Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre plankorsningar i Leksvall ska ersättas med en ny bro över Hangöbanan men bygget kräver att en naturlig bäckfåra flyttas

Uppdaterad 09.12.2022 05:55.
En bäck i höstligt solsken, träd på stränderna.
Bildtext Bäcken i Leksvall. Den här delen av bäcken hör till det avsnittet som försvinner om broplanerna blir verklighet.
Bild: Pia Santonen / Yle

En ny vägtrafikbro över Hangö-Hyvingebanan ska ersätta tre nuvarande plankorsningar: Leksvallvägens, Helmströms och Kisa plankorsningar.

Arbetena med att bygga om korsningarna vid Hangö-Hyvingebanan fortsätter. Nu vill Trafikledsverket flytta en bäck i Leksvall utanför Ekenäs. Bäcken rinner ut i Bysviken som är ett värdefullt vattenområde.

Allt hänger ihop med elektrifieringen av banan. Trafikledsverket vill öka trafiksäkerheten och ersätta tre existerande plankorsningar i Leksvall: Leksvallvägens, Helmströms och Kisa.

I praktiken vill Trafikledsverket göra fyra saker:

  • Bygga en ny bro över banan för vägtrafiken.

  • Ersätta en gammal bro där tågen åker över bäcken.

  • För att kunna göra de här två sakerna, vill Väylä också kapa av bäckens nuvarande fåra och bygga en ny fåra för bäcken.

  • Flytta Leksvallsvägen på sträckan nära Hangöbanan.

En karta som visar ett område i Leksvall, nära Bysviken. Järnväg, väg, grönt område visar naturskyddsområde.
Bildtext Så här ser planen ut i grova drag. Området med röda kanter är de förändringar som gäller för bäckens del. Den blåa linjen är Leksvallsvägens nya dragning, den bruna är den nuvarande vägen. Det gröna området till höger är den del av bäcken med omgivning som i planen är reserverad som naturskyddsområde. Kartan ingick i företaget Enviros naturinventering.
Bild: Ympäristösuunnittelu Enviro / Trafikledsverket

Det handlar om så stora ingrepp i naturen att det behövs ett tillstånd enligt vattenlagen. Trafikledsverket ansöker som bäst om sådant tillstånd hos regionförvaltningsverket.

Nu finns det pengar

Den aktuella bäcken kallas i planerna för Leksvalljoki (Leksvallsån) men på Lantmäteriverkets karttjänst har bäcken inget namn. Bäcken rinner ut i Bysviken.

Stora lövträd i höstskrud, utan löv, sedda från marken. Blå himmel.
Bildtext Bäcken omges av en lund där klibbal dominerar. I lunden växer också stora ståtliga askar och lönnar. Också andelen dödved är betydande, sägs det i en färsk naturutredning.
Bild: Pia Santonen / Yle

Tidigare tänkte Trafikledsverket först ta till en enklare lösning tills det skulle klarna vad pengarna räcker till för. Men nu är finansieringen säkrad så det är möjligt att direkt bygga en planskild övergång, det vill säga en bro över Hangöbanan för vägtrafiken och ett rör under banan för bäcken. De tre övergångarna kan då ersättas av en.

– En sådan här lösning har från första början varit vårt mål, säger Anna Miettinen på Trafikledsverket som ansvarar för planeringen av Hangö-Hyvingebanans lösningar.

Anna Miettinen poängterar att den planskilda lösningen helt och hållet bygger på delgeneralplanen för området.

Bäcken kunde bli naturskyddsområde

Delgeneralplanen för Leksvall godkändes i Ekenäs stadsfullmäktige år 2000.

Den statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har i ett tidigare skede av processen poängterat att bäcken är värdefull för naturens mångfald.

Den sista sträckan av bäcken, drygt 200 meter, har i delgeneralplanen märkts ut som ett naturskyddsområde fastän ett regelrätt naturskyddsområde i alla fall ännu inte har grundats.

En bäck i höstligt solsken, träd, höstlöv och gräs på stränderna. Ett broräcke syns i förgrunden. Röda byggnader skymtar till vänster.
Bildtext Bäcken rinner i sin slutända under nuvarande Leksvallsvägen. Några tiotals meter efter det utmynnar bäcken i Bysviken. På bilden syns den allra sista delen av bäcken. Det som syns på bilden och en bit till, före Leksvallsvägen, är i delgeneralplanen markerat som ett naturskyddsområde.
Bild: Pia Santonen / Yle

Enligt en tidigare naturinventering, gjord av den kända Tvärminnebiologen Kalevi Keynäs, är bäckavsnittet från järnvägen till havet den mest värdefulla delen av bäcken och också den delen där naturtillståndet är bäst bevarat. De planerade byggena skulle drabba en del av det här mest värdefulla området.

Endast ett par hundra meter från det planerade brobygget rinner bäcken ut i Bysviken viken är en del av Stadsfjärden som i sin helhet hör till Ekenäs och Hangö skärgårds samt Pojovikens naturskyddsområde och därmed också ingår i det så kallade Natura-skyddsnätverket.

Bysviken är ett extra viktigt område för naturens mångfald viken i sin tur är ett av Naturas så kallade hot spot-områden, uppger NTM-centralen.

”Bäcken finns ju kvar fast fåran flyttas”

De ingrepp som Trafikledsverket planerar kan förändra miljön i bäckfåran på ett sådant sätt att bevarandet av bäckens naturliga tillstånd äventyras.

När delgeneralplanen för Leksvall godkändes för drygt 20 år sedan, var diversitetskrisen inte lika välkänd som nu. I dag finns återställande av naturen och inte minst restaurering av vattendrag högt på agendan.

