Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Plankorsningsolyckan i Kaskö: ”Chauffören fick bristfällig introduktion till bussen och rutten”

Ett arbetståg som krockat in i en buss.
Bildtext Olyckan inträffade den 5 oktober i fjol.
Bild: Hans Holmgren / Yle

Chauffören som körde bussen i plankorsningsolyckan i Kaskö var ny på rutten och hade bristfällig kunskap om fordonet. Sikten i korsningen är dessutom bristfällig. Det konstaterar Olycksutredningscentralen i sin rapport.

Det var i oktober i fjol som en buss med skolelever krockade med ett arbetståg i en plankorsning i centrum av Kaskö. Chauffören och eleverna fick varierande grader av skador.

Arbetstågets lokförare försökte varna busschauffören genom att använda visslan, men bussen fortsatte in i plankorsningen utan att stanna, trots STOP-märket.

Trafiken inte konkurrensutsatt – endast muntligt avtal

Rapporten som Olycksutredningscentralen nu publicerat lyfter upp en hel del brister gällande säkerheten inom bussbranschen och konstaterar också att chauffören fått bristfällig introduktion till fordonet och rutten. Dessutom hade beställlaren, bildningsväsendet i Kristinestad, låtit bli att konkurrensutsätta trafiken, vilket betyder att man inte kunde ställa säkerhetsrelaterade krav på bussbolaget. Det fanns heller inget skritfligt avtal, bara ett muntligt.

- Elevtransporterna i Kaskö hade anordnats som linjetrafik och kriterierna för skolskjutsar hade inte tillämpats i samband med upphandlingen. Beställaren hade inte haft möjlighet att fastställa säkerhetskriterier för transporterna. Dessutom har också säkerheten i själva plankorsningen förbisetts i anvisningarna och verktygen för ruttplaneringen av skolskjutsarna, konstaterar utredningsledare Lasse Laatta.

Laatta fortsätter:

- Inget säkerhetshanteringssystem krävs inom bussbranschen. I det här fallet hade chauffören fått bristfällig introduktion när det gäller både fordonet och rutten. Endast en liten del av passagerarna i bussen använde säkerhetsbälte. Användningen av säkerhetsbälten i bussar är alltså fortfarande bristfällig.

System med riskbedömning saknas ofta inom bussbranschen

Beställaren av skolskjutsen, bildningsväsendet i Kristinestad, hade litat på trafikbolagets förmåga att planera och sköta skolskjutsarna på ett säkert sätt.

Under utredningen framkom det dock att trafikbolaget i sin verksamhet inte hade någon heltäckande, i förväg planerad och systematisk säkerhetshantering baserad på riskbedömningar. Inom busstrafikbranschen är det vanligt att sådana systematiska system baserade på riskbedömning och riskhantering saknas.

Motsvarande brister har upprepade gånger framträtt även i Olycksutredningscentralens tidigare utredningar inom busstrafiken och rekommendationer som gäller dessa brister har också riktats till aktörerna.

Kristinestad hade som sagt inga skriftliga avtal med bolaget om skolskjutsarna. Således hade man också på avtalsnivå helt låtit bli att ta hänsyn till säkerhetsperspektiv.

Chauffören var ny och hade problem med bussen

Busschauffören var helt ny på rutten i fråga, hon hade flyttats dit dagen före olyckan. Chauffören kände inte till rutten sedan tidigare och hade ingen erfarenhet av att köra en stor buss med manuell växellåda som användes på rutten.

Behovet att ändra körarrangemangen berodde på ett fel i ett annat fordon. I den exceptionella situationen gavs inte tillräcklig introduktion till den nya rutten och fordonet, trots att chauffören nyligen hade blivit utexaminerad från utbildningen för busschaufförer och hade begränsad erfarenhet.

Chauffören hade problem med att hantera fordonet och med att följa rutten och passagerarna hade dagen innan olyckan gett chauffören skarp respons om detta.

Slutligen hade transportföretagets körmästare stigit på bussen längs vägen och hjälpt chauffören att köra rutten till slut. Detta alltså dagen innan olyckan.

Chauffören fick tilläggsintroduktion och på olycksdagen hade det gått bättre att köra bussen, men chauffören kände sig fortfarande lite osäker på rutten. Det är alltid arbetsgivaren som gör den slutliga bedömningen av när en ny chaufför anses vara redo för säkert självständigt arbete.

Tåget hann inte bromsa

I den snabbt uppkomna situationen när bussen körde ut på spåret, reagerade arbetstågets förare genom att använda visslan i stället för bromsen. Arbetstågets förare hann inte börja bromsa.

Samtidig användning av bromsen och visslan försvåras av att knapparna till arbetstågets vissla och bromsens spak finns bredvid varandra och båda används med den högra handen.

Brister i plankorsningen

Förhållandena vid olycksplankorsningen var också bristfälliga. Plankorsningen uppfyllde inte frisiktskraven när det gäller bussens ankomstriktning och tågets ankomstriktning. Sikten begränsades av staketet till trädgården vid ett hus i närheten av plankorsningen samt av träd och buskar.

Plankorsningens brister hade identifierats tidigare och åtgärder hade planerats för att förbättra plankorsningen så att den överensstämmer med kraven senast 2023. En plankorsning utan varningsanordningar som har bristfälliga förhållanden och finns längs en glest trafikerad bana är en typisk olycksplats i Finland.

Det har länge varit oklart om banavsnittet Seinäjoki-Kaskö ska få finnas kvar och hur banavsnittets framtid ser ut. Osäkerheten i fråga om kontinuiteten har inte uppmuntrat aktörerna att granska plankorsningarna längs banavsnittet helt ur ett säkerhetsperspektiv, eftersom till exempel utrustande av plankorsningarna med säkerhetsanordningar skulle vara en dyr investering.

Säkerhetsrekommendationer och lägre hastighet

Med anledning av olyckan ger Olycksutredningscentralen två nya rekommendationer, upprepar en redan utfärdad säkerhetsrekommendation samt öppnar en tidigare säkerhetsrekommendation på nytt. Genom rekommendationerna ingriper man i anordnandet av skolskjutsar, säkerhetsledningssystemen inom bussbranschen samt säkerheten i plankorsningar.

Efter olyckan har Trafikledsverket begränsat hastigheten längs banan vid plankorsningen till 30 kilometer i timmen. Hastighetsmärken och baliser har installerats på platsen.

Rapporten i sin helhet hittas på Olycksutredningscentralens sidor.