Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska utsatta havsvikar i Sjundeå, Ingå och Raseborg räddas från sly och slam

Flygbild över Ekenäs
Bildtext Runt Dragsviksfjärden finns både beybeggylse, skog och åkrar. På alla områden finns saker man kan göra för att få renare vatten.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviken i Raseborg är alla kraftigt belastade havsvikar som nu får hjälp med att återställas. I pilotprojektet ingår även Tavastfjärden i Kyrkslätt.

Västra Nylands vatten och miljö rf startade i fjol pilotprojketet Kustavattenvision i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Med hjälp av ett digert bakgrundsarbete, vill man återställa vattnen så att de är rena och i ekologisk balans.

Bland annat har man med hjälp av enkät för invånare och stugägare längs havsvikarna, frågat vad de upplever som de största problemen.

Man gjorde också en restaureringsplan där man noga undersökte vikarnas tillstånd utifrån tillrinningsområdenas struktur, hur mycket näringsämnena belastade vattnet och möjligheterna att minska belastningen.

Planen tar upp de mest effektiva sätten för restaurering, kostnader och etappmål. De här fyra vattenområdena har alla de senare åren haft problem med syrebrist, igenslamning och övergödning.

Viktigt att hindra näringsämnen från att rinna ut i havet

Det viktigaste i återställandet av vattenkvaliteten är att kontrollera tillrinningsområdet. Speciellt viktigt är det att minska belastning från lantbruket.

Det kan göras genom att värna om markens växtskick, optimering av gödslingen, växttäcke vintertid, fånggrödor, skyddszoner, byggande av våtmarker och fåror i två plan, spridning av markförbättringsmedel samt anläggande av översvämningsängar.

Varje havsvik har sitt eget program med lite olika tyngdpunkt.

I Pickalaviken i Sjundeå kommer man förutom att försöka minska belastningen i tillrinningsområdet, att stärka rovfiskbestånden.

I Kyrkfjärden i Ingå kan man förutom att minska utsläpp från åkrarna överväga åtgärder för dagvattnen och restaureringar av rinnande vatten. Att slå vass leder också till att näringsämnen minskar och naturens diversitet ökar.

I Dragsviksfjärden i Raseborg strävar man efter att minska vattenvegetationen. Även här kommer man att fokusera på tillrinningsområdet.

Området behöver också en bättre behandling av dagvattnen samt rådgivning hur olika aktörer bättre beaktar vattenmiljön.

Utöver de konkreta åtgärdsplanerna jobbar man på en Kustvattenvision som sträcker sig ända fram till år 2050.