Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny konstruktion ska rena dagvattnet som rinner ut i Dragsviken – kan bli modell för andra kommuner

En vik med rikligt med växtlighet. Himlen är blå med vita moln.
Bildtext Dragviksfjärden lider av igenväxning.
Bild: Jussi Vesterinen

I Raseborg pilottestas nya lösningar som ska rena dagvattnen från Horsbäck småindustriområde. De ska sedan fungera som modell för andra kommuner.

Projektet finansieras med 45 000 euro från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Den totala finansiering är 90 000 euro. Den andra halvan bekostas av Raseborgs stad.

Med hjälp av projektet ska den vattendragsbelastning som i rinner ut i Dragsviksfjärden minska.

Föreningen Västra Nylands vatten och miljö, Luvy, håller i projektet.

Viktigt rekreationsområde

Dragsviken är en grund havsvik söder om Ekenäs centrum. Området används flitigt för rekreation och den östra delen hör till Totalfladan–Persöfladans naturskyddsområde.

Viken lider av igenväxning och dess ekologiska tillstånd är inte bra. Som en del av Kustvattenprojektet som avslutades på våren gjordes därför en restaureringsplan för området.

De största belastningskällorna konstaterades då vara åker- och dagvatten. Dagvattnen förenas med vatten från åkrar innan de når Dragssviken.

Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. För att vattnet inte ska bli ett problem behövs till exempel avlopp och öppna diken (källa: hsy.fi).

Ny konstruktion ska rena vattnet

För tillfälle leds dagvattnen i Horsbäck till ett avlopp och via diken ut i havet.

“Dagvatten innehåller förutom näringsämnen även skadliga ämnen, vilket innebär, att det är viktigt att vattnen speciellt från småindustriområdet renas ”, säger projektets koordinator, Luvys vattendragsexpert Katja Pellikka.

Inom projektet förverkligas konstruktioner som staden planerat. Med hjälp av dem görs pilottester gällande fördröjning och rening av dagvatten.

Konstruktionen består av två delar. Den ena delen är en lösning med sedimenteringsbassäng och våtmark söder om Horsbäcks industriområde. Den andra delen är konstruktion öster om industriområdet; den ska hålla kvar näringsämnen och fasta partiklar samt fördröja vattnet.

Modell för andra kommuner

Ett mål är att se hur konstruktionerna lämpar sig för tätortsmiljöer. De kommer att agera modell för andra områden och kommuner och erbjuda ett alternativ till de vanliga rörlösningarna.
Källa: Pressmeddelande från Västra Nylands vatten och miljö 27.6.2022