Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vindkraftverk i Letala och Virmo får grönt ljus – påverkar inte omgivningen för negativt

Från 2022
En vindmölla i vindkraftspark i Pyhäntä.
Bildtext Näromgivningen skulle påverkas av vindkraftverken, men inte så mycket att projektet inte kan föras vidare.
Bild: Linnea de la Chapelle / Yle

I framtiden kan över tio vindkraftverk byggas i Letala och Virmo. NTM-centralen konstaterar att det är möjligt att förverkliga projektet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har i egenskap av kontaktmyndighet utrett hur en eventuell vindkraftverkspark i Juvansuo i Virmo och i Kolsa i Letala skulle påverka omgivningen.

Slutsatsen är att det är möjligt att genomföra projektet, men man konstaterar också att näromgivningen skulle påverkas.

Speciellt trivseln och levnadsförhållandena för dem som bor i närområdet skulle påverkas, likaså landskapet och närmiljön.

Vindkraftverken skulle inverka positivt främst på klimatet genom att minska på användningen av icke-förnybara naturresurser.

Enligt NTM-centralen är nackdelarna inte så påtagliga att man inte skulle kunna föra projektet vidare. Konsekvenserna måste ändå beaktas då man går vidare i planeringen och då man behandlar tillstånd för att förverkliga projektet.

Tre alternativ till vindkraftverkspark

I utredningen har man beaktat två möjligheter gällande att förverkliga vindkraftverken. Också ett alternativ där kraftverken inte förverkligas beaktades.

  • Alternativ 0 (VEo): Projektet genomförs inte.

  • Alternativ 1 (VE1): Ett projekt på 12 kraftverk förverkligas. De olika möjligheterna av kraftverken som har utretts är av typen GE 5.5-158 vars ljudnivå är 106 dB(A).

  • Alternativ 2 (VE2): Ett projekt på 11 kraftverk förverkligas. Ett av kraftverken i norra delen av Letala skulle lämnas bort. De olika möjligheterna av kraftverken som har utretts är av typen GE 6.0- 164 vars ljudnivå är 107 dB(A).

Påverkan på miljön är mindre i alternativ 2 än i alternativ 1, eftersom man skulle bygga färre kraftverk.

Den interna energiöverföringen i vindkraftverksparken förverkligas med jordkablar som i första hand placeras i kabeldiken invid vägarna. Elöverföringen från kraftverket till elstationen förverkligas med jordkablar.

Nu planeras att elen kopplas till elnätverket sydväst om projektområdet. Två alternativa rutter, väster och öster om rutten, har också utretts. Det är inte stor skillnad på hur de olika rutterna skulle inverka på miljön.