Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska kandidater eniga i mycket i församlingsvalets valkompass - tron och att hjälpa andra starkaste motiveringen att höra till kyrkan

Lovisa kyrka
Bildtext Gudstjänstlivet uppskattas mer av de östnyländska kandidaterna än musik och kulturverksamhet i kyrkan.
Bild: YLE

I valkompassen upptäcker man att de flesta östnyländska kandidater delar samma syn på kyrkans och den egna församlingens uppgift.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bereder sig på församlingsval och för att hjälpa väljarna på traven finns valkompassen där Borgå stifts alla kandidater presenteras.

I församlingsvalet väljs alltså medlemmar till kyrkofullmäktige och församlingsråden, de organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

I Sibbo svenska församling ställer 15 kandidater upp i församlingsvalet och i Agricola svenska församling i Lovisa sammanlagt sex personer.

Borgå svenska domkyrkoförsamling har 23 kandidater till församlingsrådet och 18 kandidater till kyrkofullmäktige.

Borgå domkyrka och tillhörande kyrkotornet från kyrkotorgets håll.
Bild: Anton Janhonen / Yle

Valkompassen är uppbyggd med alternativ där kandidaten får rangordna flera alternativ, placera sig på rätt ställe på en glidande skala och ange sin åsikt på en skala mellan ett och fem.

Hjälp till utsatta upplevs mycket viktigt

När samtliga kandidater anger vad de upplever viktigt att hens egen församling satsar mer på just nu är det utan tvekan hjälp till utsatta, gudstjänstliv och bön och arbete för rättvisa i världen som dominerar.

Målgrupperna barn, unga och äldre ska också prioriteras, medan musik och kulturverksamhet, förkunnelse och evangelisation och vård av kyrkobyggnader och kulturarv uppskattas men får betydligt mindre stöd.

På frågan varför jag hör till kyrkan är kärleken till nästan och kyrkans värderingar samt den egna tron de viktigaste motiveringarna.

Gudstjänster och andakter, förrättningar och fadderskap samt den verksamhet som kyrkan ordnar upplevs också viktiga av de flesta.

Diakonin lyser även här genom då flera upplever mening i att kyrkan hjälper hemma i Finland och utomlands.

Mindre viktigt upplevs helgtraditioner och upprätthållandet av kulturhistoria och bara ett par ser kyrkan som sin andliga samtalspartner.

För mig är tron viktig. För att min tro skall hållas levande och för att jag skall kunna utöva den i min egen vardag behöver jag undervisning, vägledning och bön. Jag deltar gärna i den verksamhet som min församling ordnar och ser gärna att flera människor skulle komma med

― Kandidat från Borgå svenska domkyrkoförsamling

Valkompassen består av ett antal frågor där kandidaten tar ställning genom att kryssa i alternativen ett till fem, där ett står för instämmer inte alls, tre för kan inte svara och fem för håller helt med.

Så gott som alla kandidater anser att församlingsmedlemmarna ska få planera, utveckla och genomföra församlingens verksamhet i större utsträckning än nu.

Samtycket är också stort om att ifall församlingens ekonomi försämras så ska denna hellre avstå från lokaler än skära ner på personalen.

Och de allra flesta stöder tanken på att om man avstår från andra fastigheter i församlingen, så ska man kunna använda kyrklokalerna på ett mångsidigare sätt, till exempel genom att göra kyrkorummen mer flexibla eller i större utsträckning hyra ut lokaler till utomstående.

Tröskeln att komma till kyrkan skulle bli lägre

― Kandidat från Lovisa

Enighet inom och över församlingsgränserna rådde också i frågn om att när församlingen ger ekonomiskt stöd till missionsorganisationer, genom till exempel kollekter eller missionärsavtal, så ska man beakta hur missionsorganisationen förverkligar principerna om likabehandling och jämställdhet.

Också i frågan som berörde djurrätt och veganism var kandidaterna rätt eniga i att den egna församlingen inte bör avstå från att använda mjölk- och köttprodukter.

De flesta förespråkarna av veganska val fanns i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Vigsekring i sin låda.
Bildtext De allra flesta kandidaterna i församlingsvalet understöder kyrkliga vigslar mellan samkönade par.
Bild: Yle / Tanja Heikkonen

Väldigt få var av avvikande åsikt i frågan om kyrkan också bör viga par av samma kön, med hänvisning till att Finland har en könsneutral äktenskapslag.

På frågan om man utöver det lokala församlingsarbetet också borde öka satsningarna på det riksomfattande arbetet till exempel via nätet var åsikterna jämnt fördelade över hela skalan.

I synnerhet i Sibbo och Borgå hittar vi kandidater som både motsätter sig och stöder strategin, men också kandidater som inte har en åsikt. Mest positiva är man i Agricola svenska församling.

En större spridning i åsikterna gällde däremot frågan om fastigheter och huruvida församlingarnas byggda kulturarv ska bevaras, även om det förutsätter att man skär ner på övriga kostnader.

Mest motsatta åsikter fanns bland kandidater i Sibbo där ungefär hälften var emot och hälften för, medan merparten i de två övriga församlingarna var för att bevara kulturarvet.

Jag tycker överlag att kyrkans byråkrati och beslutsfattning borde göras om och vet inte om ett kyrkomöte i den form vi har nu är mest ändamålsenlig i denna tid och framtiden. Om vi håller kvar kyrkomötet som det är kunde direkt val innebära mer variation i kyrkomötet och minska risken för att kyrkomötet blir en innersta cirklarnas innersta cirkel. Vi kan jämföra kyrkomötet med riksdagen och den väljs ju genom direkt val

― Kandidat från Borgå

De starkaste motsättningarna mellan kandidaterna i de egna församlingarna rör frågan om Kyrkomötet i fortsättningen ska väljas genom direkt val, där alla församlingsmedlemmar har rösträtt.

I Sibbo har hälften av kandidaterna valt svarsalternativet att inte kunna besvara frågan, medan det är jämnt skägg mellan dem som stöder och motsätter sig direkt val.

I Borgå får direkta val en knapp majoritet, medan många även känner att de inte kan besvara frågan.

Oenighet råder också om tidsbundna arbetsavtal för ledande tjänsteinnehavare inom kyrkan, såsom biskoparna och kyrkoherdarna.

Kandidaterna i Sibbo svenska församling är mest skeptiska till tidsbundna ämbeten, men också mest osäkra i den här frågan. I Borgå och Lovisa förkastas förslaget av några men här finns också det starkaste stödet för en reform av det här slaget.

Detta är en reform, som man kunde ta i bruk. Den vissa tiden bör ändå vara såpass lång att det finns en stabilitet i arbetet man gör och tar ansvar för sina beslut.

― Kandidat från Sibbo

Diskussion om artikeln