Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nu väntas den ekonomiska krisen slå mot skogsbolagen – skogsägarna räddas av importstoppet på ryskt virke

Ponssen metsäkone metsässä.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Efterfrågan på virke dyker, förutspår Pellervos ekonomiska forskningsinstitut. Också efterfrågan på cellulosa och kartong minskar, men Finland har en trumf på hand i den hårdnande konkurrensen.

Ännu i somras när skogsbolagen presenterade sina delårsrapporter för det första halvåret hade försäljningen ökat och allt större vinster rullade in.

Nu förutspår Pellervos ekonomiska forskningsinstitut att den ekonomiska osäkerheten kommer att minska efterfrågan på skogsprodukter.

Sämst är läget för virkeshandeln där den ökade efterfrågan under coronapandemin ger vika för en sjunkande efterfrågan. Priserna förutspås sjunka rejält.

För andra centrala skogsprodukter kommer priserna ännu att hållas på en hög nivå under det här året som helhet tack vare stigande priser under början av året, men nästa år kommer priserna att sjunka även där.

Det nominella värdet på skogsindustrins export väntas öka med 4 procent i år, men sjunka med över 10 procent nästa år till stor del på grund av de fallande virkespriserna.

Det höga elpriset ger Finland en konkurrensfördel

Den allt dyrare energin är både ett problem och en konkurrensfördel för skogsindustrin i Finland.

Också skogsindustrin förbrukar mycket energi i sina fabriker, men många anläggningar producerar också el och värme som biprodukter i sin produktion.

Dessa kan ofta sälja överskottsenergi på marknaden.

Det är möjligt tack vare att våra fabriker använder trä som råvara. I Europa använder motsvarande industri ofta returfibrer. Då får man inte till exempel brännbar svartlut som biprodukt.

Det betyder att europeiska konkurrenter är mycket mer beroende av fossila bränslen än produktionsanläggningar i Finland.

Dessutom äger de stora finska skogskoncernerna andelar i kraftbolag, vilket garanterar att de får köpa en del av den el de behöver till produktionspriser.

Allt det här ger enligt Pellervo den finska skogsindustrin en klar konkurrensfördel.

Efterfrågan på papper och kartong sjunker

I början av det här året fanns det en stark efterfrågan på papper och kartong i Europa, men den minskar nu i takt med att köpkraften minskar. Också priserna kommer att fortsätta att sjunka.

På längre sikt väntar sig Pellervo ändå att efterfrågan på kartong ökar. Den finska kartongen lämpar sig bättre för livsmedel och hygienprodukter än kartong som är gjord på returfibrer.

Minskande behov av virke och faner

Exporten av sågvirke väntas minska med 8 procent i år. Pellervo noterar att den renoveringsboom som startade under pandemin nu är över. Nästa år väntas minskningen ändå stanna upp.

För tillfället finns det ännu en hel del sågvirke från Ryssland och Belarus i olika lager i Europa. När de lagren måste fyllas på kommer det att öka importen från andra länder.

Också efterfrågan på faner minskar i takt med mindre byggande och en lägre efterfrågan på möbler, transportmedel och träförpackningar.

Priset på finländskt faner förväntas ändå hållas högt på grund av att den europeiska fanerimporten från Ryssland har stannat upp.

År 2021 stod den för en tredjedel av all import av faner i EU. En så stor mängd kan inte helt ersättas med import från andra länder.

Skogsägarna kan vänta sig hyggliga priser

Man kunde tro att alla dessa dystra utsikter skulle vara dåliga nyheter för de finska skogsägarna, men Pellervo väntar sig ändå att efterfrågan på virke ökar i Finland nästa år.

Det beror på behovet av trä som kan ersätta den avbrutna importen från Ryssland.

Viktor Harvio är skogsombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Han är nöjd med den bild Pellervo målar upp.

– De senaste åren har vi haft en hygglig efterfrågan. Man måste också komma ihåg att vi här tittar på procent. Om man ser på absoluta siffror har vi haft en riktigt bra efterfrågan.

Lite orolig är han ändå för att stockpriserna väntas sjunka.

– Det är nog en viktig fråga för skogsägarna eftersom över 60 procent av pengarna från virkesförsäljningen kommer från stockarna. Men så länge som nedgången inte är för stor eller fortsätter för länge klarar vi oss.

Pellervo utgår från att det finländska behovet av massaved ökar i och med nya investeringar inom skogsindustrin.

– Höjningen av priserna på massaved är något som skogsägarna har väntat på en lång tid. Vi ska hoppas att också realpriserna stiger, säger Viktor Harvio.

Nästa år väntas skogsindustrins träbehov öka med nästan 6 procent. Enligt Pellervos beräkningar behövs det uppemot fyra miljoner kubikmeter mera trä till massa- och träproduktindustrin.

Uttaget av virke från våra skogar har ofta väckt oro för att det ska öka Finlands nettoutsläpp av koldioxid.

Viktor Harvio sällar sig ändå till dem som inte tycker att det finns orsak till oro.

– Det här handlar om konjunktursvängningar. Vi talar om några miljoner kubikmeter. De finländska skogarnas tillväxt är ändå över 100 miljoner kubik ber år. Skogarna kommer nog att fungera som kolsänkor i fortsättningen också.

På våren hoppades man att en del av det här behovet skulle kunna tillfredställas med ökad import från andra länder. Pellervo noterar nu att importen från Sverige och Baltikum i stället har minskat. Det finns stor efterfrågan på baltisk massaved också på annat håll, och dess pris har skjutit i höjden.

Under första halvan av året minskade importen av trä till Finland med 62 procent.