Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Allt fler finländare positiva till Nato – 80 procent anser att Nato ökar Finlands säkerhet mest

Natos flagga, en vit symbol mot blå bakgrund.
Bildtext Nästan 90 procent av de som svarade på enkäten förhåller sig positivt till att Finland har ansökt om medlemskap i Nato.
Bild: Zoonar GmbH / Alamy/All Over Press

Enligt en enkät av Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI ställer sig allt fler finländare positiva till Nato. Nästan nio av tio förhåller sig positiva till att Finland har ansökt om medlemskap i Nato.

Många finländare upplever framtiden som otrygg, framkommer av resultaten i den senaste opinionsundersökningen som gjorts för PFI.

Samtidigt har förtroendet för Finlands försvarsförmåga stärkts. Nio av tio litar nu på Finlands militära försvarsförmåga, för ett år sedan litade sju av tio finländare på den.

Enligt PFI återspeglas Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess följder, bland annat energikrisen, i undersökningens resultat.

Sammanlagt 1 033 finländare svarade på enkäten i september–oktober. Deltagarna var mellan 15 och 79 år gamla. Felmarginalen är 3,2 procentenheter åt vartdera hållet.

90 procent ställer sig positivt till Nato-samarbete

Nästan 90 procent förhåller sig positivt till att Finland har ansökt om medlemskap i Nato.

80 procent anser att Nato är den aktör som ökar Finlands säkerhet mest. För bara ett år sedan var det en knapp tredjedel som ansåg det.

Den positiva inställningen till försvarssamarbetet med Nato och USA har också ökat märkbart.

86 procent förhåller sig positiva till samarbetet med Nato, för ett år sedan var 66 procent positiva. 81 procent förhåller sig positivt till samarbete med USA, då samma siffra var 63 procent i fjol.

USA:s positiva inverkan på Finlands säkerhet har också stärkts, enligt enkätsvaren.

Mer än hälften vill öka sanktionerna mot Ryssland

87 procent av de som svarade på enkäten bedömer att Ryssland har en negativ inverkan på Finlands säkerhet.

Stapeldiagram om frågan "Hur bedömer du Rysslands inverkan på Finlands säkerhet?". I den senaste mätninten anser 87 procent att Rysslands inverkan på Finlands säkerhet är negativ.
Bildtext Allt fler finländare anser att Rysslands inverkan på Finlands säkerhet är negativ.

Mer än hälften vill att EU och Finland ökar sanktionerna mot Ryssland. Stödet till Ukraina får ett omfattande stöd i enkätsvaren och nästan hälften skulle öka hjälpen till Ukraina.

Utvecklingen i Ryssland, tillgången till energi, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och prisstegringen är de faktorer som oroar finländarna mest. Över hälften anser att Finland och finländarna under de kommande fem åren kommer att leva i en otryggare värld.

Finländarna litar på försvarspolitiken

Förtroendet för Finlands försvarspolitik har ökat jämfört med förra året. Nu anser 85 procent att försvarspolitiken är väl skött. Förtroendet har bara en gång tidigare varit lika högt. Förtroendet för hur utrikespolitiken skötts har också ökat jämfört med i fjol.

Även om försvarsanslagen är på en högre nivå än någonsin tidigare stöder över hälften av de som svarade på enkäten en höjning av anslagen. I fjol ville under en tredjedel höja försvarsanslagen.

Stapeldiagram som gäller frågan "Vilken är din åsikt om de anslag som Försvarsmakten beviljas?". I den senaste mätninten anser 58 procent att anslagen borde höjas.
Bildtext Fler än i fjol vill höja anslagen för försvaret.

82 procent stöder Finlands nuvarande värnpliktssystem, det vill säga att finländska män har allmän värnplikt. Siffran är de högsta någonsin i PFI-mätningarna.

Enkätdeltagarna tillfrågades om ifall det nuvarande systemet borde behållas, eller om man borde övergå till en selektiv beväringstjänst, varvid endast en del av åldersklassen skulle få militärutbildning, eller om man helt borde övergå till en yrkesarmé.

Om man tar in allmän värnplikt som gäller både män och kvinnor som ett alternativ och frågar om värnpliktssystemet borde förändras, anser 53 procent att den nuvarande värnpliktsmodellen är den bästa grunden för Finlands försvarssystem. Av männen är 54 procent av denna åsikt och av kvinnorna 53 procent.

En tredjedel, 31 procent anser att en allmän värnplikt för både män och kvinnor är bäst för det finska försvarssystemet, av männen 35 och av kvinnorna 26 procent.

Finska beväringar med vapen framför snöhög
Bildtext Majoriteten av de som svarade på enkäten anser att Finlands nuvarande värnpliktssystem borde hållas kvar som det är.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Över 80 procent vill försvara Finland med vapen

”Om Finland blir anfallet, borde finländarna försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?”

På denna fråga svarar nu 83 procent jakande, av männen 87 procent och av kvinnorna 78 procent.

På hösten i fjol, innan kriget i Ukraina, svarade 68 procent jakande på samma fråga.

Över 80 procent svarade också att de själva är beredda att delta i olika uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter.

Källor: PFI:s undersökning, STT