Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisabor känner sig mest otrygga mitt i stadens centrum – invånare pekade ut de platser som vållar mest oro

En vy från Lovisa centrum. Till vänster i bilden syns en del av stadshuset. Mitt i bilden synns en gata och några människor.
Bildtext Många Lovisabor anser att det är dålig sikt längs Mannerheimgatan. Speciellt otryggt upplevs det att komma ut från en sidogata och in på Mannerheimgatan.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Lovisaborna upplever sig vara som mest utsatt för fara är längs Mannerheimgatan. Mörka parker och skolgårdar med högljudda unga skapar också oro.

Lovisa stad ville veta var i centrum invånarna känner sig otrygga och bad dem fylla i en enkät.

– De bilister som svarade på enkäten tycker det är svårt att köra ut från en sidogata och in på Mannerheimgatan eftersom det är dålig sikt och bilar kör för hårt, berättar välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen.

Bilisterna tycker också att det är svårt att uppfatta fotgängare, speciellt vid korsningen mellan Mannerheimgatan och Mariegatan eftersom träden skymmer sikten.

Det fanns plats för öppna svar i enkäten där invånarna mera specifikt kunde skriva in var de känner sig otrygga.

Många nämnde som sagt Mannerheimgatan. Fotgängare känner sig osäkra då de går över huvudgatan, speciellt där ån rinner under gatan, vid Bastion Ungern.

– Fotgängare upplever att gång- och cykelleden är för smal och för nära körfältet. Och det är bara en kantsten som skiljer dem åt, säger Hämäläinen.

De flesta känner sig trygga

Det här är sjunde året som Lovisa stad och arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd ordnar en trygghetsvandring. Oftast ordnas den tillsammans med en byförening men eftersom det nu var dags att kolla läget i centrum tog staden kontakt med Lovisa Föreningar som är en takorganisation för föreningar verksamma i Lovisa.

– Vi ville höra åsikter från ännu fler invånare, säger Hämäläinen.

Lummig park med en paviljonglik träbyggnad.
Bildtext Kapellparken upplevs som otrygg speciellt på kvällen då den är dåligt upplyst.
Bild: Yle / Emilia Åberg

De 157 personer som svarade på enkäten känner sig på de stora hela säkra då de rör sig i Lovisa centrum. 31 procent kände sig trygga och 48 procent rätt så trygga.

– Vi är väldigt glada att så många svarade, annars skulle trygghetsvandringen endast ha baserat sig på Lovisa Föreningars åsikter.

67 procent av de svarande är kvinnor och 78 procent i åldersgruppen 30–64 år.

Se på staden med andra ögon

De höga hastigheterna är också något som bekymrar Lovisaborna, speciellt i centrum och på Skärgårdsvägen.

Invånare känner sig också otrygga vid skolgårdar och parker. De upplever att unga samlas där, skräpar ner och att det används berusningsmedel på platserna.

Päivi Hämäläinen tycker det är viktigt att ta del av invånarnas åsikter, eftersom de ser på trafiken ur ett annat perspektiv. Hon har inte känt sig otrygg att som bilist köra ut på Mannerheimgatan.

– Men efter att jag läst igenom svaren ser jag på platserna med andra ögon och kan förstå att folk känner sig otrygga. Nu ska vi fundera på hur vi kan förbättra situationen.

Cyklist på väg ut på övergångsställe, bil kommer emot.
Bildtext Brandensteinsgatan i Lovisa kan bli enkelriktad.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Bland enkätsvaren finns saker som genast kan åtgärdas. Det har Markus Lindroos som är infrastrukturchef tagit tag i. Då handlar det till exempel om lampor som har slocknat och gropar i vägarna.

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Lovisa tar del av svaren under sitt följande möte och ska fundera på hur invånarna kan känna sig ännu tryggare i Lovisa.

– Det finns inga snabba lösningar vad gäller trafikupplägget men det finns planer på att Mannerheimgatan och Brandensteinsgatan ska bli enkelriktade.

Hämäläinen påminner om att det på stadens webbplats är möjligt att ge respons på saker som inte fungerar. Till exempel gatulampor som slocknat eller kvistar som skymmer sikten.

Diskussion om artikeln