Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol: Kommunerna får ta över slamtransporterna i västra och östra Nyland

Uppdaterad 08.11.2022 12:25.
Lietettä imetään harmaalla putkella saostuskaivosta.
Bildtext Hittills har fastighetsägare själva ansvarat för sin slamtömning.
Bild: Anne Savin / Yle

Helsingfors förvaltningsdomstol slår fast att kommunen ska få ta över slamtransporterna i västra och östra Nyland. Den anser att det finns för mycket oklarheter gällande tömningen på området för att fastighetsägarna ska få ansvara för den.

Det lämnades in flera besvär då Nylands avfallsnämnd i fjol beslutade att ta i bruk kommunalt ordnade slamtransporter.

Avfallsnämnden behandlade frågan redan år 2019 men då beslöt man fortsätta med systemet att fastighetsägaren ordnar slamtransporterna. Helsingfors förvaltningsdomstol valde ändå att upphäva beslutet och remittera ärendet till avfallsnämnden för vidare behandling.

Kommunerna har inte velat släppa det gamla systemet

Diskussionen har pågått betydligt längre än så. Redan år 2013 beslöt både dåvarande Västra Nylands och Borgå regionala avfallsnämnd fortsätta med att låta fastighetsägarna ta hand om slamtransporterna.

Också då beslöt Helsingfors förvaltningsdomstol att upphäva besluten. Saken har sedan dess bollats mellan avfallsnämnderna och Helsingfors förvaltningsdomstol. År 2017 upphävde också Högsta förvaltningsdomstolen Västra Nylands avfallsnämnds beslut att låta fastighetsägarna fortsätta ansvara för slamtransporten.

År 2019 slogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd ihop och bildade Nylands avfallsnämnd. Till Nylands avfallsnämnds område hör Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Rosk'n Roll skulle ta över

I augusti i fjol beslöt avfallsnämnden att övergå till kommunalt ordnade slamtransporter.

Det skulle innebära att slamhanteringen sköts av och konkurrensutsätts av kommunernas gemensamma bolag Rosk'n Roll.

I nuläget sluter fastighetsägarna egna avtal med företag som tömmer slambehållare och avskiljarbrunnar. Problemet är att myndigheterna inte kommer åt fastigheter som inte sköter slamtömningen på rätt sätt. Det kan leda till att avloppsvatten eller avloppsslam hamnar i naturen.

Bland annat Ingå har ändå ifrågasatt hur den kommunalt ordnade slamtransporten ska fungera i skärgården.

Många motsatte sig beslutet

Efter fjolårets beslut besvärade sig bland annat Borgnäs kommun som hör till avfallsnämndens område. Orsaken var att de inte fått en officiell inbjudan till mötet där beslutet fattades eftersom de på förhand meddelat att de har förhinder.

De ansåg att beslutet var så viktigt att det borde ha flyttats till ett datum då kommunens representant kunde närvara.

Flera företag har också besvärat sig och anklagat beslutet för att vara lagstridigt och menar att det finns ett stöd från kommunerna att fortsätta som förut.

De menar också att utredningen som använts som stöd för beslutet är föråldrad. De säger att en kommunalt arrangerad slamtransport har förödande konsekvenser för företagare i branschen.

Föreningen Nylands företagare meddelade också i september i fjol att de vill att ärendet behandlas på nytt.

Domstolen avslog besvären som ogrundade

Helsingfors förvaltningsdomstol avslår Borgnäs kommuns besvär och säger att Borgnäs har fått information om mötet och dess innehåll över två veckor innan mötet. Föredragningslistan har också varit offentlig.

Domstolen menar även att det inte finns grund i företagarnas påstående att kommuninvånarna inte skulle ha hörts eftersom det vid fem olika tidigare tillfällen funnits möjlighet för invånarna att uttrycka sin åsikt, senast år 2019.

Företagare dåliga på att rapportera

Ett centralt problem med det nuvarande systemet där fastighetsägaren själv beställer och ansvarar för sina slamtransporter har varit att majoriteten av slamtransportföretagen inte rapporterat om sina transporter så som lagen förutsätter. Av 47 lokala företag hade endast 13 år 2019 lämnat in de uppgifter som krävs. Ytterligare 15 hade lämnat in en del av uppgifterna efter uppmaning.

År 2020 har avfallsnämnden dessutom kunnat konstatera att det fattas uppgifter om slamtömning från en betydande del av de fastigheter som inte hör till det kommunala avloppsnätet.

Uppfyller inte kraven

Tidigare uppgifter visar också att en betydande andel av fastighetsägarna inte tömmer sina slambrunnar enligt bestämmelserna. Det finns 50 000 fastigheter på området för vilka det saknas uppgifter om slamtömning. Det betyder att området inte uppfyller de krav som lagen ställer för att fortsätta låta fastighetsägarna ansvara för den egna slamtransporten.

HFD nästa?

Helsingfors förvaltningsdomstol avslår alltså samtliga besvär. Ärendet kan ännu föras vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. För det krävs att HFD ger besvärstillstånd till dem som eventuellt inte nöjer sig med förvaltningsdomstolens beslut.

Diskussion om artikeln