Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bostadsmässan gör att Lovisa sprider ut investeringar på flera år – staden förbereder sig på tuffare tider med ny ekonomisk arbetsgrupp

En taxi kör förbi en rosa rådhusbyggnad, där fönstren är dekorerade med julbelysning.
Bildtext Lovisa stad gör ett litet plus
Bild: Malin Valtonen / Yle

Lovisa visar ett litet plus men väntar några år på att bygga den efterlängtade idrottshallen och biblioteket.

Lovisa stadsfullmäktige har slagit fast budgeten för 2023 och ekonomiplanen för de närmaste åren.

– Det var på det sättet en historisk behandling att det var första gången som budgetförslaget inte innehöll grundtrygghetscentralen och det gjorde det hela ganska speciellt, säger kommunfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP).

Andersson upplever att diskussionerna kring budgeten i övrigt var konstruktiva och goda. Fullmäktige godkände inga anslagsändringar. Själva budgetförhandlingarna tog dryga tre timmar vilket Andersson beskriver som snabba.

Den största enskilda frågan som krävde omröstning var huruvida staden ska prioritera ett nytt bibliotek framför en ny idrottshall, men också här röstade majoriteten för idrottshallen.

Resultatet visar ett litet plus

Budgeten för 2023 har upprättats så att den uppvisar ett överskott på 100 000 euro.

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat för januari–juni 2022 uppvisade ett sammanlagt överskott på cirka 2,6 miljoner euro.

Den uppdaterade prognosen för 2022 uppvisar ett klart större överskott ungefär 1,5 miljoner euro, vilket betyder att det ackumulerade överskottet uppgår till cirka 12,4 miljoner euro i slutet av år 2022.

Prognosen för skatteintäkterna är totalt 2,9 miljoner euro bättre än det budgeterade, där samfundsskatterna förväntas ge 3,2 miljoner euro mer än förväntat.

Statsandelarna ökar också, med cirka 800 000 euro, som en följd av att Finansministeriet korrigerade statsandelarna för 2022.

Otto Andersson.
Bildtext Otto Andersson är nöjd med den kreativa stämningen bland beslutsfattarna i Lovisa. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lovisa vill vara en stad som lockar nya invånare, men statistiken visar att invånarna minskat med 35 personer sedan augusti ifjol. Invånarantalet i Lovisa stad var då 14 628 personer.

I augusti 2022 uppgick den totala arbetskraften till 6 745 personer och arbetslöshetsgraden till 9,8 procent, en liten minskning sedan året innan.

Arbetslöshetsgraden i Lovisa har minskat med 2,9 procentenhet och 196 personer jämfört med augusti 2021.

38 miljoner i skatteintäkter

Budgeten för 2023 utgår från att staden får sammanlagt 37,8 miljoner euro i skatteinkomster.

Budgeten och ekonomiplan för 2023–2025 baserar sig på den oförändrade inkomstskattesatsen 20,25, som minskat med 12,64 procentenheter och är 7,61. Fastighetsskatterna blir på samma nivå som 2022.

Statsandelarna sjunker betydligt 2023–2025 till en följd av välfärdsområdesreformen. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 11,9 miljoner euro i statsandelar 2023.

Personalen minskar efter nyår

2023 består Lovisa stads personalstyrka av sammanlagt 598 årsverken.

I samband med social- och hälsovårdsreformen och att personalen inom avbytartjänsterna anställs av Sysmä kommun minskar personalstyrkan sammanlagt 316 årsverken.

Samtidigt får centralen för näringsliv och infrastruktur 3,5 årsverken till.

Investeringarna förverkligas under flera år

I sitt förord beskriver stadsdirektör Jan D. Oker-Blom beskriver 2023 som något av ett övergångsår, där social- och hälsovårdsreformen och bostadsmässan sticker ut.

– Det är sant att bostadsmässan är nästa år, och det är en enorm satsning. Staden är mycket medveten om att man inte ska sätta massvis av stora investeringsprojekt då samtidigt. Det har vi lärt oss från tidigare år, säger Andersson.

Staden har nu budgeterat investeringar för 30,3 miljoner euro vars planerande och förverkligande sträcker sig över en period mellan 2022 och 2028.

De största projekten är Drottningstranden, Isnäs skolcentrum och Generalhagens skola, en ny idrottshall, ett nytt daghem och bibliotek samt gång- och cykelvägen vid landsväg 176 mellan Kuggom och Hardom.

Lånen ökar de kommande åren

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att fortfarande vara stort under kommande år. Under budgetåret 2023 är den största enskilda investeringen ännu byggande av Drottningstranden, sedan det nya daghemmet i centrum och den nya idrottshallen.

Lånestocken beräknas därför bli 67,5 miljoner euro 2023, det vill säga till 4 561 euro per invånare. Sedan ökar lånestocken under planeåret 2024 till 75,9 miljoner euro och 84,8 miljoner euro under 2025.

Ny arbetsgrupp för ekonomin

Andersson betonar att det just nu råder enighet och god stämning bland stadens beslutfattare.

Det visar också viljan bland alla partier att grunda en arbetsgrupp som jobbar långsiktigt med stadens ekonomiska strategi, något som kan synas i kommande års budgetförslag och ekonomiplaner.

– Tanken är att försöka hitta enighet och gemensam syn hur på medellång och lång sikt trygga ekonomin och hålla den stabil, säger Andersson.

Orsaken till behovet av en separat arbetsgrupp är bland annat de följder social- och hälsovårdsreformen för med sig.

– Vi vet att de kommande åren blir svåra som i alla kommuner. Vår utgångspunkt är att balanseringen görs så att invånarnas servicenivå inte lider. Om vi inte är proaktiva och ser på alla tänkbara åtgärder som gäller inkomster och utgifter så går det dåligt, säger Otto Andersson.

Vik sätt från hög höjd.
Bildtext Otto Andersson tror att det finns potential för utvidgad turism och företagsamhet i skärgården längs östnyländska kusten. Arkivbild.
Bild: Milena Hackman / Yle

Arbetsgruppen strävar efter att hitta lösningar för hela Lovisas ekonomiska region och därmed undvika motsättningar mellan byar och stadscentrum.

– Om man sitter vid samma bord och samarbetar så blir resultatet alltid bättre.

Med öppna sinnen ska man se på allt från service, företagsamhet och inflyttning till turism och kommunikationer.

Andersson vill själv slå ett slag för skärgårdsturismen som kan marknadsföras ytterligare och utvecklas som man gjort i till exempel västra Nyland och Åboland.

Arbetsgruppen ska bestå av fullmäktige- och stadsstyrelseordförandena, stadsdirektören, ekonomichefen och en representant från alla politiska fullmäktigegrupper.

Diskussion om artikeln