stiftelsen har en fungerande styrelse med sakkunskap och kompetens. Stiftelsen bör också utse kommittéer och eventuellt en verkställande direktör samt göra upp planer för hur placeringar och bostäder förvaltas.

Dessutom ska stiftelsen skapa sätt att internt övervaka konton och bokföringen. Stiftelsen har tid på sig till den 31 augusti 2022.

Nu är det inte bara vi som anser att saker behöver rättas till.

― Gunilla Löfman

Löfman är nöjd över att den övervakande myndigheten reagerar på hur stiftelsen har skötts.

– Personligen upplever jag att det här är en bekräftelse av myndigheten på att jag och mina kollegor har arbetat i rätt riktning för att utveckla stiftelsen. Nu är det inte bara vi som anser att saker behöver rättas till, säger hon.

Styrelsen avsätts inte

Patent- och registerstyrelsen kan ansöka om att tingsrätten avsätter en styrelse, men väljer att inte göra det i det här fallet. Därmed kan samma personer i teorin fortsätta i styrelsen.

– Att vidta en rättsprocess innebär risker. Det behövs tillräckliga bevis som stöder ens ansökan. Enligt de redogörelser vi har fått finns inte tillräckligt med bevis just nu, säger jurist Kati Huovinen.

Frågan är ändå om styrelsen kommer att fortsätta i nuvarande uppsättning.

När Svenska Yle ringer upp styrelseordförande Ralf Blomqvist säger han överraskande att stiftelsen jobbar med att byta ut styrelsen eftersom den inte fungerar.

– Något annat finns inte att diskutera, säger han och vill inte ställa upp på intervju.

Diskussion om artikeln