Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsstiftelsen

Så här påverkas begynnande pensioner av den exceptionella indexutvecklingen

Från 2022

På grund av den kraftiga inflationen ökar arbetspensionsindexet i början av 2023 klart mer än lönekoefficienten. Därför kommer de som går i pension under 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Pensionerna påverkas av två index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten. Arbetspensionsindexet tryggar att pensionerna bibehåller sin köpkraft och de löpande pensionerna justeras med indexet varje år i början av januari. I arbetspensionsindexet har prisutvecklingen större vikt (80 procent) och löneutvecklingen mindre vikt (20 procent).

Med lönekoefficienten justeras i sin tur inkomsterna under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar, när beloppet av den nya begynnande pensionen fastställs. Syftet med lönekoefficienten är att säkerställa att den pension som tjänats in i arbetslivet bibehåller sitt värde. I lönekoefficienten har förändringen i löntagarnas inkomstnivå större vikt (80 procent) och förändringen i prisnivån mindre vikt (20 procent).

Pensionsindexen baserar sig på den realiserade utvecklingen i pris- och inkomstnivån. Indexen beräknas på basis av uppgifterna för det tredje kvartalet i det kalenderår som föregår justeringen, dvs. juli, augusti och september. Pensionsindexen för 2023 baserar sig på förändringarna från de tredje kvartalet 2021 till det tredje kvartalet 2022.

Inflationen höjer arbetspensionsindexet

Till följd av den kraftiga prisuppgången ökar arbetspensionsindexet i början av 2023 klart mer än lönekoefficienten. Således görs en större justering på de pensioner som betalas ut 2022 än på de pensioner som börjar löpa 2023. För närvarande är prognosen för skillnaden mellan indexen 2,9 procentenheter, då arbetspensionsindexet beräknas öka med cirka 6,5 procent och lönekoefficienten med 3,6 procent. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen i slutet av oktober.

När lönar det sig att gå i pension?

Om du uppnått din egen pensionsålder 2022 eller tidigare och överväger att ta ut pension inom en snar framtid, lönar det sig att ta reda på hur tidpunkten för pensionsövergången inverkar på den egna pensionen. Din egen pensionsanstalts webbtjänst eller pensionsrådgivning ger hjälp vid planeringen. Följande exempel beskriver indexens inverkan när ålderspensionen börjar 2022 eller 2023. Exemplet baserar sig på PSC:s förhandsuppgifter om indexen per den 15 september.

Arbetspensionen för dem som beviljats ålderspension var i fjol drygt 1 800 euro i månaden. Om en pension på 1 800 begynner i december 2022 är den i januari 2023 efter justeringen med arbetspensionsindex 1 918 euro. Om en person som uppnått pensionsåldern i november fortsätter en månad längre i arbete med en lön på 3 200 euro, är den pension som begynner i januari 1 876 euro. Denna skillnad på 42 euro i den månatliga pensionen innebär på ett år cirka 500 euro, och under en pensionstid på exempelvis 20 år blir skillnaden 10 000 euro.

Om personen fortsätter arbeta exempelvis fram till maj 2023, är pensionen 1 921 euro, dvs. på samma nivå som den pension som begynner i december. Längre tid i arbete ger en pension som är större än den pension som börjar i december 2022. Fortsatt arbete och uppskjuten pension med ett år fram till december 2023 skulle i exempelfallet ge en pension på 2 001 euro.

Den exceptionella indexutvecklingen påverkar också den partiella ålderspensionen. Om partiell ålderspension tas ut på 2022 års sida höjs pensionen med arbetspensionsindexet i början av 2023. Denna påverkan syns i beloppet av den partiella ålderspensionen och också i den ålderspension som börjar senare.

Situationen efter årsskiftet

I allmänhet har indexen ingen större betydelse för när det lönar sig att gå i pension. Under de senaste åren har lönekoefficienten i regel stigit mer än arbetspensionsindexet, vilket ökar fördelen med att skjuta upp pensioneringen vid årsskiftet. År 2023 är indexhöjningarna undantagsvis de omvända och skillnaden i arbetspensionsindexet och lönekoefficienten är stor.

För närvarande kan endast nästa års indexutveckling uppskattas mer ingående. Indexen för 2024 beräknas om ett år utgående från pris- och löneutvecklingen 2023. Troligtvis återgår vi då till en situation där lönekoefficienten ökar mer än arbetspensionsindexet

Läs också:

Information till dig som planerar att gå i pension vid årsskiftet 2022-2023

Pensionsindex

Text: Specialsakkunnig Suvi Ritola, Pensionsskyddscentralen

Ytterligare information: elake.saatio@yle.fi