Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Partierna för öppnare bolagsredovisning – Samlingspartiet mest kritiskt

Från 2015
Uppdaterad 04.02.2016 14:37.
elina lepomäki
Bildtext Elina Lepomäki, Samlingspartiet
Bild: Yle/Kjell Lindroos

- Det är naivt att statsbolagen ska föregå med gott exempel. Samlingspartiets Elina Lepomäki är kritisk till att våra statsbolag öppet ska redovisa för sina skattespår.
De flesta partierna förhåller sig i alla fall positivt till så kallad landsvis skatterapportering. Det visar Spotlights enkät.

Landsvis rapportering innebär att bolag öppet redovisar för sina skattespår; det betyder i praktiken att de borde rapportera om sina skatter uttryckligen från de länder där de har verksamhet.

Från och med i år är det meningen att de statsägda bolagen ska rapportera just landsvis. Det beslöts i fjol av den gamla regeringen. Och nu har bolagen kommit med sina redovisningar.

finnwatch rapport
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Medborgarorganisationen Finnwatch kritiserar verkställandet av direktiven i en färsk rapport. Anvisningarna till bolagen är fulla med kryphål och utnyttjas fullt ut skriver Finnwatch.

Spotlight ville ta reda på hur våra partier förhåller sig till kritiken och sände ut fyra frågor till våra riksdagsgrupper. Alla åtta partierna svarade.

1. Enligt direktiv från staten ska de statsägda bolagen från och med 2015
göra en redovisning landsvis för att det ska framgå om bolagen via
aggressiv skatteplanering försöker föra över sina vinster till länder med
låg skatt. Är det rätt linje av staten?

Svaren från de åtta riksdagsgrupperna är långt samstämmiga. Nästan alla partierna menar att linjen är motiverad.
Det är närmast Samlingspartiet som har betänkligheter. Partiet skriver i sitt svar att en ensidig nationell rapporteringsskyldighet inte är det bästa sättet att ta sig an frågan.

- Det är en naiv tanke att våra statsägda bolag skulle börja tjäna som exempel för andra, säger riksdagsledamot Elina Lepomäki (Saml).

Sannfinländarna betonar likaså i sitt svar att staten som ägare måste se till att det nationella intresset sätts i förgrunden.

2. Finnwatch skriver i sin nya rapport "Valtioenemmistöisten yhtiöiden
veroraportit" bland annat att denna transparens inte uppfylls. Vad anser ni
om det?

Det största regeringspartiet Centern konstaterar att det är första gången som bolagen nu måste redovisa för sina skatter så här omfattande och menar att de måste ges tid att utveckla den landsvisa skatterapporteringen.

Också de två övriga regeringspartierna – Samlingspartiet och Sannfinländarna – skriver att det är förståeligt att bolagen inte har uppfyllt kraven på öppenhet med tanke på den strama tidtabellen .

Bland oppositionspartierna är det De gröna och Socialdemokraterna som tydligast kräver förändringar utgående från rapportens slutsatser.

- Kritiken är befogad, säger riksdagsledamot Sirpa Paatero (SDP). Hon var under en kort tid minister med ansvar för statens ägarstyrning i den förra regeringen. Nu borde man titta på vilka punkter som ska korrigeras i anvisningarna till bolagen.

sirpa paatero
Bildtext Sirpa Paatero, Socialdemokraterna
Bild: Yle/Kjell Lindroos

3. Bör detta åtgärdas; i så fall hur?

Den gemensamma nämnaren för de flesta svaren är att den landsvisa rapporteringen borde utvecklas och kraven skärpas. Hur det ska ske varierar.

De gröna och Socialdemokraterna kastar bollen till statsminister Juha Sipilä som också är minister med ansvar för ägarstyrning och kräver att man via statsrådets kansli och dess avdelning för ägarstyrning verkligen kräver att bolagen rapporterar landsvis.

Av de övriga oppositionspartierna betonar Kristdemokraterna och Vänsterförbundet det europeiska samarbetet för att göra det svårare för de stora bolagen att idka aggressiv skatteplanering.

Mera skatteinspektörer

Vänsterförbundet vill att man ska sträva efter en gemensam skattebas inom hela EU-området, eller åtminstone bland de stater som är med i euron. Kristdemokraterna skulle dessutom vilja satsa på mera skatteinspektörer i Finland i arbetet mot den gråa ekonomin.

Svenska folkpartiet säger att den landsvisa rapporteringen är en del av en förbättrad transparens.

Samlingspartiet menar däremot att staten på längre sikt inte borde utnyttja sin bestämmanderätt i de börsbolag som agerar på den internationella marknaden. De kan nämligen hamna i ett sämre konkurrensläge om politikerna ställer särskilda krav på just dem.

- Jag tycker inte att landsvis rapportering är särskilt eftersträvansvärt om det görs på egen hand utan internationell samverkan, tycker Elina Lepomäki. Ett enskilt land börjar lätt reglera i överkant om man ställer dylika krav. Dessutom försätts bolag i Finland i en ojämlik situation om bara de statsägda bolagen måste rapportera öppet om sina skatter.

4. Anser ni att det finns länder inom EU som kan betecknas som
skatteparadis? Vilka i så fall?

Det är uppenbart att det finns länder som konkurrerar med beskattningen som verktyg, svarar SFP. Bland annat Luxemburg, Irland och Holland samt London City hör till dem som har dragit nytta av att konkurrera med beskattning. Det är kanske inte olagligt, men nog mycket omoraliskt.

Luxemburg, Irland och Holland nämns också av Vänsterförbundet som länder som delvis kan betecknas som skatteparadis. Också grannlandet Estlands företagsbeskattning kan betecknas som skadlig för de övriga EU-länderna enligt VF.

Irland och Holland har kryphål i sin företagsbeskattning som gör det möjligt för internationella bolag att minimera sina skatter till skrämmande nära noll, svarar De gröna. De nämner också Luxemburgs skattesekretess som ett problem.

I likhet med Socialdemokraterna vill De gröna att EU fattar beslut som förhindrar osund skattekonkurrens.

Det är kanske inte olagligt, men nog mycket omoraliskt.

- Jag tror inte att det är bra med skattekonkurrens; skattenivån inom EU borde harmoniseras, säger De grönas Pekka Haavisto med ett förflutet som minister med ansvar för statens ägaransvar.

Skattehelvete

Samlingspartiet menar i sin tur att det rent generellt är bra med skattekonkurrens mellan olika stater. Det tvingar nämligen det offentliga att ens på något sätt agera ansvarsfullt med sina resurser.

Man kan inte heller tänka som så att ett land som har lägre skattegrad än Finland är ett ”skatteparadis”, svarar Samlingspartiet. Nästan alla länder är enligt något kriterium skatteparadis jämfört med Finland eftersom vi har en av världens högsta helhetsskattenivåer.

- Jag skulle inte tala om skatteparadis i EU om man inte också öppet kan tala om skattehelveten, konstaterar Elina Lepomäki.

Det är oartigt att kritisera andra EU-länder kommenterar KD diplomatiskt även om det är sant att det finns länder som med låg beskattning lockar till sig bolag på ett oschysst sätt.
Partiet sätter sitt hopp till det automatiska informationsutbyte mellan EU-länderna som ska träda i kraft 2017.

Spotlight sänds på tisdag 17.11 kl. 20 på Yle Fem.

heikki telkki

Statsbolagens kryphål

Statsbolagen kritiseras för sin skatterapportering