En bäck rinner under en gammal betongbro. Växtlighet i bruna höstfärger.
Bildtext Den gamla bron, som tågen hittills har kört över, sägs vara i dåligt skick. Den ska ersättas av ett rör som bäcken ska rinna igenom. Men röret ska finnas på en annan plats dit bäckens fåra enligt planerna flyttas. På samma plats ska också överfarten byggas så att bilar och annan vägtrafik kommer över banan.
Bild: Pia Santonen / Yle

Trafikledsverkets Anna Miettinen försvarar ändå planen att flytta en naturlig bäckfåra som kunde bli naturskyddsområde.

– Det är inte sällan vi flyttar bäckar och det här gäller endast en liten sträcka. Bäcken finns ju kvar fast fåran flyttas. Också växtligheten återhämtar sig med tiden, säger Miettinen som utgår ifrån att tillstånd för att flytta bäckfåran kommer beviljas.

En bäckfåra med strömmande vatten, försommar, bar mark, träd och gröna växter på stränderna, död ved.
Bildtext Så här såg bäcken ut 2021 när företaget Enviro gjorde en ny naturinventering. De övriga Leksvallsbilderna i artikeln är från hösten 2022.
Bild: Ympäristösuunnittelu Enviro / Trafikledsverket

Raseborg: ”De planerade åtgärderna förstör en betydande del av bäckfåran och den kringliggande skogen”

Det hör till vattentillståndsprocessen att myndigheten ber olika parter om utlåtanden, med andra ord ber dem komma med åsikter om synpunkter som gäller planerna.

En av dem som regionförvaltningsverket begärt utlåtande av är Raseborgs stad och stadens miljövårdsmyndighet.

Stadsstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har nu gett sina synpunkter på saken.

En del av bäckfåran ska enligt planerna flyttas. Den här delen av bäcken, nära Leksvallsvägen, skulle inte försvinna i och med brobygget. Men hela bäcken, också den här sista sträckan ner mot Bysviken, kommer ändå påverkas.

I stadsstyrelsens utlåtande (7.11) konstateras att en naturinventering har gjorts på området och den visar inte några särskilda naturvärden som ur lagstiftningens synpunkt måste beaktas. Bäckens fiskbestånd var anspråkslöst och bestod av fiskarter som överlever i dåliga vattenkvalitetsförhållanden.

Men man har inte undersökt om det till exempel finns musslor, utter eller åkergroda. Bäcken kan vara en möjlig livsmiljö för dem. Bäcken och det närmaste strandområdet på södra sidan av banan liknar ett naturtillstånd.

I utlåtandet skriver stadsstyrelsen att bäckfåran och skogen i närheten bör förändras så lite som möjligt i området söder om banan, även om inga lagskyddade arter observerades i samband med naturinventeringen.

En grävd fåra, vars kanter täcks med stenkross, uppfyller inte ett sådant krav

― Raseborgs stad kräver att den ersättande, nya bäckfåran kan bli en duglig livsmiljö för allt som lever i och kring bäcken

”De planerade åtgärderna förstör en betydande del av bäckfåran och den kringliggande skogen söder om banan. Om detta är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras så måste den nya bäckfåran utformas så att den så väl som möjligt skapar en kompenserande livsmiljö för organismer som lever i och kring bäcken”, skriver stadsstyrelsen.

I utlåtandet sägs det att en grävd fåra, vars kanter täcks med stenkross, inte uppfyller ett sådant krav.

Den nya underfarten under järnvägen i Skogby.
Bildtext Nya trafikarrangemang som har ersatt plankorsningen i Skogby, inte långt ifrån Leksvall. Moderniseringen och elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan har inneburit stora ingrepp och betydande markarbeten på flera olika ställen.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Stadsstyrelsen påminner också om att projektområdet ligger endast ett hundratal meter från gränsen till ett Natura 2000-område. Projektet bedöms inte ha betydande negativa effekter på området, även om en del av de fågelarter som ligger till grund för Natura-området också kan förekomma inom projektområdet, alltså arter som häckar i strandskogar.

Arbetena kan påverka den totala populationen i området, men i utlåtandet sägs det att eftersom projektområdet är mycket litet så är effekterna sannolikt också små.

Den största påverkan kan komma framför allt från dagvatten som uppstår under byggtiden. Raseborgs stad vill därför att man särskilt kollar vattenskyddsåtgärder under byggtiden. Det måste finnas en hanteringsplan för dagvatten som uppstår, med hjälp av den ska man förhindra negativa effekter på bäcken och havsområdet.

Grundvattnet kan påverkas

Projektområdets del söder om banan ligger också på grundvattenområde.

Grävarbeten och byte av jordmassor kan påverka grundvattnet, särskilt förändringar i grundvattennivån, skriver stadsstyrelsen i utlåtandet. Det finns ett övervakningsprogram för grundvattnet så att man kan notera eventuella förändringar i mängden och kvaliteten.

En bäck i höstligt solsken, träd, höstlöv och gräs på stränderna.
Bildtext Också den här delen av bäcken i Leksvall försvinner enligt planerna.
Bild: Pia Santonen / Yle

Raseborgs miljömyndighet kräver bättre utredningar

Miljö- och byggnadsnämndens utlåtande har samma innebörd som stadsstyrelsens utlåtande. Men miljösidan konstaterar dessutom att naturinventeringarna helt enkelt inte är tillräckliga.

Planen har nyss varit framlagd offentligt. Behandlingen av tillståndsansökan fortsätter nu hos regionförvaltningsverket.

Diskussion om artikeln