Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar

Yle svarar: Yle Västnylands rapportering om kalhyggen görs opartiskt

Från 2022
Insändare
Bild: Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet och Västra Nyland 27.7.2022.

I en insändare i Hbl (23.7) samt VN (26.7) skriver skogsbruksingenjören i Raseborg, Carl-Johan Jansson, att Svenska Yle (Yle Västnyland) försöker påverka stadens beslutsfattare genom ett inslag om Raseborgs stads skogsbruk. Han kategoriserar inslaget som en partsinlaga inför behandlingen av invånarinitiativet om kalhyggesförbud och dels inför uppgörandet av en ny skogsbruksplan för stadens skogar.

Yle Västnylands journalistik görs alltid oberoende och opartiskt. Varken inom vår nyhetsjournalistik eller övrig rapportering försöker vi påverka i politiska frågor.

Däremot är det vår uppgift att för en publik redogöra för diskussionen, hurdana beslut som är på väg att fattas och vad som ligger som grund för kommande beslut. Givetvis är det också vår uppgift att även rapportera vilka beslut som har fattats. Det är lokala nyheter.

Vårt mål är givet att beskriva verkligheten så sanningsenligt som möjligt. Journalistikens roll är inte att driva samhälls- eller skogsbrukspolitik. Eller någon annan politik.

I nämnda inslag och artikel på svenska.yle.fi/vastnyland hörs Carl-Johan Jansson samt professor Olli Tahvonen från Raseborg. Den rätt långa och gedigna artikeln ger bakgrund med källhänvisningar, den redogör för forskningsresultat och för experternas åsikter.

Insändarskribenten anklagar också Yle Västnylands reporter för att ha editerat intervjumaterialet för att passa hennes egen agenda.

Klart är – och det gäller all journalistik – att intevjuer sällan ryms med i sin helhet. Där är det journalistens sak att bedöma, gallra, lyfta fram det väsentliga med mera. Detta görs utgående från journalistiska avvägningar och utan agenda.

Vidare kan nämnas att invånarinitiativet om kalhyggesförbud behandlades i Raseborgs stadsstyrelse den 9 maj. Beslutet att inte förbjuda kalhyggen är alltså fattat för flera månader sedan. Yle Västnylands artikel publicerades den 16 juli.

Patrik Rosström

regionchef, Yle Västnyland