Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sju saker du inte visste om Rävsundsbron och Hessundsbron – nu börjar arbetet med att förnya broarna

En illustrerande bild av hur den nya Räsundsbron kommer att se ut. Bilden är från Rävsundet, och visar de två
Bildtext Så här tänker man sig att den nya Rävsundsbron kommer att se ut då den 2025 står färdig.
Bild: Trafikledsverket Väylä

Man har redan i flera år planerat nya broar från S:t Karins till Pargas och Åbolands skärgård, för de nuvarande är bägge mer än 50 år gamla.

Skärgårdsvägen är den enda fasta förbindelsen, så Rävsundsbron och Hessundsbron är livsviktiga för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Båda broarna är nära slutet av sin livslängd och istället byggs nya broar.

På måndag den 10 oktober 2022 inleds det konkreta arbetet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron. Då monteras informationsskyltar om vägarbete längs Skärgårdsvägen i båda ändarna av projektområdet.

Informationsskyltarna sätts upp på Kustö cirka en kilometer före Rävsundsbron och i Pargas vid Kalkvägens rondell.

Under hösten görs mycket förberedande arbete, då man bland annat bygger byggplatsvägar och arbetsbroar, flyttar ledningar, hugger ner träd, bygger gång- och cykelvägar.

En illustrerande satellitbild av Rävsundsbron, där det med gult är ritat in var den nya Rävsundsbron med anslutningar ska byggas.
Bildtext Den nya Rävsundsbron byggs bredvid den gamla, men samtidigt byggs många andra vägar och anslutningar.
Bild: Trafikledsverket Väylä

Det egentliga byggarbetet inleds 2023. Den nya Hessundsbron ska tas i trafik före utgången av 2024, medan Rävsundsbron ska stå klar 2025. De gamla broarna rivs 2026.

Visste du det här om broarna?

1. Rävsundsbron är släkt med Öresundsbron och Replotbron

Den nuvarande Rävsundsbron är en hängbro, den längsta hängbron i Finland, medan den nya Rävsundsbron blir en snedkabelbro. Den får en sammanlagd längd på över 600 meter och längsta spännvidd på cirka 250 meter. Bron kommer att ha två dubbelpyloner som blir 72 meter höga. På den gamla bron är pylonen på Pargassidan 38 meter hög och på Kustösidan 43 meter.

Den nya bron är släkt med Öresundsbron, som likaså är en snedkabelbro och där huvudspannet har två dubbelpyloner. Pylonerna på Högbron vid Öresund är 203,5 m höga. Öresundsbron är totalt 7 845 meter lång.

En flygbild av Replotbron en solig dag då båtar åker förbi bron.
Bildtext Också Replotbron har dubbelpyloner.
Bild: Anna Wikman / Yle

Också Finlands längsta bro, Replotbron, är en snedkabelbro. Den är 1 045 meter lång och pylonerna reser sig 82,5 meter över havsytan.

2. Det bildas bilköer under byggprojektet, men de borde vara kortare än färjeköerna

Även om det blir viss påverkan på trafiken nu under hösten, så påverkas trafiken som mest mellan 2023 och 2025. På Skärgårdsvägen är ett körfält i båda körriktningarna i användning under hela projektet och körfälten för svängande trafik vid avtagen stängs inte av. I vissa byggfaser, till exempel då schaktning utförs, stoppas trafiken i högst 8 minuter åt gången.

Trafikavbrotten planeras så att det inte ska bildas köer på broarna. Dessutom vill man undvika att stoppa trafiken under rusningstid på morgonen och eftermiddagen.

Bilar syns i en bils sidospegel.
Bildtext Arkivbild från en färjekö.
Bild: Katarina Lind / Yle

Dessutom är det ju ofta extra mycket trafik ut mot skärgården vid veckoslut och helger, det tar man också i beaktande. Trafiken kommer inte att stoppas mellan fredag klockan 13 och måndag klockan 9, inte heller under helgernas tur- och returtrafik under de fyra sommarmånaderna 1.5–31.8.

3. Det kommer att ta längre tid att åka mellan Pargas och S:t Karins

Under byggprojektet kommer det att bli någon minuts längre resa. Hastigheten kommer att vara lägre i området på vissa ställen, 50 km/h och vid behov 30 km/h för att trygga säkerheten och för att arbetet ska kunna utföras.

