Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny badstrand planeras till västra Borgå – kanske vid Edelfeltsstrandens nya bostadsområde

Strandlinje med snöklädda träd, vass och is på havet.
Bildtext Här på Edelfeltsstranden kanske västra Borgås första badstrand vid havet anläggs. Tidigare fanns Östra Nylands yrkesskola på tomten ovanför stranden.
Bild: Mira Bäck / Yle

Snön ligger tjock över Edelfeltsstranden i Haiko. Det är svårt att föreställa sig nu när havet är täckt av is, men just här kommer Borgåborna kanske kunna simma och spendera sköna sommardagar i framtiden.

Staden ska utreda var i västra Borgå man kunde bygga en ny badstrand och Edelfeltsstranden verkar vara en ganska bra kandidat. Invånarna har själva kommit med önskemål om en badplats här.

– Det är ett fint ställe med dagssol. Haikofjärden är relativt djup och vattnet rör på sig och byts om så det är mindre risk för problem med vattenkvaliteten och cyanobakterier än i en grund vik, säger idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.

Edelfeltsstranden är ett nytt bostadsområde under planläggning som ska växa upp på stället där Östra Nylands yrkesinstitut fanns tidigare.

Det är ännu oklart exakt var i västra Borgå den nya stranden kan placeras och när den kan bli verklighet, men både tjänstemän och politiker är överens om att en sådan behövs.

Kräkelsundet och Kodderviken

Som det är nu ligger alla stadens stränder förutom friluftsbadet i Kokon på stadens östra sida. Friluftsbadet i Kokon samt Hasselholmens badstrand är de enda med övervakning.

Bildningsnämnden har i december behandlat en motion om en badstrand i västra Borgå. Bakom den står fullmäktigeledamöterna Nina Uski (Saml.), Jere Riikonen (KD), Markku Välimäki (Saml.) och Tom Blomqvist (Saml.).

De föreslår att staden utreder var en övervakad badstrand som sköts av staden kunde placeras. Den kunde finnas i till exempel Haiko eller Tolkis, något stadens tjänsteinnehavare håller med om.

Strandlinje med träd och vass. Det är snö på marken och is på havet. Till vänster i förgrunden syns en tall och till höger en björk.
Bildtext Edelfeltsstrandens strandlinje fotograferad från andra hållet än på den tidigare bilden. Exakt var badstranden möjligen placeras är ännu oklart.
Bild: Mira Bäck / Yle

Bildningsnämnden godkände tjänsteinnehavarnas svar på motionen och skickade den vidare till stadsstyrelsen för kännedom.

I svaret på motionen sägs det att ”en badstrand skulle komplettera möjligheterna att bada i naturliga vattendrag i centrumområdet och närliggande områden och förstärka Borgås image som en stad vid havet.”

Vidare konstateras att marken som staden äger gör det möjligt att placera en badstrand i strandområdet som sträcker sig från Hammars till Emsalö.

Förutom Edelfeltsstranden nämns också Kodderviken i Tolkis och Kräkelsundet i Haiko som potentiella platser för en badstrand. Kodderviken lämpar sig däremot inte eftersom där finns både ett reningsverk och rikligt fågelliv. Båda kan potentiellt påverka vattenkvaliteten negativt.

Av säkerhetsskäl kan badplatser inte finnas alltför nära ställen med båttrafik som båtplatser och hamnar. På sådana ställen kan man bara vinterbada.

I planen för Kräkelsundet har man utrett möjligheten att vinterbada vid havsstranden, men det är fortfarande oklart om man kan anlägga en badstrand där.

Kräver tid och pengar

Staden påpekar att badstrandens exakta placering i första hand måste avgöras i en detaljplan eller generalplan.

I svaret på motionen står det att en badstrand i västra Borgå upplevs som viktig också vid stadsplaneringen: ”Möjliga platser för en badstrand i Borgå, även i västra delen av staden, utreds i samband med det pågående arbetet med generalplanen för de centrala stadsområdena.”

Hur snabbt en strand i västra Borgå kan bli verklighet beror på flera saker, inte minst hur snabbt planläggningen framskrider. Dessutom finns flera lagar och förordningar som berör badstränder, så det gäller att vara noggrann när det gäller placering, planering och hur verksamheten ska ordnas.

Idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen uppskattar att det nog kan ta en tid innan stranden är klar.

En fågelholk i ett träd. Både holken och trädet skiftar lite i grågrönt.
Bildtext I några av träden längs strandlinjen på Edelfeltsstranden hänger fågelholkar.
Bild: Mira Bäck / Yle

Att anlägga en ny badstrand är förstås inte gratis. Hur mycket den kostar att anlägga och driva beror på var den finns och hurdan utrustningsnivå den ska ha.

Man uppskattar att det kostar omkring 120 000 euro att anlägga en badstrand med en minimiutrustning av bryggor, toaletter och enkelt omklädningsrum. En välutrustad badstrand med servicebyggnad och lång strandremsa uppskattas kosta från 662 000–712 000 euro uppåt.

Förutom att bygga badstranden ska den också hållas i skick. Strandområdet ska underhållas, byggnaderna städas och simmarna övervakas. Det uppskattas kosta 59 000 euro per år för en badstrand som uppfyller minimikraven. För en mer välutrustad badstrand tillkommer en intern hyra för byggnaderna på 25 000 euro. Kostnader för vinterbad eller bastu ingår inte i uppskattningarna.

Diskussion om artikeln