Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vetenskapsbarometern: Finländarna har en ökad tilltro till vetenskap och forskning

En forskare jobbar i ett laboratorium.
Bildtext Vetenskap åtnjuter fortsättningsvis ett uppsving bland finländare överlag, som gärna skulle satsa mera på forskning för att ge Finland en fördel internationellt
Bild: Tiina Jutila / Yle

Coronapandemin har lett till en ökad polarisering i vissa frågor, men finländarnas tilltro till vetenskapen fortsätter öka. Det visar vetenskapsbarometern som publicerades på onsdag.

Den överväldigande majoriteten, 85 procent av de tillfrågade i undersökningen, litar på vetenskap och forskning. Bland de som sätter högst förtroende till vetenskapens möjligheter finns Samlingspartiets och De Grönas anhängare, medan Sannfinländska väljare är de som oftast uttrycker skepsis mot vetenskap och hur det används i samhället.

Överlag har intresset för vetenskap ökat bland finländarna, särskilt bland män men även bland kvinnor, även om en dryg tredjedel säger sig inte ha något intresse av det överhuvudtaget. Finländare ser teknik och vetenskap som en viktig del av Finlands framgångar både nu och i framtiden.

Vetenskap viktigt för samhällsutveckligen

76 procent av de tillfrågade tror att vetenskapen kommer att göra livet bättre inom de närmaste två decennierna.

Tutkijatohtori Johanna Englund.
Bildtext Merparten av de tillfrågade i undersökningen anser att Finland ligger bra till när det gäller teknik och vetenskap, och att samhällsnyttan är god.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Enligt barometerns resultat ställer sig en stor del av finländarna positivt till ökade vetenskapsanslag i landets budget, och på samma sätt anser en klar majoritet att forskningsinformation ska ha en starkare roll i det politiska beslutsfattandet. Mer än fyra femtedelar av de tillfrågade tycker att det är bra att forskare deltar i offenliga diskussioner och ger rekommendationer som underlag för beslutsfattande.

Gränsen mellan vetenskap och politik anses ändå vara viktig. Majoriteten av de tillfrågade höll med om påståendet att forskare inte bör blanda sig i politiken alltför mycket.

Vad är Vetenskapsbarometern?

Vetenskapsbarometern är en undersökning utförd på uppdrag av föreningen för forskningsinformation Tieteen tiedotus. 1 085 personer svarade på årets upplaga av enkätundersökningen som kartlägger finländarnas förhållande till vetenskapen. Barometern har publicerats vart tredje år sedan 2001.

Ökad tillit till nationella institutioner och media

Förtroendet för universitet och högskolor har ökat stadigt och är i den här undersökningen nu nästan på samma nivå som polisen, som tidigare var den mest betrodda institutionen. Försvarsmakten och rättsväsendet upplevs enligt undersökningen också vara bland de mest pålitliga. Även medierna har fått ett uppsving i förtroendet jämfört med tidigare.

Sotilaita auton lavalla olevan raketinheittimen vieressä.
Bildtext Kriget i Ukraina, Natofrågan och det nya världsläget har skjutsat försvarsmakten upp på topplistan över institutioner som finländare upplever som pålitliga.
Bild: Anatolii Stepanov / AFP

I motsats till vad man ofta tror verkar inte motstridiga offentliga åsikter bland experter underminera förtroendet för vetenskap utan finländarna har en realistisk syn på saken och förstår att kunskaper förändras och anpassas i takt med att forskningsdata samlas in och analyseras.

Av de tillfrågade anser 73 procent att man kan lita på vetenskapen eftersom forskare arbetar för allas gemensamma bästa. Två tredjedelar av de tillfrågade litar också på forskarnas etiska omdöme.

Däremot är det många som tvivlar på att beroendet av finansiärer inte har inflytande på forskningen, men trots det tycker mer än hälften av de tillfrågade att det inte påverkar deras tillit nämnvärt.

Även valet av forskningsämne delade de tillfrågades åsikter, och kring hälften anser att det görs mycket onödig forskning i landet. Det råder också delade meningar om huruvida den forskning som görs borde utmynna i någon slags ekonomisk nytta, men en majoritet anser ändå inte att forskningsmedel bara ska tilldelas de populäraste forskningsfälten.

Pandemi och krig har påtaglig effekt

Coronapandemin, kriget i Ukraina och klimatläget har också satt sina spår i folks attityder, enligt undersökningen.

Det här syns i just att försvarsmakten toppar listan över pålitliga institutioner och att många av de forskare som anses vara mest tillförlitliga är sådana som synts i medier och offentligheten som kriskommentatorer, som exempelvis Mika Aaltola, Esko Valtaolja, Mika Salminen och Hanna Nohynek.

Mika Salminen
Bildtext Mika Salminen som är tidigare hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd, är en av de forskare som fått mycket synlighet under coronapandemin och är en av de forskare som många finländare anser är pålitliga.
Bild: Silja Viitala / Yle

Klimatkrisen har sjunkit i rang när det gäller hur viktig man tycker att frågan är, bara drygt två tredjedelar av de tillfrågade anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot.

Coronapandemin satte vetenskapen på prov och i Finland verkar effekterna ha gynnat den, även om den också är den händelse som delar de tillfrågade på många punkter.

En person som vaccinerar en annan person med apkoppsvaccin.
Bildtext Förtroendet för vetenskap och forskning efter coronapandemin har överlag ökat, men är också ett område där många som redan tidigare var misstänksamma mot vissa institutioner, experter eller forskningsresultat ansåg att de fick sina misstankar bekräftade.
Bild: STELLA Pictures / Splash News

Polariseringen syns bland annat i sådant som attityden till vacciner. Andelen av dem som anser att alla har rätt att välja om de vill vaccinera sig eller sitt barn har ökat tydligast.

Förtroendet för myndigheternas information om vaccin är starkt överlag, men det finns skillnader beroende på vilken politisk tillhörighet den tillfrågade har. Anhängare till Sannfinländarna uttryckte i undersökningen i högre grad skepsis mot vaccinationer och framhävde behovet av valfrihet när det gällde att ta dem.

Även intresset för sådant som homeopati och naturläkemedel har ökat bland folk jämfört med föregående undersökning.

Många av dem som hade litat på vetenskapen tidigare, ansåg att detta förtroende stärktes ytterligare i och med pandemin. Precis som andra offentliga institutioner upplever också hälsovårdsmyndigheterna ett ökat förtroende, enligt undersökningen. Å andra sidan fick de som redan var misstänksamma mot vetenskap och experter sina åsikter stärkta från coronakrisen.