Vid schaktningsarbeten stoppas trafiken alltså i högst 8 minuter åt gången.

Men efter att de nya broarna är klara kommer man igen att kunna köra mer än 50 km/h på nya Rävsundsbron. Det var i december 2020 som det konstaterades att skadorna på Rävsundsbron hade förvärrats, och därför sänktes hastighetsbegränsningen på bron till 50 km/h.

4. Det byggs fem broar, inte bara två

Den nya Rävsundsbron är alltså en snedkabelbro, men ett avsnitt vid infartsbron består av en förspänd kontinuerlig balkbro av betong. Brons sammanlagda längd är cirka 650 meter och farledens tillåtna fria höjd 16,0 meter.

Den nya Hessundsbron är likaså av typen förspänd kontinuerlig balkbro av betong. Brons sammanlagda längd är knappt 200 meter och huvudöppningen genomförs utan att stöd byggs i vattnet. Farleden som går under bron har en tillåten fri höjd på 16,0 meter.

Men det är inte bara Rävsundsbron och Hessundsbron som förnyas. Vid Fiskeriskolan byggs en viadukt eller korsningsbro, och vid Ekbacka och Ljusudda byggs underfarter, två gångtunnlar som i projektplanen också räknas som broar.

En satellitbild över Hessundsbron, och med gul färg inritat hur den nya Hessundsbron med anslutningar ska byggas.
Bildtext En bro byggs vid Fiskeriskolans korsning och en underfart vid Ljusuddakorsningen.
Bild: Trafikledsverket Väylä

De ska göra det lättare för anslutningstrafik från Livias fiskeriskola, och för fotgängare och cyklister att ta sig under Skärgårdsvägen.

5. Projektet kostar 128 miljoner euro, men broar kan bli dyrare under arbetets gång

Broar kan bli dyrare under ett projekt. I Åbo skulle Logomobron över järnvägen kosta 5 miljoner euro, men slutsumman blev 21,6 miljoner euro, och bron blev fem år försenad.

De sammanlagda kostnaderna för Rävsundsbrons och Hessundsbrons projekt uppgår till cirka 128 miljoner euro.

Till Kreate Oy, som är huvudgenomförare, betalas ett fast arvode i euro. Därutöver finns ett system med bonus eller sanktioner, beroende på hur projektet genomförs och vilka mål som uppnåtts. Bonuspoolen ökar exempelvis om man kommer med innovativa lösningar, men minskar exempelvis om vattendistributionen eller trafiken på Skärgårdsvägen är avstängd över ett dygn.

Kirjalansalmen silta, Rävsundsbron
Bildtext Under 2022 byggs en arbetsbro bredvid den nuvarande Rävsundsbron. Den nya bron byggs från arbetsbron.
Bild: Arash Matin / Yle

Projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket säger i ett pressmeddelande 30.9.2022 att situationen varit särskilt utmanande på grund av den kraftiga ökningen av materialkostnaderna, men att Trafikledsverket tillsammans med Kreate, som vann konkurrensutsättningen, har hittat lösningar.

”De lösningar vi hittade under utvecklingsfasen gjorde det möjligt att inleda projektet med en kostnadskalkyl enligt det ursprungliga beslutet om genomförande 2021. Trots kostnadstrycket har även servicenivån höjts och de stora broarna görs bredare för gång- och cykeltrafikens del”, säger Wikström.

6. Bullerskydden blir genomskinliga

På de stora broarna byggs genomskinliga 1,2 meter höga bullerskydd. På så vis kan cykelturister och bilturister fortfarande se den vackra skärgården de kommer ut till.

Längs Skärgårdsvägen byggs bullerskydd också av jordmassor.

7. Extra jordmassor blir friluftsled

Rena jordmassor från jordskärningar utnyttjas i släntfyllning, invallningar, bullerskydd och enskilda vägar. Men dessutom har tre deponeringsområden för jordmassor reserverats.

Där har man tänkt sig en friluftsled med stigar och med spångar över våtmark och diken, en rastplats för cyklister, en hundskog där trä- och stenmaterial utnyttjats för att göra den stimulerande, och områden med murkna träd och med stenblock som ger skydd och boplatser för insekter, småfåglar och smådjur.

Diskussion om artikeln